1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Xây dựng và phát triển lực lợng lao động của Công ty Quản trị chất lợng sản phẩm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (311.14 KB, 59 trang )


kim. Về lâu dài, nếu khảo sát thấy mỏ Chì Kẽm Ao Xanh có trữ lợng lớn, phải khai thác nhiều năm, Công ty sẽ chuyển Xí nghiệp khai thác chế biến khoáng
sản thành Công ty khai thác chế biến khoáng sản hạch toán kinh tế độc lập. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tổ chức thăm dò khảo sát các điểm mỏ tại Mèo
Vạc. Sau khi khảo sát thăm dò đạt kết quả, Công ty sẽ thành lập các phân xởng khai thác mỏ trực thuộc Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản hoặc Công
ty khai thác và chế biến khoáng sản. Ngoài ra, trên địa bàn hoạt động của các Chi nhánh và Văn phòng đại diện
của Công ty tại các tỉnh bạn, nếu điều kiện cho phép và sau khi khảo sát thăm dò mỏ có kết quả, các chi nhánh Công ty sẽ triển khai thêm ngành nghề khai
thác chế biến và mua bán khoáng sản tại các tỉnh đang hoạt động.

3.2.2. Xây dựng và phát triển lực lợng lao động của Công ty


Lao động của con ngời là nhân tố quyết định trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Xuất phát từ đó, Công ty đã xây dựng bồi dỡng và tuyển chọn một đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật và nghiệp vụ vững, có tay nghề cao, có sức khoẻ
tốt để thực hiện trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,
Hiện nay, Công ty có 17 cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ trong đó 7 là đại học, 10 trung học.
Công ty có một đội ngũ lái xe và vận hành máy thi công gồm 24 ngời đều có bằng lái xe và vận hành máy thi công.
Số công nhân lao ®éng trùc tiÕp cã tay nghÒ cao tõ bËc 3 – 6 chiÕm tØ lƯ trªn 40 tỉng sè lao động, số lao động nữ chiếm tỉ lệ 23.
Công ty hết sức quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của lực lợng lao động đồng thời có sự phân công nhiệm vụ cụ thể do ngời lao động nhiệt
tình và hăng say hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đợc giao. Đội ngũ lao động có trình độ nghiệp vụ vững và lực lợng lao động trực tiếp có tay nghề cao là nhân
tố trọng yếu trong mọi thành quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3.2.3. Quản trị chất lợng sản phẩm


Xây dựng cơ bản là một ngành nghề đặc thù do vậy việc quản lý chất lợng sản phẩm chủ yếu phải tuân thủ nghiêm các quy định, nghị định của Nhà nớc.
Chất lợng sản phẩm xây dung cơ bản lệ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố: - Số lợng và chất lợng vật liệu kết cấu nên thực thể sản phẩm
- Kỹ thuật xây dựng. Để chất lợng sản phẩm đảm bảo tốt, trớc hết Công ty quy định cho các cán
bộ kỹ thuật và các đội thi công công trình phải sử dụng đúng số lợng và chất l- ợng vật liệu theo thiết kế và dự toán đợc duyệt cho các công trình, không đợc
bớt xén vật liệu hoặc thay ®ỉi chÊt lỵng, kÝch cì cđa vËt liƯu nh dïng Ciment địa phơng thay Ciment TW hoặc dùng sắt
6 âm thay cho Fe

Mặt khác Công ty cần chỉ đạo các cán bộ kỹ thuật phải thờng xuyên kiểm tra các đội sản xuất về kỹ thuật xây dựng trong quá trình thi công nhất là kiểm
tra phần đặt sắt.
Do vậy chất lợng sản phẩm xây dung cơ bản của Công ty luôn đảm bảo, đ- ợc khách hàng hài lòng và tín nhiệm khi nhận bàn giao, nghiệm thu công trình.

3.2.4. Quản trị sản xuất


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

×