Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
Giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 17trang

Nh vậy, tuy còn ở trình độ thấp, kinh tế tri thức ở nớc ta đã phát triển t-
ơng đối khá. Từ cuối năm 2006 sang 2007 bắt đàu thực hiện đờng lối đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, các
thành phần của kinh tế đã phát triển khá. Theo kết quả đánh giá chỉ số kinh tế tri thức của World Bank năm 2006, nớc ta đạt mức 2,6910, sang năm 2007
tăng thêm 15 và đạt 3,1010, nghĩa là nền kinh tế nớc ta đã hòa quyện các yếu tố của kinh tế tri thức tới 31. Với đà phát triển nh hiện nay và cao hơn,
tới năm 2020 kinh tÕ tri thøc víi c«ng nghiƯp c«ng nghƯ cao hiện đại sẽ trở thành chủ yếu.

III. Giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam


Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng đã chỉ rõ: tranh thủ thời cơ thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế của nớc ta để rút
ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa gắn liền với phát triển kinh tế tri thøc, coi kinh tÕ tri thøc lµ yÕu tè
quan träng của nền kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức, kết hợp việc sử dụng ngn vèn tri thøc cđa ngêi ViƯt Nam víi tri thức mới nhất
của nhân loại. Nh vậy, lý luận và thực tiễn là căn cứ vững chắc để xây dựng đờng lối đúng đắn, tranh thủ thời cơ, rút ngắn thời gian công nghiệp hóa, hiện
đại hoasowms đa nớc ta trở thành nớc công nghiệp theo hớng hiện đại.
Theo kinh nghiƯm cđa nhiỊu níc, ph¸t triĨn kinh tÕ tri thøc phải tập trung nguồn lực vào bốn hớng chính sau đây:
Thứ nhất, xây dựng thể chế xã hội và chính sách kinh tế năng động, rộng mở, khuyến khích sáng tạo và ứng dụng có hiệu quả những tri thức mới. Thúc
đẩy kinh doanh, tác động cho nở rộ doanh nghiệp mới làm ăn phát đạt. Phải tạo tạo dựng một nền hành chính có hiệu quả, tránh phiền hà, tham nhũng. Giảm
mạnh các chi phí hành chính, góp phần tăng sức cạnh tranh.
Thứ hai, đào tạo nguồn nhân lực tài năng sáng tạo, biết phối hợp và chia sẻ ứng dụng những thông tin, tri thức thành sản phẩm có sức cạnh tranh cao.
Thứ ba, xây dựng một hệ thống đổi mới hiệu quả bao gồm: các doanh nghiệp, các trung tâm nghiên cứu, các trờng đại học, các tổ chức t vấn và các
tổ chức khác liên kết, trao đổi thông tin, tri thức với nhau theo những mục tiêu đã xác định. Họ phảI thờng trực tiếp cận các kho thông tin, tri thức của
Bùi Thị Thanh Nhµn 13 CQ492025
thế giới đợc liên tục chất đầy, để tích cực tiêu hóa chúng và thích nghi hóa cho các nhu cầu của minhfvaf từ đó sáng tạo ra công nghệ cao mới.
Thứ t, tích cực xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển ngành công nghệ cao dẫn đầu này. Tạo
điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá, phổ biến và sáng tạo tri thức.
Bùi Thị Thanh Nhàn 14 CQ492025
Kết luận
Từ hoàn cảnh thế giới, khu vực và đất nớc hiện nay, chúng ta đều nhận thấy xu hớng xây dựng và phát triển tri thức là xu hớng tất yếu của lịch sử,
không riêng gì chủ nghĩa t bản. Vì mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội
công bằng dân chủ, văn minh Việt nam không thể đi ngợc xu hớng đó. Nớc ta đã nắm bắt đợc rất nhiều cơ hội và từ đó có thể phát triển nền tri thức, theo
kịp nền kinh tế của các nớc phát triển. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn mà chúng ta phải vợt qua. Chặng đờng phía trớc còn nhiều chông
gai, đòi hỏi nớc ta phải vận dụng những điều kiện thuận lợi để đẩy lùi nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, tiến vào thời kỳ công nhiệp hoá, hiện đại hoá đất
nớc, tăng cờng mở rộng các mối quan hệ ngoại giao, tìm hiểu kinh nghiệm của các nớc tiên tiến. Và một điều quan trọng nữa để xây dựng và phát triển
một cách có hiệu quả nền kinh tế tri thức là phải chăm lo đến cải cách giáo dục về con ngời và vật chất nớc nhà.
Bùi Thị Thanh Nhàn 15 CQ492025
Danh mơc tµi liƯu tham khảo
1. Bộ giáo dục và đào tạo: Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin, nhà xuất bản chÝnh trÞ qc gia, 2007.
2. Lu Ngäc TrÞnh: Bíc chun sang nỊn kinh tÕ tri thøc ë mét sè níc trên thế giới hiện nay, nhà xuất bản giáo dục, 2002.
3. Tạp chí cộng sản, số 781, tháng 112007. 4. Tạp chí thông tin và dự báo kinh tế, số 16, tháng 42007.
5. TS. Nguyễn Thị Luyến: Nhà nớc với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhà xuất bản khoa học xã hội, 2005.
Bùi Thị Thanh Nhàn 16 CQ492025
Mục Lục
Trang
Lời mở đầu 1
Nội dung 2

I. Những vấn đề lý luận chung về kinh tÕ tri thøc 2


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×