1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của từng bộ phận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (314.39 KB, 38 trang )


xuất nhập khẩu phục vụ sản xuất kinh doanh, tổ chức và chủ trì các cuộc đàm phán về xuất nhập khẩu.
- Phòng kế tốn : Tổ chức cơng tác tài chính kế tốn theo chính sách của nhà nước, đảm bảo nguồn vốn kinh doanh và yêu cầu phát triển của cơng ty. Phân tích và
tổng hợp số liệu để đánh giá kết quả kinh doanh, đề xuất các biện pháp đảm bảo họat động của cơng ty có hiệu quả.
- Phòng tổ chức : tham mưu cho giám đốc về mật tổ chức, lao động chế độ chính sách đối với người lao động, cơng tác chính trị và cơng tác quản lý hành chính
của cơng ty. Xây dựng cơ cấu tổ chức sản xuất, bộ máy quản lý và đội ngũ cán bộ chủ chốt đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong từng giai
đoạn.
+ Các ban giám đốc:
- Giám đốc chi nhánh: Các giám đốc này thay mặt tổng giám đốc giải quyết nhiều công việc mà tổng giám đốc này không trực tiếp điều hành dưới chi nhánh được.
- Giám đốc: Người trợ thủ đắc lực cho Tổng giám đốc trong nhiều lĩnh vực như : sản xuất kinh doanh, marketing.......
.Giám đốc kinh doanh và marketing: xây dựng kế hoạch kinh doanh tìm kiếm hợp đồng sản xuất và cung cấp dịch vụ. Chỉ đạo điều hành việc sản xuất, đề ra các
phương hướng mục tiêu ngắn hạn hàng năm của công ty. Quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao hình ảnh cơng ty, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
.Giám đốc sản xuất: là người phụ trách sản xuất chịu trách nhiệm đảm bảo về chất lượng sản phẩm và dịch vụ đồng thời phụ trách về vấn đề an tồn lao động.

2.3. Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất của công ty


Để đáp ứng chuyên môn hoá sản xuất, thuận tiện cho việc sản tổ chức hạch tốn kế tốn nơi bộ và để quản lý chặt chẽ, hoạt động của công ty chia thành 2 phân
xưởng Phân xưởng Nhựa- 4PX002 và phân xưởng Inox- PX001
Trịnh Tuấn Nam _ CQ491866_QTKDTH49B
9
Sơ đồ 2 : Quy trình công nghệ sản xuất

3. Kết quả sản xuất kinh doanh


Bảng 2 : Kết quả sản xuất kinh doanh Đơn vị : 1000 vnđ
Chỉ tiêu Năm 2005
Năm 2006 Năm 2007
Năm 2008 Năm 2009
Vốn chủ sở hữu 140.928.299 140.997.842 150.255.752 150.831.213 180.005.652
Vốn vay 100.578.632
90.367.478 80.976.473
80.376.598 70.895.147
Doanh thu 393.869.023 495.561.579 597.239.144 650.042.858 720.682.400
Lợi nhuận trước thuế 105.215.182 192.259.464 358.208.572 438.473.510 540.069.670
Nộp ngân sách 48.068.858
61.523.028 114.626.743 135.908.295 295.204.551
Qua bảng số liệu trên ta thấy :
Trịnh Tuấn Nam _ CQ491866_QTKDTH49B
Nguyên liệu hạt nhựa
Đổ hạt nhựa vào khn sắt
Đun nóng chảy ở
100 C
Quay tròn khn lên
lửa
Cạo phần nhựa trên
mép bồn Tháo
khuôn Tạo
thành bồn
Thêm chất phụ gia: hạt nhựa
trắng tạo lớp màu trắng
KCS Thành
phẩm Nhập kho
thành phẩm
10

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

×