1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >

Nguyên tắc Những yếu tố ảnh hƣởng Ứng dụng Các bộ phận chính của máy HPLC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.54 MB, 83 trang )


tính thẩm thấu mạnh, có độc tính cao đối với côn trùng và cũng rất nguy hại đối với ngƣời và gia súc. Methyl bromide hiện nay đã bị cấm sử dụng ở nhiều nƣớc do hậu
quả phá hủy tầng ozone và đƣợc công bố là một trong những tác nhân gây ung thƣ. Phosphine: khí, khơng màu, khơng mùi, trong sản xuất có lẫn tạp chất nên có
mùi tỏi hay mùi đất đen, tỉ trọng 1,181 gần bằng tỉ trọng khơng khí dễ thẩm thấu. Phosphine đƣợc coi là thuốc xông hơi rất độc đối với côn trùng hại kho, bên cạnh đó
cũng rất độc cho ngƣời và gia súc. Phosphine tuy ít độc hơn methyl bromide nhƣng sau một thời gian dài sử dụng, hiện nay cũng đang gặp trở ngại do tình trạng kháng
thuốc mạnh của nhiều lồi cơn trùng. - Thuốc có nguồn gốc thảo mộc
Thuốc thảo mộc diệt trừ sâu hại gồm các chất có trong thực vật nhƣ nicotin trong thuốc lá và thuốc lào, rotenone trong rễ cây dây mật, pakyziron trong củ đậu,
azadiarchtin trong cây xoan Ấn Độ, artemisinin trong cây thanh hoa vàng Phạm văn lầm, 2005
Các chế phẩm có nguồn gốc thảo mộc cũng có tác dụng diệt trừ côn trùng hại kho nhƣng hiệu lực không cao bằng thuốc hố học, tuy nhiên ƣu điểm là ít độc đối với
ngƣời và gia súc, không ảnh hƣởng xấu tới môi trƣờng, dễ phân hủy.

2.7. Phƣơng Pháp Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao HPLC Phùng Võ Cẩm Hồng, 2004


Đây là phƣơng pháp thƣờng sử dụng để định lƣợng hợp chất thứ cấp, trong đó có các hoạt chất trích từ cây neem.

2.7.1. Nguyên tắc


Phƣơng pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC - High performance liquid chromatography dựa trên sự phân bố của chất tan giữa hai chất lỏng không trộn lẫn
vào nhau khi cho một chất lỏng di chuyển pha động qua chất lỏng đứng yên pha tỉnh. Pha tỉnh bị hấp thụ trên bề mặt chất rắn chất mang. Thông thƣờng là dung môi
phân cực, pha động thƣờng là nƣớc hoặc dung môi hữu cơ. Đôi khi pha tĩnh là những chất lỏng ít phân cực lúc đó pha động phải là dung môi phân cực hơn.

2.7.2. Những yếu tố ảnh hƣởng


Phƣơng pháp chuẩn bị mẫu. Nguồn cung cấp điện, khí, nƣớc, hố chất.
Mơi trƣờng gây nhiễm thêm hoặc mất mẫu, gây ảnh hƣởng sức khoẻ, gây nhiễm bẩn môi trƣờng xung quanh.

2.7.3. Ứng dụng


Phƣơng pháp HPLC có khả năng tách các hợp chất đặc thù nhƣ: Các hợp chất cao phân tử và ion thuộc các đối tƣợng nghiên cứu y học , sinh
học. Các hợp chất tự nhiên không bền.
Các hợp chất kém bền nhiệt, các chất dễ nổ. Ngồi ra phƣơng pháp HPLC còn có những ƣu điểm hơn sắc kí cổ điển nhƣ tốc
độ nhanh, độ tách tốt, độ nhạy cao, cột tách dùng đƣợc nhiều lần, mẫu chất thu lại dễ dàng vì hầu hết các detector khơng phá huỷ mẫu.
Do có nhiều tính năng ƣu việt nên đƣợc ứng dụng phổ biến trong các lĩnh vực: tách các acid nucleic, tách các dƣợc phẩm, tách các steroid, tách các vitamin, tách các
chất bảo quản thực phẩm, tách chất bảo vệ thực vật….

2.7.4. Các bộ phận chính của máy HPLC


. 2.222
2.8. Sơ lƣợc về một số chất phụ gia và bảo quản 2.8.1. Các chất chống oxy hoá giúp tăng cƣờng bảo quản Antioxydant
Các chất chống oxy hóa phải đảm bảo các điều kiện sau: Khơng độc.
Có hoạt tính cao ở nồng độ thấp 0,01 – 0,02 . Nằm ở bề mặt phân cách, có tính kỵ nƣớc khá mạnh, tiếp xúc với khơng khí.
Ổn định với các điều kiện chế biến. Pha
độ ng
Hệ thố ng
chuyể n dung
môi Hệ
thố ng bơ m
mẫ u Cộ t
Detector
Chuẩ n bị mẫ u
Hệ thố ng xử lý dữ
liệ u
Một số antioxydant quan trọng : BHT, BHA, tocopherol, axit ascorbic… Trong đó BHT, BHA là những chất chống oxy hoá đƣợc sử dụng phổ biến nhất.
BHT butylated hydroxytoluen có cơng thức phân tử 2,6 – di – tert – butyl – 4 – methylphenol, là tinh thể màu trắng với mùi khó ngửi, khơng hồ tan trong nƣớc và
propylene glycol nhƣng hòa tan tốt trong cồn. BHT đƣợc sử dụng nhƣ một tác nhân chống oxy hóa, do đó nó đƣợc dùng trong công tác bảo quản thực phẩm, mỹ phẩm,
dƣợc phẩm, nguyên liệu đóng gói, nói chung là những sản phẩm có chứa mỡ hoặc dầu. Ngoài BHT, BHA butylated hydroxyanisole cũng có chức năng nhƣ BHT. BHT và
BHA đƣợc biết là an toàn cho ngƣời và động vật sử dụng.

2.8.2. Các chất hấp phụ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

×