Tải bản đầy đủ - 96 (trang)
Về chính sách và chế độ kế toán, kiểm toán Việt Nam hiện nay

Về chính sách và chế độ kế toán, kiểm toán Việt Nam hiện nay

Tải bản đầy đủ - 96trang

Ngoài các phơng pháp đang đợc áp dụng trong thực tế hiện nay, KTV Công ty Kiểm toán AFC có thể sử dụng bổ sung lu đồ để mô tả sự vận động liên tiếp của chứng từ, sổ
sách và quá trình kiểm soát chúng qua các ký hiệu và hình vẽ. Lu đồ sẽ cung cấp một cái nhìn khái quát và súc tích về hệ thống KSNB của khách hàng, rất có ích cho KTV khi
đánh giá. Lu đồ đợc lập tốt giúp cho KTV nhận diện dễ dàng những thiếu sót trong hệ thống KSNB khi vận hành, từ đó sẽ đa ra ý kiến t vấn cho khách hàng để hoàn thiện hơn.
Bên cạnh đó việc mô tả bằng lu đồ cũng giúp cho ngời soát xét hồ sơ đợc dễ dàng , có cái nhìn tổng quan hơn về hệ thống KSNB của khách hàng đợc kiểm toán. Với lu đồ, khi cã
sù thay ®ỉi trong hƯ thèng KSNB, KTV còng có thể dễ dàng sửa đổi và cập nhật, tiết kiệm thời gian cho KTV, từ đó giảm bớt chi phí cho cuộc kiểm toán.

3.2.3. Về chính sách và chế độ kế toán, kiểm toán Việt Nam hiện nay


Để đảm bảo cho cuộc kiểm toán đợc tiến hành có hiệu quả, giảm thiểu rủi ro kiểm toán cho KTV và công ty kiểm toán thì việc từng bớc hoàn thiện quy trình kiểm toán
nói chung và giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán nói riêng là một vấn đề cấp thiết không chỉ đối với các công ty kiểm toán mà còn cả với các cơ quan chức năng liên quan khác.
Trong quá trình phát triển với xu thế hội nhập quốc tế, nhu cầu về thông tin ngày càng tăng, sự chính xác về thông tin ngày càng đòi hỏi cao hơn và trở thành sức
mạnh có tính cạnh tranh trong nền kinh tế. Vì thế, hoạt động kiểm toán ngày càng trở nên cần thiết hơn. Đặc biệt là khi chúng ta đẩy mạnh công khai hoá BCTC của các doanh
nghiệp thì sự tham gia của các đơn vị kiểm toán sẽ nâng cao hơn tính trung thực, hợp lý của các số liệu trên báo cáo, qua đó giúp các nhà quản lý, nhà đầu t có cái nhìn chính xác
hơn về tình hình tài chính của đơn vị đợc kiểm toán, để từ đó đa ra giải pháp đúng đắn về cơ chế quản lý, điều hành, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các doanh nghiƯp trong xu
thÕ héi nhËp nỊn kinh tÕ thÕ giới. Tuy hoạt động kiểm toán mới xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây
nhng nó đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới và đợc hoàn thiện dần qua thời gian. Vì vậy, là nớc xuất phát sau, chúng ta cần phải biết kế thừa các nớc đi trớc thì mới có thể đuổi kịp
với tốc độ phát triển ngày nay của hoạt động kiểm toán. Để hoạt động kiểm toán ngày càng đợc hoàn thiện hơn, đáp ứng nhu cầu hội nhập về kế toán và kiểm toán với khu vực
và thế giới, Nhà nớc ta cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa các chính sách, chuẩn mực kiểm toán cho phù hợp với chuẩn mực và thông lệ kiểm toán quốc tế.
Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 44 90
Bên cạnh đó, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp lý cho hoạt động kiểm toán cũng là một việc làm cấp bách trong tình hình hiện nay. Môi trờng pháp lý càng ổn
định thì rủi ro kiểm toán sẽ càng giảm thiểu đáng kể. Trong thời gian gần đây, với sự ra đời của một số chuẩn mực kế toán và kiểm toán mới, môi trờng pháp lý cho hoạt động
kiểm toán đang từng bớc đợc hoàn thiện và sửa đổi phù hợp hơn với tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, do trong giai đoạn đang hoàn thiện nên vẫn còn thiếu tính đồng bộ giữa chuẩn
mực kế toán và kiểm toán. Các doanh nghiệp vẫn có thể dựa vào những kẽ hở của luật để kiếm lợi.
Song song với việc hoàn thiện về chế độ và chính sách kế toán kiểm toán, Nhà nớc cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về phạm vi hoạt động trong lĩnh vực kiểm
toán cho các công ty kiểm toán độc lập trong và ngoài nớc bằng cách mở rộng về phạm vi và đối tợng kiểm toán độc lập, tạo một môi trờng cạnh tranh lành mạnh để các công ty
kiểm toán có điều kiện phát huy thế mạnh của mình trong lĩnh vực kiểm toán. Đồng thời, Nhà nớc cũng nên tạo điều kiện cho các công ty kiểm toán độc lập có vốn đầu t nớc ngoài
hoạt động tại Việt Nam, từ đó tạo ra lực đẩy giúp cho các công ty kiểm toán Việt Nam phải hoàn thiện hơn để có thể cạnh tranh với các công ty kiểm toán nớc ngoài.
Chất lợng của báo cáo kiểm toán phụ thuộc rất nhiều vào trình độ và nhân cách của KTV. Vì vậy, Nhà nớc ta cũng nên ban hành một chơng trình cụ thể về đào tạo, kiểm
tra, đánh giá trình độ của KTV, đồng thời nên tổ chức các kỳ thi định kỳ nâng bậc cho KTV, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về trình độ của đội ngũ KTV tại Việt Nam
Kết luận
Kiểm toán là một trong những chuyên ngành mới, với tuổi đời còn rất non trẻ ở Việt Nam. Các công ty kiểm toán thành lập tại Việt Nam cha nhiều, quy mô cha lớn.
Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, với sự phát triển kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, quan điểm về kiểm toán đã thay đổi, vai trò của kiểm toán đã đợc nâng cao.
Phạm Thị Kim Anh Kiểm toán 44 91
Công ty Kiểm toán AFC là một trong những công ty Kiểm toán đợc thành lập sớm ở Việt Nam, nhng so với tuổi đời hoạt động chung của một công ty thì đây vẫn là một công
ty còn rất non trẻ. Sau một thời gian thực tập tại công ty, em đã lựa chọn nghiên cứu về quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty làm nội dung cho
chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Chuyên đề đã nêu đợc khái quát về lý luận chung của lập kế hoạch kiểm toán, và thực tế các bớc lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty Kiểm toán
AFC. Đồng thời qua đây, em cũng đã nêu lên một số ý kiến của bản thân nhằm giúp công ty hoàn thiện hơn về quy trình lập kế hoạch kiểm toán.
Do thời gian thực tập tại công ty còn cha nhiều, trình độ và kinh nghiệm thực tế của em còn có hạn nên chuyên đề này không thể tránh đợc những thiếu sót, vì vậy em rất mong đ-
ợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, các nhà quản lý để chuyên đề của em đợc hoàn thiện hơn.
Một lần nữa em xin cảm ơn sự giúp đỡ của các cán bộ công nhân viên chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán
Em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn, chỉ bảo của thầy giáo, ThS Đinh Thế Hùng, giúp em hoàn thiện chuyên đề này
Hà Nội, tháng 4 - 2006
Phạm Thị Kim Anh KiĨm to¸n 44 92
Danh mục sơ đồ bảng biểu
Chỉ mục Trang BiÓu 2.1. KÕt quả hoạt động kinh doanh của Công ty Kiểm toán AFC
năm 2003 2005 Biểu 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh tại Hà Nội năm
2003 2005
Biểu 2.3. Mẫu bảng câu hỏi để đánh giá chấp thuận khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ
Biểu 2.4. Th báo giá
Biểu 2.5. Hợp đồng kiểm toán
Biểu 2.6. Quyết định phân công thực hiện hợp đồng kiểm toán với Công ty ABC
Biểu 2.7. Quyết định phân công thực hiện hợp đồng kiểm toán với Công ty XYZ
Biểu 2.8. Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty XYZ Biểu 2.9. Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty ABC
Biểu 2.10. Tìm hiểu về hệ thống kế toán của Công ty ABC Biểu 2.11. Tìm hiểu về hệ thống kế toán của Công ty XYZ
Biểu 2.12. Bảng câu hỏi văn tắt về tính vững mạnh cuả KSNB
Biểu 2.13. Phân tích tổng quát biến động số d tài khoản trên BCĐKT
công ty ABC
Biểu 2.14. Phân tích tỷ suất tài chính tại công ty ABC Biểu 2.15. Bảng xác định tính nhạy cảm do KTV AFC thực hiện
Biểu 2.16. Bảng câu hỏi đánh giá rủi ro tiềm tàng Biểu 2.17. Mô hình xác định rủi ro phát hiện
Biểu 2.18. Chơng trình kiểm toán hoạt động liên tục Biểu 2.19. Bản ghi nhớ kế hoạch kiểm toán
Biểu 2.20. Chơng trình kiểm toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng Biểu 2.21. Chơng trình kiểm toán doanh thu
Sơ đồ 1.1. Trình tự kiểm toán tài chính Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức Công ty Kiểm toán AFC
Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Kiểm toán AFC
Phạm Thị Kim Anh KiĨm to¸n 44 93
Mơc lôc
ChØ môc Trang Lời mở đầu
Phần 1: Lý luận chung về lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính
1.1.
Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính 1.1.1. Khái niệm và đối tợng kiểm toán báo cáo tài chính
1.1.2. Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính 1.1.3. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
1.2. Vai trò và những yêu cầu cơ bản của lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính
1.2.1.
Vai trò và ý nghĩa của lập kế hoạch kiểm toán 1.2.2. Những yêu cầu cơ bản của lập kế hoạch kiểm toán
1.3.
Nội dung của lập kế hoạch kiểm toán
1.3.1.
Lập kế hoạch chiến lợc
1.3.1.1. Khái niệm và yêu cầu lập kế hoạch chiến lợc 1.3.1.2. Nội dung và các bớc lập kế ho¹ch chiÕn líc

1.3.2. LËp kÕ ho¹ch tỉng thĨ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về chính sách và chế độ kế toán, kiểm toán Việt Nam hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(96 tr)

×