1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Các hạn chế chủ yếu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (311.14 KB, 59 trang )


Công ty có hớng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý để có thể nâng cao hiệu quả làm việc của họ. Ban giám đốc đã linh hoạt, nhạy bén sáng
tạo nắm bắt thị trờng, có đờng lối chiến lợc đúng đắn, sử dụng lao ®éng phï hỵp víi tay nghỊ cđa hä. Tõ ®ã phát huy hết khả năng lao động của từng ngời.
Đội ngũ cán bộ có trình độ kĩ s, đội ngũ công nhân có kĩ thuật cao. Nhờ vậy, công ty đã lập đợc những kế hoạch huy động, sử dụng vốn một cách tiết kiệm
nhất. Công ty đã làm tơng đối tốt công tác thanh toán với khách hàng nên mặc dù trong thực trạng thanh toán khó khăn nh hiện nay ở nớc ta các khoản phải
thu của Công ty đã giảm, đa đợc nhiều vốn vào sản xuất kinh doanh.

5.2. Các hạn chế chủ yếu


Bên cạnh những thành tựu nói trên thì hiện tình hình sử dụng nguồn vốn ở Công ty TNHH Giang Sơn cũng bộc lộ nhiều tồn tại. Hiệu quả sử dụng vốn của
công ty là cha cao. Có rất nhiều nguyên nhân dấn đến tình trạng trên, trong đó phải kể đến đó là việc quản lý và sử dụng nguồn nguyên vật liệu không hiệu
quả làm tăng chi phí. Một nguyên nhân nữa là mặc dù công ty trích đủ khấu hao theo tỷ lệ qui định song trên thực tế, tỷ lệ này còn thấp, gây khó khăn cho
công ty trong việc huy động vốn, đổi mới tài sản cố định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ sản xuất. Trong việc tổ chức và quản lý sử dụng tài sản cố định, mặc
dù nhà máy có kế hoạch sửa chữa định k× nhng vÉn cha thùc hiƯn tèt trong thùc tÕ, cha xác định đợc hiệu quả của công tác sửa chữa đối với từng loại tài sản cố
định cụ thể. Không những thế, chi phí sửa chữa cha đợc quản lý chặt chẽ và cha có định mức cụ thể, bởi vậy cha đánh giá đợc kết qủa thực hiện. Việc phân
loại tài sản cố định của công ty không theo nguồn hình thành mà theo hình thái biểu hiện. Điều này gây khó khăn cho nhà máy trong việc quản lý nguồn vốn
và hiện nay công ty không trích đợc khấu hao tài sản cố đinh vô hình mà có lúc khoản này có giá trị tơng đối lớn. Đây là điều tồn tại cố hữu của hầu hết các
doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty TNHH Giang Sơn nói riêng cần có biện pháp khắc phục. Ngoài ra, tình hình biến động của nền kinh tÕ thÕ giíi
còng ¶nh hëng tíi hiƯu qu¶ sư dơng vốn. Trong những năm qua, một số nền
kinh tế mạnh của thế giới bị suy thoái, đặc biệt vào năm 1999, châu á lâm vào cuộc khủng hoảng tiền tệ đã làm giảm ít nhiều sức mạnh của đồng tiền Việt
Nam. Các công ty xây dựng ngày càng đợc thành lập nhiều, có nhiều u thế hơn
về thiết bị, kĩ thuật và đặc biệt có nguồn vốn dồi dào. Sự cạnh tranh gay gắt của các công ty xây dựng trên thành phố Hà Nội cũng tác động tới hiệu quả sử
dụng vốn của công ty. Tóm lại, với những tồn tại này đòi hỏi trong năm tới công ty phải nghiên cứu tìm ra những giải pháp, hớng đi cụ thể để không ngừng
nâng cao hiệu sử dụng vốn, nâng cao hiệu qủa của hoạt động sản xuất kinh doanh để tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trờng.

5.3. Nguyên nhân của các h¹n chÕ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (59 trang)

×