1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Chọn lọc và lai tạo Kĩ thuật trồng rừng neem ở nƣớc ta Lâm Công Định, 1985, 1991; Bùi Anh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.54 MB, 83 trang )


hợp bảo quản trong tủ lanh có thể kéo dài thêm vài tháng. Tuy nhiên, một vài chứng minh, hạt cất trong kho có thể nảy mầm sau 5 năm với tỉ lệ sống sót lên tới 42 .
- Trồng bầu Hạt đƣợc gieo trong bầu ở vƣờn ƣơm.Tùy vào nhiệt độ và việc cung cấp nƣớc
mà hạt sẽ nảy mầm sau 8 - 15 ngày.

2.2.2.3. Nhân giống vô tính


Ni cấy mơ: tạo cây con từ mô sẹo lá chét, lá mầm, đoạn thân, cuống lá…trong môi trƣờng “Murashige và Skoop” có bổ sung cytokinnins. Thơng thƣờng
cây con có thể trồng ra đất sau 12 tuần khi cây đạt chiều cao 7,5 - 10 cm và rễ cái dài khoảng 15 cm. Nếu trồng trong mùa mƣa và kiểm sốt cỏ dại tốt thì tỉ lệ sống sót sẽ rất
cao. Chiết ghép
Phƣơng pháp này đã đƣợc thực hiện ở Ấn Độ và một số nƣớc khác. Chuẩn bị gốc ghép từ cây giống 1 - 2 tuổi chiều dài rễ đạt khoảng 22 cm và
cành ghép khoảng 5 cm. Ghép cành lên gốc rồi quấn lại bằng bao đay, giữ trong bóng râm cho tới khi trồng, rễ và chồi phải đƣợc tỉa bớt trƣớc khi đem trồng.
Giâm cành Cành neem đƣợc giâm trong túi PE từ 6 tháng tới 1 năm có thể đem trồng. Tuy
nhiên nhƣợc điểm là cành giâm không phát triển rễ cọc, nên khi gặp điều kiện bất lợi của mơi trƣờng nhƣ gió bão, cây dễ bị bật gốc và đổ ngã. Điều này cũng dễ xảy ra đối
với cây nuôi cấy mô hiện nay.

2.2.3. Chọn lọc và lai tạo


Các nghiên cứu chọn lọc và lai tạo hiện nay nhằm mục đích tạo đƣợc cây neem cho năng suất quả cao cũng nhƣ hàm lƣợng dầu và các hoạt chất sinh học cao. Tuy
nhiên, các nghiên cứu dựa vào yếu tố di truyền để tạo ra những cây có tính trạng tốt cho đến nay vẫn chƣa thu đƣợc kết quả khả quan. Phƣơng pháp lai tạo giữa những loài
Azadirachta khác nhau để tạo ra cây lai có tính trạng tốt cũng đã đƣợc tiến hành, nhƣng tới nay vẫn chƣa có kết quả gì nổi bật.

2.2.4. Kĩ thuật trồng rừng neem ở nƣớc ta Lâm Công Định, 1985, 1991; Bùi Anh


Tuấn, 2003
Neem đƣợc trồng với mật độ: 1100 cây ha, kích thƣớc hố 40 × 40 × 40 cm, kỹ thuật đào hố, lấp hố, trồng tƣơng tự nhƣ những lồi cây khác, cách thức phối hợp và
bố trí cây trồng cụ thể nhƣ sau: Trồng hỗn giao giữa xoan chịu hạn với keo lá tràm, mât độ 1100 cây ha keo
lá tràm 550 cây ha + xoan chịu hạn 550 cây ha, phối hợp cây trồng theo hàng. Mục đích trồng keo lá tràm để che chắn gió, cải tạo đất, tạo điều kiện ban đầu cho xoan sinh
trƣởng và phát triển thuận lợi. Trồng theo mơ hình nông lâm kết hợp theo hai phƣơng pháp sau:
- Trồng theo băng: trồng cây rừng và cây nông nghiệp theo từng băng xen kẽ nhau. Trên băng trồng rừng, tiến hành trồng keo lá tràm và neem hỗn giao với mật độ
1100 cây ha. Phƣơng pháp này bên cạnh việc đem lại lợi ích kinh tế còn kết hợp việc chăm sóc cây nơng nghiệp để chăm sóc và bảo vệ cây lâm nghiệp, cho nên cây lâm
nghiệp sinh trƣởng rất tốt. - Trồng theo lƣới ô vuông: đƣợc thực hiện bằng cách bố trí trồng rừng xung
quanh, ở giữa chừa lại để sản xuất nơng nghiệp. Diện tích trồng rừng và diện tích sản xuất nơng nghiệp bằng nhau. Ƣu điểm của phƣơng pháp là vành đai rừng xung quanh
sẽ bảo vệ đƣợc cây nông nghiệp khỏi các dịch hại nhƣ bệnh do nấm, vi khuẩn…. Hai mơ hình trên đã thành công tại tỉnh Ninh Thuận. Cây nông nghiệp có năng
suất ổn định, khơng bị sâu rầy phá hoại, cây lâm nghiệp sinh trƣởng và phát triển thuận lợi.

2.3. Các hoạt chất sinh học chính chiết xuất từ cây neem


Từ neem, ngƣời ta đã chiết xuất ra rất nhiều hợp chất có khả năng phòng trừ nhiều lồi cơn trùng, bên cạnh đó, chúng còn đƣợc dùng để làm thuốc sát trùng, thuốc
giảm đau, thuốc ngừa thai, mỹ phẩm…và nhiều ứng dụng thực tiễn khác. Cho đến nay, ngƣời ta đã chứng minh là neem có khả năng ức chế hơn 400 lồi dịch hại, bao gồm:
cơn trùng, nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng. Trong đó, azadirachtin, nimbin, salannin, nimbidin là những hoạt chất sinh học
có tác dụng phòng trị cơn trùng, đƣợc chiết chủ yếu từ hạt neem Dennis, 1992; Gupta và Sharma, 1998

2.3.1. Azadirachtin


Azadirachtin là một trong những hoạt chất đầu tiên đƣợc tách chiết từ neem, có

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

×