1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Khái niệm về thẩm định dự án tài chính.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (397.65 KB, 81 trang )


Giai đoạn vận hành kết quả đầu t
Trong 3 giai đoạn trên đây, giai đoạn chuẩn bị đầu t tạo tiền đề và quyết định sự thành công hay thất bại ở 2 giai đoạn sau, đặc biệt là đối với giai đoạn
vận hành kết quả đầu t.
2- Các vấn đề về thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng.

2.1 Khái niệm về thẩm định dự án tài chính.


Khái niệm. Thẩm định dự án là việc tổ chức xem xét một cách khách quan, có khoa
học và toàn diện các nội dung cơ bản ảnh hởng trực tiếp đến khả thi của dự án ®Ĩ rs qut ®Þnh vỊ cho vay. ThÈm ®Þnh dù án là một khâu quan trọng trong giai
đoạn chuẩn bị cho vay, có ý nghĩa quyết định tới các giai đoạn sau của chu kỳ dự án. Nó đánh giá và quyết định dự án có đợc thực hiện hay không và tất
nhiên, nó cũng kiểm tra lại toàn bộ các nghiên cứu, lựa chọn của các khâu trớc đó.
Mục đích của việc thẩm định dự án là giúp cho các Ngân hàng, các cấp ra quyết định đầu t, các định chế tài chính lựa chọn đợc phơng án đầu t tốt nhất,
quyết định đầu t đúng huớng, đạt đợc lợi ích kinh tế, xã hội mong đợi.
Đối với Ngân hàng thì lợi nhuận, tăng trởng, an toàn luôn là mục tiêu mong đợi trong hoạt động kinh doanh của mình. Chính vì thế mà thẩm định dự
án là một trong những nghiệp vụ quan trọng hàng đầu.
Ngân hàng thu lợi chủ yếu nhờ hoạt động cho vay. Chính vì vậy mỗi một khoản tín dụng đợc cấp ra nhất thiết phải mang lại hiệu quả, điều đó đồng nghĩa
với việc đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng đợc an toàn và hiệu quả. Vì vậy, điều ngân hàng quan tâm nhất là khả năng hoàn trả khoản vay cả gốc lẫn lãi
đúng thời hạn. Do đó việc Ngân hàng phải tiến hành thẩm định mức dự án trên mọi phơng diện kỹ thuật, thị trờng, tổ chức quản lý, tài chính... là rất quan
trọng.
6
Sử dụng chưa hết công suất
Sử dụng hết công suất
Công suất giảm dần và
thanh lý
2.2 Sự cần thiết của công tác thẩm định tài chính trong hoạt động cho vay của Ngân hàng.
Với phơng châm hoạt động hiệu quả và an toàn, công tác thẩm định tài chính dự án của Ngân hàng giúp cho:
- Ngân hàng có cơ sở tơng đối vững chắc để xác định đợc hiệu quả đầu t vốn cũng nh khả năng hoàn vốn của dự án, quan trọng hơn cả là xác định khả
năng trả nợ của chủ đầu t.
- Ngân hàng có thể dự đoán đợc những rủi ro có thể xảy ra, ảnh hởng tới quá trình triển khai thực hiện dự án. Trên cơ sở này, phát hiện và bổ sung thêm
các biện pháp khắc phục hoặc hạn chế rủi ro, đảm bảo tính khả thi của dự án đồng thời tham gia ý kiến với các cơ quan quản lý Nhà nớc và chủ đầu t để có
quyết định đầu t đúng đắn.
- Ngân hàng có phuơng án hạn chế rủi ro tín dụng đến mức thấp nhất khi xác định giá trị khoản vay thời hạn, lãi suất, mức thu nợ và hình thức thu nợ hợp
lý, tạo điều kiện cho dự án hoạt động có hiệu quả.
. Ngân hàng tạo ra các căn cứ để kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tợng và tiết kiệm vốn đầu t trong quá trình thực hiện đầu t dự án.
. Ngân hàng rút ra kinh nghiệm trong cho vay để thực hiện và phát triển có chất lợng hơn. Xuất phát từ tính cần thiết, tính thực tế, tính hiệu quả của công
tác thẩm định tài chính dự án bản thân nó đã và đang tiếp tục trở thành một bộ phận quan trọng mang tính quyết định trong hoạt động cho vay của mỗi ngân
hàng.
III- Quy trình thẩm định dự án.
Thẩm định dự án bao gồm cả thẩm định tính khả thi hiệu quả của dự án và kiểm tra đánh giá doanh nghiệp xin vay vốn về tình hình sản xuất kinh doanh,
tài chính cũng nh uy tín của doanh nghiệp.
Cán bộ thẩm định không làm lại toàn bộ công tác của ngời soạn thảo dự án và chủ dự án nhng cần đi sâu tìm hiểu chính xác những đặc điểm, tồn tại của dự
án. Cách làm của cán bộ thẩm định có thể là đặt câu hỏi đối với những điều còn nghi vấn để chủ đầu t giải trình thêm, trực tiếp tính toán các chỉ tiêu kinh tế, tài
7
chính để kiểm nghiệm tính đúng đắn, chính xác và đánh giá chúng theo tiêu thức của Ngân hàng.
Đối với Ngân hàng, thẩm định dự án phải đợc hiểu là thẩm định hồ sơ xin vay bao gồm: hồ sơ doanh nghiệp và hồ sơ dự án, trên cơ sở đó Ngân hàng tiến
hành phân tích một cách khách quan và toàn diện, khẳng định tính khả thi và hiệu quả của dự án, khả năng đảm bảo trả nợ của doanh nghiệp để từ đó quyết
định cho vay dự án.
1. Phân tích Hồ sơ doanh nghiệp. 1.1 Kiểm tra tính đầy đủ hợp pháp, hợp lệ của Hồ sơ doanh nghiệp bao
gồm:
- Quyết định thành lập doanh nghiệp công ty, điều lệ của công ty. - Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề nếu có.
- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trởng. - Các báo cáo tài chính đã đợc quyết toán.

1.2 Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cđa doanh nghiƯp.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (81 trang)

×