Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
Kết cấu hạ tầng thông tin

Kết cấu hạ tầng thông tin

Tải bản đầy đủ - 17trang

3. Kết cấu hạ tầng thông tin


Những năm gần đây có thể nói công nghệ thông tin đã thực sự bùng nổ ở Việt Nam. Qua đánh giá và phân tích cho thấy, vị thế công nghệ thông tin
Việt Nam trên bản đồ thế giới đã đợc cải thiện đáng kể và hiện dần một bức tranh sáng sủa hơn so với những năm trớc. Theo bảng xếp hạng mới nhất
hàng năm về các tiêu chí liên quan đến công nghệ thông tin - viễn thông của các tổ chức qc tÕ, chØ sè tri thøc KI cđa ViƯt Nam xÕp thø 95132 qc
gia, vïng l·nh thỉ vµ chØ sè nỊn kinh tÕ tri thøc KEI xÕp ë vÞ trÝ 99132- đều tăng 14 bậc so với năm trớc đó. Đánh giá về mức độ phát triển công nghệ
thông tin cũng cho thấy Việt Nam rất khả quan khi đứng ở vị trí 111183, tăng 5 bậc. Đối với chỉ số sẵn sàng cho nền kinh tế điện tử, Việt Nam xếp ở
vị trí 6569, tăng 1 bậc.
Bên cạnh một vài chỉ số thăng hạng, có một số chỉ số bị tụt hạng: chỉ số đánh giá sự phát triển c«ng nghƯ th«ng tin - trun th«ng tơt 3 bËc 126181,
chỉ số đánh giá mức độ chuẩn bị để tham gia hởng lợi từ các phát triển của công nghệ thông tin tụt xuống đến 7 bậc 82122, chỉ số tỷ lệ vi phạm bản
quyền phần mềm tụt thêm 1 bậc 98102. Một trong những nguyên nhân là những chỉ riêu nh xuất khẩu công nghệ cao, môi trờng pháp luật, cơ sở hạ
tầng cha thực sự đáp ứng đợc yêu cầu phát triển.
Tình hình xuất nhập khẩu công nghệ thông tin của Việt Nam trong năm 2006 đều tăng: xuất khẩu tăng 18,3, nhập khẩu tăng 13,9, nhng nhìn
chung nhịp độ chậm lại so với những năm trớc đó 59 và 36. Riêng phần mềm xuất khẩu vẫn duy trì ở mức tăng trởng tốt, năm 2006 tiếp tục tăng 50,
vợt ngỡng 100 triệu USD; tơng tự phần mềm nhập khẩu cũng tăng đáng kể từ 18 triệu USD năm 2005 lên 30 triệu USD năm 2006.
Một con số tăng trởng trong năm 2006 là thị trờng công nghệ thông tin ở Việt Nam đạt con số 1 tỷ 15 triệu USD, cao hơn mức tăng GDP và vợt mức
tăng trởng bình quân của châu á cũng nh thế giới.
Về phát triển Internet tại Việt Nam trong năm qua đã tăng 25, đứng thứ 17 thế giới về số lỵng ngêi sư dơng Internet, nhng thø 93 thÕ giíi về tỉ lệ
ngời dùng Internet. So với năm trớc thì số ngời sử dụng Internet tăng trởng nhng không cao.
Bùi Thị Thanh Nhàn 10 CQ492025
Nh vËy, kÕt cÊu h¹ tầng thông tin ở Việt Nam tuy đang trong giai đoạn đầu của sự phát triển nhng đã đạt đợc những kết quả đáng mừng, tạo điều
kiện dể xây dựng và phát triển kinh tế tri thức.

4. Toàn cầu hóa


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết cấu hạ tầng thông tin

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×