1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Thực trạng công tác quản lý Nhà nớc thông qua bảng cân đối kế toán Một số kiến nghị với Nhà nớc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (400.69 KB, 28 trang )


tÝnh theo pp CSH
. Th chun ho·n . C¸c q dự trữ
. Hàng tồn kho . Các khoản dự phòng
Các thông tin khác trên Bảng cân đối kế toán Các khoản mục khác ở cấp chi tiết hơn
Các khoản phải trả cho ai, từ ai: - Công ty mẹ
- Các công ty con - Các đơn vị liên kết
- Các bên liên doanh Đối với từng loại vốn cổ phần
- Số cổ phiếu đợc phép phát hành - Số cổ phiếu đã phát hành và đã đợc đóng góp đủ
- Số cổ phiếu đã phát hành nhng cha đợc ®ãng gãp ®đ - MƯnh gÝa cỉ phiÕu ghi hoặc không ghi
- Cân đối số cổ phiếu vào đầu và cuối năm - Quyền, u đãi và hạn chế
- Do doanh nghiệp , chi nhánh hoặc các đơn vị liên kết giữ - Dự trữ để phát hành dới dạng quyền lựa chọn và hợp đồng bán
Bản chất và mục đích của từng khoản dự trữ - Những cổ đông có cổ tức cha đợc chính thức chập nhận thanh toán
- Lợng cổ tức u đãi tích luỹ cha đợc ghi nhận

II. Thực trạng công tác quản lý Nhà nớc thông qua bảng cân đối kế toán


Hiện tại việc quản lý tài chính của Nhà nớc ta thông qua bảng cân đối kế toán còn rất lỏng lẻo, cha đợc sát xao,chặt chẽ và đầy đủ, thể hiện ở chỗ: Rất
nhiều doanh nghiệp , công ty trốn thuế, khai man, lợi dụng kẽ hở của quản lý để
lách luật, nhằm t lợi cá nhân
Nguyên nhân chủ yếu : chính là do việc thực hiện và sử dụng bảng cân đối kế toán một cách cha đợc minh bạch, rõ ràng, và thiếu tính trách nhiệm
phần III
Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện bảng cân đối kế toán ở Việt nam

I. Một số kiến nghị với Nhà nớc


Chủ đề đang đợc tranh luận sôi nổi ở nhiều cuộc thảo luận về chính sách kinh tÕ trong thËp kû qua lµ tính
minh bạch và tính trách nhiệm trong các báo cáo tài chính nói chung và Bảng cân đối
kế toán nãi riªng. Bëi nÒn kinh tÕ thế giới và các luång tµi chÝnh thay đổi, làm tăng tính quốc tế hoá và sự phụ thuộc lẫn nhau, đã và
đang đặt vấn đề công khai lên hàng đầu trong việc hoạch định các
chính sách kinh tế . Chính phủ các nớc, bao gồm cả các ngân hàng Trung ơng, đã nhËn thøc ngµy cµng râ r»ng: tÝnh minh bạch làm
tăng khả năng dự đoán, vì thế nâng cao hiệu quả của các quyết định
chính sách. Tính minh bạch còn buộc các Định chế phải đối mặt với tình hình thùc tÕ vµ buéc c¸c quan chức phải có trách nhiệm hơn,
đặc biệt là khi họ biết rằng họ sẽ phải luận chứng quan điểm, quyết định và cuối cùng là hành động của mình .
Việc nâng cao tính minh bạch và tính trách nhiệm trong các báo cáo tài chÝnh mét phÇn còng lµ do yêu cầu của các tæ chøc
thuéc Khu vực t nhân để tìm hiểu và chÊp nhËn nh÷ng chính sách của Nhà nớc có ảnh hởng tới hành vi của họ
Tính minh bạch đợc nâng cao sẽ củng cố các quyết định kinh tế do các cơ quan khác trong nền kinh tế đa ra. Tính minh bạch còn
là 1 phơng tiện để làm tăng tính trách nhiệm, kỷ luật nội bộ và nâng
cao chất lợng quản lý Bởi những điều trên mà kiến nghị của em đối với Nhà nớc nh
sau: - Nhà nớc phải đa vào pháp luật những điều khoản về tính
minh bạch, trách nhiệm trong các thuyết trình tài chính của các cơ quan, ban ngành, các đơn vị kinh tế trong nền kinh tế thị trờng
- Nhà nớc nên đào tạo và đào tạo lại những con ngời có đủ năng lực chuyên môn, có trình độ quản lý, có đạo đức để dùng trong việc kiểm tra, đánh
giá, giám sát sự hoạt động của các chủ thĨ kinh tÕ trong nỊn kinh tÕ thÞ trêng cđa đất nớc
- Nhà nớc cần có chế độ , chính sách u đãi đối với những ngời làm nhiện vụ kiểm tra, thanh tra, để họ không vì mong muốn miếng cơm manh áo, không
vì mục đích kinh tế , t lợi cá nhân mà quên đi nhiệm vụ của mình - Nhà nớc cần ban hành những chính sách, pháp luật nghiêm khắc để
trừng trị những đơn vị nào không tuân thủ pháp luật, hoặc có hành động mờ ám trong việc thuyết trình các báo cáo tài chính
- Nhà nớc cần tạo ra một môi trờng thích hợp, một sân chơi cạnh tranh lành mạnh để mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nớc cùng cạnh tranh, và
phát triển trong nền kinh tế thị trờng - Về cách thu thập thông tin: cần cải thiện theo hớng: nhanh,
đủ, chính xác và kịp thời. Bởi vì: thông tin là điều kiện quan trọng hàng đầu để giúp nhà quản lý hiểu đợc đủ, đúng về thực trạng của
đơn vị mình cũng nh tình hình môi trờng bên ngoài. Nhng nếu thông tin dù cã nhiỊu ®Õn mấy mà không đúng, hoặc không kịp thời, thì
việc xử lý thông tin và quyết định mà nhà quản lý đa ra cũng có thể không hiệu quả.
- Về mặt nội dung, phơng pháp lập bảng cân đối kế toán nh chế độ kế toán hiện hành em không có ý kiến gì
- Về mặt kết cấu, trình bày, em không có ý kiến gì - Nên chăng về mã số tài khoản có thể thay đổi cho dễ nhớ, chẳng hạn
nh: Mã số các tài khoản thuộc loại tài sản biểu hiện bằng tiền, ta nên dùng theo thứ tự bắt đầu m· sè lµ 100, råi tiÕp theo lµ 102, 102, 103 theo thứ tự trong
bảng cân đối kế toán. Hoặc Mã số của tài khoản Nợ phải trả: bắt đầu là 300,
tiếp theo là 301, 302

II. Một số giải pháp đối với doanh nghiệp nhằm hoàn thiện bảng cân đối kế toán


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (28 trang)

×