1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Nguyên nhân khách quan.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (397.65 KB, 81 trang )


Việc đổi mới tổ chức hoạt động thẩm định còn chậm đợc thực hiện. Ngân hàng cha xây dựng đợc một chơng trình công tác cụ thể, thiếu kiểm tra, cha có
kế hoạch đúc rút kinh nghiệm qua những dự án đã thẩm định. Hoạt động giám sát, điều hành, nhiều lúc còn bị xem nhẹ.
- Cán bộ: Ngân hàng Ngoại thơng là một ngân hàng chuyên doanh về thanh toán
quốc tế và tín dụng xuất nhập khẩu, hoạt động cho vay theo dự án vốn không phải là thế mạnh truyền thống của ngân hàng. Tuy nhiên do yêu cầu cạnh tranh
trong cơ chế thị trờng nên Ngân hàng đã thành lập phòng dự án và phòng thẩm định và đầu t chứng khoán để phục vụ trực tiếp cho hoạt động cho vay trung, dài
hạn. Vì thế đội ngũ cán bộ thẩm cha đợc đào tạo một cách có hệ thống, cơ bản về lý luận của hoạt động thẩm định dự án nói chung và thẩm định tài chính nói
riêng. Các cán bộ tiến hành thẩm định chủ yếu dựa trên những kiến thức từ nghiên cứu qua sách báo, tạp chí tham khảo hay dựa vào kinh nghiệm bản thân.
Ngoài ra, còn rất nhiều những nguyên nhân chủ quan khác nh hệ thống kiểm soát nội bộ cha đợc hoàn thiện, ứng dụng công nghệ tin học còn hạn chế...

3.2 Nguyên nhân khách quan.


- Chủ đầu t không chấp hành các quy định lập và thẩm định dự án.
Việc lập dự án đầu t đợc thực hiện theo thông t số 09HĐBTVPTĐ ngày 2191998 của Bộ Kế hoạch và Đầu t về việc hớng dẫn lập và thẩm định dự án
đầu t. Nội dung của dự án đầu t theo quy định gồm 11 nội dung cụ thể nhng trên thực tế, phần nhiều các dự án khả thi mà ngân hàng tiến hành thẩm định đã
không lập đầy đủ theo các nội dung hớng dẫn. Điều này thể hiện qua một số điểm sau:
+ Căn cứ để lập dự án còn mang tính chủ quan, thiếu độ tin cậy và thiếu tính thuyết phục.
+ Phần lớn các dự án đều chứng minh đợc độ tin cậy về t cách pháp nhân, đều khẳng định đã đợc cấp thẩm quyền giao nhiệm vụ làm chủ đầu t dự án...,
nhng phần nhiều các dự án không gửi kèm các báo cáo tài chính của 2, 3 năm gần nhất. Do vậy, việc đánh giá khả năng thanh toán, sức mạnh tài chính... của
chủ đầu t đối với ngân hàng là rất khó khăn và không chính xác.
62
+ Tính trung thực của các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam không đợc đảm bảo do cha đợc kiểm toán, điều này gây ra nhiều khó khăn
cho công tác thẩm định.
Phần lớn các doanh nghiệp quốc doanh ở Việt Nam làm ăn cha có hiệu quả cũng làm ảnh hởng đến công tác tín dụng nói chung và công tác thẩm định
nói riêng.
- Môi tr ờng pháp lý cho công tác thẩm định dự án ch
a đầy đủ và đồng bộ: Các văn bản, chế độ quy định về quản lý đầu t, về thẩm định còn chồng chéo,
cha rõ ràng, cha đầy đủ, thiếu tính ổn định, thủ tục còn nặng nề, rờm rà. Năng lực thẩm định các dự án đầu t của các Bộ, ngành, cơ quan chức năng trên một số mặt
còn hạn chế, chất lợng thẩm định cha cao nên đã gây ra những khó khăn nhất định cho Ngân hàng. Chúng ta còn thiếu các văn bản hớng dẫn có tính chất pháp lý về
các định mức kinh tế, kỹ thuật của các cơ quan chức năng nh định mức tiêu hao về nguyên, nhiên vật liệu, điện nớc... cha có các tiêu chuẩn để làm cơ sở so sánh,
đánh giá dự án trong từng ngành, lĩnh vực riêng biệt đợc quy định bằng văn bản mang tính thống nhất trong cả nớc.
- Ngành ngân hàng: Bên cạnh những kết quả đạt đợc trong thời gian qua, ngành ngân hàng vẫn
còn nhiều yếu kém trong lĩnh vực thẩm định dự án. Trình độ chung của các ngân hàng còn thấp, cha đủ năng lực thẩm định các dự án lớn, phức tạp, cha đủ
năng lực thẩm định các dự án lớn, phức tạp. Đặc biệt, cha có sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nớc với các ngân hàng thơng mại cũng nh giữa
các ngân hàng thơng mại với nhau trong việc cung cấp thông tin trong hoạt động thẩm định dự án ở từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể.
Ngoài ra còn rất nhiều nguyên nhân khác nh các rủi ro bất khả kháng về thời tiết, cơ chế... ngân hàng không thể dự đoán hết đợc cũng làm cho các đánh
giá của ngân hàng nhiều khi thiếu chính xác.
63
64
Chơng III
Giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án tại NHNTVN.
I- Định hớng hoạt động cho vay của NHNTVN.
Hiện nay ở Việt Nam tín dụng là loại hình nghiệp vụ đem lại nguồn thu nhập cao nhất cho ngân hàng. Hoạt động tín dụng có an toàn hiệu quả mới bảo
đảm đợc vốn bảo đảm cho ngân hàng ổn định và phát triển. Vì vậy mục tiêu của chiến lợc sử dụng vốn của Ngân hàng ngoại thơng trong 10 năm tới là tăng tr-
ởng - an toàn - hiệu quả
Để phát huy những thành quả đã đạt đợc và phát triển hơn nữa, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu chiến lợc đã đặt ra, trong thời gian tới hoạt
động cho vay tại Ngân hàng ngoại thơng diễn ra theo hớng:
- Với phơng châm: An toàn - hiệu quả - tăng trởng, Ngân hàng tận dụng thời cơ để mở rộng tín dụng, bảo lãnh mức đạt mức tăng trởng 25, nâng dần tỷ
trọng đầu t trung và dài hạn lên 35 tổng d nợ, nâng cao chất lợng tín dụng, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dới 4 tích cực xử lý khai thác có hiệu quả tài
sản xiết nợ, tài sản thế chấp để giải phóng vốn kinh doanh.
- Bám sát định hớng của Nhà nớc về chiến lợc phát triển kinh tế, sớm tiếp cận với các dự án, các chơng trình kinh tế trọng điểm để chủ động bố trí vốn, trực
tiếp tham gia hoặc tham gia theo phần, đồng tài trợ với các ngân hàng thơng mại khác để phát huy sức mạnh về vốn, kinh nghiệm cũng nh hạn chế rủi ro. Tiếp tục
mở rộng các đối tợng cho vay nhằm khai thác mọi tiềm năng trong nền kinh tế, có cơ chế thoả đáng trong chính sách tÝn dơng cho mơc tiªu x· héi. Tuy nhiªn,
víi thÕ mạnh về vốn Ngân hàng ngoại thơng sẽ tập trung một tỷ trọng vốn thích đáng đầu t vào các dự án lớn thuộc các doanh nghiệp có vị trí quan trọng trong
nền kinh tế quốc dân các tổng công ty 90, 91.
Tạo điều kiện thuận lợi cho ngời đi vay với chính sách lãi suất, phí dịch vụ hấp dẫn, có khả năng cạnh tranh đợc với các ngân hàng khác, đổi mới phong
cách phục vụ nhanh chóng chính xác, luôn coi lợi ích của khách hàng là lợi ích của chính mình, duy trì một cơ chế lãi suất linh hoạt để khuyến khích các nhà
65
sản xuất kinh doanh. Xây dựng cơ chế lãi suất u đãi đối với nhứng khoản vay lớn, các dự án có tính khả thi độ an toàn cao.
- Mở rộng tín dụng, đi liền với việc củng cố và nâng cao hiệu quả, chất l- ợng tín dụng, đảm bảo khả năng thu hồi vốn, giảm dần tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khó
đòi. Tăng cờng cơ chế thông tin tín dụng, nắm chắc tình hình biến động và tình hình sản xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp cã vay vèn cđa ngân hàng, cũng nh
tình hình biến động của thị trờng. Dự đoán kịp thời, chính xác những nhân tố tác động đến sản xuất kinh doanh, tình hình thị trờng tài chính trong và ngoài n-
ớc để chủ động t vấn cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, sử dụng vốn vay có hiệu quả hơn.
Trong điều kiện chung của nền kinh tế và của ngân hàng hiện nay, để tồn tại và phát triển, hội nhập, đảm bảo thực hiện những mục tiêu về hoạt động cho
vay đã đặt ra, Ngân hàng ngoại thơng phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau. Một trong những biện pháp tiên quyết, hữu hiệu nhất là hoàn thiện
công tác thẩm định dự án, đặc biệt là nâng cao chất lợng thẩm định tài chính trong hoạt động cho vay của Ngân hàng. Thẩm định tài chính dự án phải đợc
xác định trong chiến lợc, định hớng hoạt động và gắn bó chặt chẽ với các nghiệp vụ khác, tạo thành sức mạnh tổng hợp của Ngân hàng.
II- Một số giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam.
Muốn nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án, đáp ứng đợc yêu cầu, đòi hỏi của hoạt động cho vay của Ngân hàng ngoại thơng nói riêng và nền kinh
tế nói chung thì điều đầu tiên và trớc hết là phải có một nhận thức và định hớng đúng:
1- Một số định hớng cho công tác thẩm định tài chính dự án tại NHNTVN.
Với định hớng tích cực tìm kiếm các dự án khả thi để đẩy mạnh công tác cho vay nhằm phục vụ tốt hơn sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nớc thì trong
thời gian tới, công tác thẩm định tài chính dự án tại NHNTVN cần dựa trên những hớng sau:
- Công tác thẩm định tài chính dự án phải xuất phát từ tình hình thực tiễn trong ngành và nhằm phục vụ cho hoạt động cho vay trong từng giai đoạn.
66
- Công tác thẩm định dự án phải đợc tiến hành thờng xuyên liên tục, toàn diện đối với tất cả các dự án xin vay, trong cả quá trình cho vay.
- Công tác thẩm định dự án phải đợc tiến hành theo một quy trình khoa học, hiện đại sát với tình hình thực tế và phù hợp với nghiệp vụ của ngân hàng.
- Công tác thẩm định dự án phải phát huy vai trò tham mu cho lãnh đạo để có những biện pháp tổ chức, chỉ đạo điều hành cụ thể trong việc quyết định các
khoản vay.
- Công tác thẩm định dự án đòi hỏi tính chủ động, năng lực sáng tạo, khả năng phân tích, tổng hợp và phải thờng xuyên đợc tổng kết, rút ra kinh nghiệm,
bài học để hoàn thiện và phát triển.
2- Một số giải pháp.
Để khắc phục những hạn chế trong công tác thẩm định tài chính dự án NHNTVN đã đề ra những biện pháp chủ yếu sau:

2.1 Tăng cờng công tác thu thập và xử lý thông tin.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (81 trang)

×