1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Phân loại và hình thái Tác Hại Của Ngài Gạo.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.54 MB, 83 trang )


Mất tiền chi phí giải quyết hậu quả. Mất uy tín trong bn bán.
Mất hạt giống cho vụ mùa kế tiếp.
2.6.3. Sơ lƣợc về Ngài Gạo Corcyra cephalonica St 2.6.3.1. Ngài Gạo Corcyra cephalonica St
Theo Bùi Công Hiển 1995, ngài gạo là một trong những lồi cơn trùng phá hại kho nơng sản. Ngài gạo có thân màu xám hay vàng nâu, mặt bụng pha màu đen. Cánh
trƣớc màu xám đen và hẹp hơn cánh sau. Màu sắc từ giữa cánh trở vào gốc cánh thẩm hơn, rìa ngồi cánh có những chấm nhỏ. Cánh sau rộng có màu xám trắng. Đầu và
ngực màu nâu nhạt, thông thƣờng con đực bé hơn con cái, cụ thể thân con đực dài 6 - 9 mm, còn con cái 7 - 11 mm, sải cánh con đực dài 14 - 18 mm, còn con cái 14 - 24 mm.
Ấu trùng thƣờng tiết ra các sợi tơ để kết dính các hạt lại thành tổ để ăn hại.

2.6.3.2. Phân loại và hình thái


Ngài gạo thuộc: - Họ Pyralidae bộ ngài sáng.
- Bộ Lepidoptera bộ cánh vảy. Ngài gạo có cánh khá rộng, phủ đầy vảy nhỏ và thon hình búp măng ở mút
cánh. Nền cánh màu nâu nhạt với những đƣờng gân màu hơi tối. Lúc nghỉ ngơi, từ đầu cho đến mút cánh đo đƣợc 8 - 13 mm. Ngài cái có kích thƣớc to hơn ngài đực rất
nhiều. Con cái có xúc tu dài và cong hƣớng xuống phía dƣới, trong khi xúc tu ở con đực thƣờng ngắn và khó thấy. Sâu non màu trắng với những lỗ thở ở mỗi đốt dày lên ở
phía sau nhƣ hình lƣỡi liềm. Kén màu trắng và rất dai.

2.6.3.3. Tác Hại Của Ngài Gạo.


Là một trong số những côn trùng gây hại phổ biến đối với kho nông sản, đặc biệt là rất phổ biến ở vùng nam và đông nam Châu Á. Chúng thƣờng nhả tơ để kết
dính các hạt nơng sản và ẩn mình trong đó, làm cho nơng sản bị đóng cục. Hàng hố nhanh chóng bị giảm sản lƣợng và phẩm chất do bị nhiễm bẩn bởi tơ, bên cạnh đó cục
nơng sản đóng vón còn gây hƣ hỏng máy móc khi xay xát, và chi phí loại bỏ tạp chất nay cũng khá cao.
Ngồi ra chúng còn tấn công hạt giống làm hạt mất khả năng nảy mầm. Tập tính sinh sống núp trong các hạt nông sản cũng là nguyên nhân gây khó khăn trong
cơng tác phòng trừ lồi cơn trùng gây hại này
Hình 2.3. Thành trùng ngài gạo
Hình 2.4. Vòng đời của ngài gạo
Trứ ng
Ấ u trùng
Nhộ ng Thành trùng
Hình 2.5. Tác hại của ngài gạo
2.6.4. Các phƣơng pháp bảo quản kho nông sản hiện nay 2.6.4.1. Các phƣơng pháp chung
Theo Trần Minh Tâm 2002 để bảo quản kho nơng sản hiện nay có 5 phƣơng pháp chung:
Bảo quản nơng sản ở trạng thái thống: để khối nông sản tiếp xúc với mơi trƣờng khơng khí bên ngồi nhằm điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ trong kho một cách kịp
thời thích ứng với mơi trƣờng, do đó giữ đƣợc ẩm độ và nhiệt độ của khối nông sản ở trạng thái an tồn.
Phƣơng pháp bảo quản kín: đình chỉ sự trao đổi khơng khí giữa nơng sản với mơi trƣờng bên ngồi giữ cho khối nông sản luôn ở trạng thái an tồn. Mặt khác có
nghĩa là bảo quản trong điều kiên thiếu oxy, do đó hạn chế q trình hơ hấp của hạt, hạn chế sự phát sinh phát triển của vi sinh vật và côn trùng phá hại.
Bảo quản nông sản ở trạng thái lạnh: nguyên tắc dùng nhiệt độ thấp làm tê liệt các hoạt động của vi sinh vật và côn trùng
Bảo quản nông sản bằng phƣơng pháp hố học: dùng thuốc hố học để bảo quản nơng sản, mục đích kìm hãm những hoạt động của khối nông sản và tiêu diệt mọi
hoạt động của sâu mọt, vi sinh vât, các loài gặm nhấm. Đây là phƣơng pháp có hiệu
quả cao, ngày càng đƣợc sử dụng rộng rãi với quy mơ lớn. Bảo quản trong khí quyển điều chỉnh: bảo quản nơng sản trong khí quyển có
điều chỉnh thành phần các chất khí, đồng thời giảm nhiệt độ kho bảo quản nhằm làm chậm các hoạt động sống của nơng sản mà chủ yếu là q trình hơ hấp.

2.6.4.2. Bảo quản nơng sản bằng phƣơng pháp hố học


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

×