1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Giải pháp về nhân tố con ngời.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (397.65 KB, 81 trang )


Ngân hàng nên xem xét sự biến động của tỷ lệ chiết khấu tới các chỉ tiêu NPV, PI đối với tất cả các dự án vì những chỉ tiêu này rất nhạy cảm với tỷ lệ
chiết khấu. Bằng việc phân tích độ nhạy, Ngân hàng sẽ xác định đợc mức độ chắc chắn của kết quả hoạt động của dự án và vì vậy có thể loại bớt đợc dự án
có mức rủi ro cao và cũng thông qua việc đánh giá độ nhạy, Ngân hàng xác định đợc nhân tố nào có tác động lớn nhất tới các chỉ tiêu hiệu quả của dự án,
để từ đó có biện pháp bảo đảm, hỗ trợ và hạn chế rủi ro.

2.3 Giải pháp về nhân tố con ngời.


Con ngời - chủ thể của mọi sự sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất - con ngời là nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội. Việc xây dựng một mẫu
hình con ngời có trình độ có trí tuệ cao, am hiểu nghề nghiệp, song phải có nhân cách, có tâm hồn trong sáng....sẽ tạo sự phát triển nhanh chóng và bền
vững của ngân hàng.
Kết quả của thẩm định tài chính dự án là kết quả của việc đánh giá, xem xét dự án theo nhìn nhận chủ quan của ngời thẩm định trên cơ sở khoa học và
các tiêu chuẩn thẩm định khác nhau. Hiệu quả của hoạt động thẩm định phụ thuộc rất nhiều vào chất lợng nhân tố con ngời. Con ngời ở đây là đội ngũ cán
bộ, nhân viên điều hành hoặc trực tiếp tiến hành các hoạt động thẩm định tài chính dự án của Ngân hàng từ trung ơng đến địa phơng.
Công tác đào tạo có ý nghĩa quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ Ngân hàng ngoại thơng đáp ứng đợc yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.
Một mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ của NHNTVN gồm những ngời có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn giỏi. Mặt khác, nhanh
chóng đào tạo lại đội ngũ cán bộ thâm niên ở Trung ơng cũng nh tại các chi nhánh để thích ứng với cơ chế mới. Đồng thời, tổ chức đào tạo nâng cao trình
độ quản lý cho những cán bộ trong quy hoạch, những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề nghiệp, có khả năng tiếp thu kỹ thuật kinh doanh để
tạo lập một đội ngò c¸n bé kÕ cËn. Cã chÝnh s¸ch khun khÝch những cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi.
Về nội dung đào tạo cần chú trọng cả về kiến thức kinh tế, nghiệp vụ chuyên môn đồng thời đặc biệt coi trọng công tác quản lý giáo dục t tởng, đạo
đức nghề nghiệp nhằm tạo ra một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng đợc mọi yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Đặc
72
biệt là nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để dần từng bớc ứng dụng các ch- ơng trình phần mềm của máy tính vào việc thẩm định dự án và tiếp cận với các
phơng pháp thẩm định hiện đại.
Trong nhân tố con ngời, cần đặc biệt quan tâm đến đào tạo, bồi dỡng và khả năng tự rèn luyện của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, vì họ là những ngời đi đầu,
có vai trò dẫn dắt. Trớc hết ngời lãnh đạo phải luôn gơng mẫu trong mọi công việc, trong sạch, liêm khiết, chí công vô t trong nếp sống và tất nhiên họ phải
giàu tri thức. Chính họ sẽ là những ngời kéo con tàu NHNTVN đi lên phía tr- ớc và chính họ mới có điều kiện tập hợp đợc xung quanh mình đội ngũ cán bộ
Đảng viên, đoàn viên đi vào quá trình đổi mới.

2.4 Giải pháp về tổ chức điều hµnh.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (81 trang)

×