1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (397.65 KB, 81 trang )


chính để kiểm nghiệm tính đúng đắn, chính xác và đánh giá chúng theo tiêu thức của Ngân hàng.
Đối với Ngân hàng, thẩm định dự án phải đợc hiểu là thẩm định hồ sơ xin vay bao gồm: hồ sơ doanh nghiệp và hồ sơ dự án, trên cơ sở đó Ngân hàng tiến
hành phân tích một cách khách quan và toàn diện, khẳng định tính khả thi và hiệu quả của dự án, khả năng đảm bảo trả nợ của doanh nghiệp để từ đó quyết
định cho vay dự án.
1. Phân tích Hồ sơ doanh nghiệp. 1.1 Kiểm tra tính đầy đủ hợp pháp, hợp lệ của Hồ sơ doanh nghiệp bao
gồm:
- Quyết định thành lập doanh nghiệp công ty, điều lệ của công ty. - Giấy phép đăng ký kinh doanh, giÊy phÐp hµnh nghỊ nÕu cã.
- Qut định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trởng. - Các báo cáo tài chính đã đợc quyết toán.

1.2 Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


Việc đánh giá doanh nghiệp có thể thông qua các mặt chủ yếu sau: - Sự bảo toàn, phát triển vốn qua các năm: một doanh nghiệp hoạt động có
hiệu quả thì vốn sẽ đợc giữ vững và tăng trởng. - Tình hình sản xuất kinh doanh: có ổn định không, xu hớng biến động
trong tơng lai ra sao ? - Tình trạng kho tàng, nhà xởng, máy móc thiết bị.
- Đánh giá hàng tồn kho và khả năng giải qut. - Uy tÝn cđa doanh nghiƯp trong c¸c quan hệ vay trả.
- Đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp thông qua việc tính toán một số chỉ tiêu tài chính, so sánh qua các năm và so sánh với mức chung của ngành.
+ Tỷ lệ về khả năng cân đối vốn hoặc cơ cấu vốn
8
Nhóm chỉ tiêu này phản ánh mức độ ổn địnhvà tự chủ tài chính cũng nh khả năng sử dụng nợ vay của doanh nghiệp. Các Ngân hàng sẽ nhìn vào đây để
đánh giá khả năng bảo đảm an toàn cho các món vay:
Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản = Nếu doanh nghiệp đã có tỷ lệ này quá cao so với mức trung bình của
ngành thì Ngân hàng nên cân nhắc v× nÕu tiÕp tơc cho vay, doanh nghiƯp cã thĨ sẽ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.
= Nếu hệ số này thấp hơn mức trung bình của ngành thì doanh nghiệp sẽ
không thể vay tiếp đợc nữa, khả năng trả lãi vay của doanh nghiệp kém, khả năng sinh lợi của tài sản thấp, hiệu quả sử dụng nguồn vốn kém.
+ Tỷ lệ về khả năng thanh toán. =
Đây là thớc đo khả năng thanh toán ngắn hạn, nó cho biết mức độ các khoản nợ của các chủ nợ đợc trang trải bằng các tài sản có thể chuyển thành
tiền trong một giai đoạn tơng đơng với thời hạn của các khoản nợ đó.
Khả năng thanh toán nhanh = Tỷ lệ này cho biết khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn không phụ
thuộc vào việc bán tài sản dự trữ tồn kho =
Tỷ lệ này cho biết khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn bằng tiền tại quỹ, tiền gửi Ngân hàng...
+Các tỷ lệ về khả năng hoạt động: Vòng quay hàng tồn kho =
Vòng quay VLĐ = Hiệu suất sử dụng TSCĐ =
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = Kỳ thu tiền bình quân =
+ Các tỷ lệ về khả năng sinh lãi.
9
= Doanh lợi vốn tự có =
Doanh lợi vốn = Trên đây là những chỉ tiêu cơ bản phản ánh đợc tình hình tài chính ở một
mức độ nào đó. Việc đánh giá đợc tình trạng tài chính của doanh nghiệp là lành mạnh hay không phụ thuộc vào khả năng phân tích của cán bộ thẩm định.
Thông qua việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh tài chính của doanh nghiệp ta nắm đợc tình hình tài chính khả quan hay khó khăn, năng lực đến đâu,
xu hớng phát triển của đơn vị nh thế nào trong tơng lai...để có thể ra quyết định cho vay đúng đắn, tin vào khả năng của doanh nghiệp có thể sử dụng hiệu quả
vốn vay.
2- Phân tích hồ sơ dự án. 2.1 Kiểm tra tính đầy đủ hợp pháp hợp lệ của hồ sơ dự án.
Giai đoạn xin xét duyệt vay vốn đầu t. - Đơn xin vay.
- Luận chứng kinh tế - kỹ thuật. - Giải trình hiệu quả kinh tế dự án của doanh nghiệp.
- Văn bản quyết định đầu t hoặc giấy phép đầu t của cấp có thẩm quyền. - Văn bản phê duyệt thiết kế mỹ thuật và tổng dự toán.
- Các hợp đồng kinh tế ký kết giữa chủ đầu t và các bên liên quan... Bổ sung thêm khi ký kết hợp đồng.
- Văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp, mua thiết bị của cấp có thẩm quyền.
- Hợp đồng giao nhận thầu về xây lắp, cung câp thiết bị. - Hợp đồng mua bảo hiểm công trình xây dựng.
- Lịch trả nợ và cam kết uỷ nhiệm trích tài khoản tiền gửi để trả nợ. Sau khi đã kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ dự án cán bộ thẩm định
tiến hành thẩm định các nội dung sau Đặc biệt quan tâm đến nội dung kinh tế tài chính của dự án.
10

2.2 Thẩm định luận chøng kinh tÕ - kü thuËt.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (81 trang)

×