1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất của cơng ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (314.39 KB, 38 trang )


Sơ đồ 2 : Quy trình cơng nghệ sản xuất

3. Kết quả sản xuất kinh doanh


Bảng 2 : Kết quả sản xuất kinh doanh Đơn vị : 1000 vnđ
Chỉ tiêu Năm 2005
Năm 2006 Năm 2007
Năm 2008 Năm 2009
Vốn chủ sở hữu 140.928.299 140.997.842 150.255.752 150.831.213 180.005.652
Vốn vay 100.578.632
90.367.478 80.976.473
80.376.598 70.895.147
Doanh thu 393.869.023 495.561.579 597.239.144 650.042.858 720.682.400
Lợi nhuận trước thuế 105.215.182 192.259.464 358.208.572 438.473.510 540.069.670
Nộp ngân sách 48.068.858
61.523.028 114.626.743 135.908.295 295.204.551
Qua bảng số liệu trên ta thấy :
Trịnh Tuấn Nam _ CQ491866_QTKDTH49B
Ngun liệu hạt nhựa
Đổ hạt nhựa vào khn sắt
Đun nóng chảy ở
100 C
Quay tròn khn lên
lửa
Cạo phần nhựa trên
mép bồn Tháo
khuôn Tạo
thành bồn
Thêm chất phụ gia: hạt nhựa
trắng tạo lớp màu trắng
KCS Thành
phẩm Nhập kho
thành phẩm
10
Doanh thu các năm đều tăng, doanh thu năm 2009 tăng 10,8 so với năm 2010. Sở dĩ doanh thu năm 2009 tăng so với năm 2008 là vì Cơng ty đã mở rộng thị
trường tiêu thụ, phương thức bán hàng cũng đa dạng hơn. Tổng tài sản năm 2009 tăng so với năm 2008 là 6,9 chứng tỏ quy mô tài
sản của Công ty tăng là do năm 2009 công ty mở rộng quy mô sản xuất và công ty mới nhập dây truyền sản xuất bồn của ITALIA và nhập dây truyền sản xuất sơn của
Nhật do đó tài sản của công ty tăng. Lợi nhuận năm 2009 tăng 23,1 so với năm 2008. Tuy năm 2008 có khủng
hoảng kinh tế thế giới, ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nhưng Công ty vẫn vượt qua được khủng hoảng và tăng trưởng ở mức khá.
Hệ số tài trợ VCSH = Vốn chủ sở hữu = 150.831.213.000 = 0,65 năm 2008 Tổng nguồn vốn 231317811000
Hệ số tài trợ VCSH = 180.005.652.000 = 0,69 năm 2009 250.900.799.000
Hệ số tài trợ VCSH năm 2009 tăng so vơí năm 2007, chứng tỏ tính tự chủ về tài chính của Cơng ty tăng nhung tốc độ tăng chậm.
Khả năng thanh toán = Tổng TS = 231317811000= 2.88 Năm 2008 Tổng nợ phải trả 80.376.598.000
Khả năng thanh toán = 250900799000 = 3,28 Năm 2009 70.895.147.000
Khả năng thanh tốn của Cơng ty năm 2009 tăng so với năm 2008. Như vâỵ Công ty rất tự chủ trong việc thanh toán các khoản nợ.
Hệ số LNDT = LN sau thuế = 302565215000 = 0,046 Năm 2008 Doanh thu thuần 650.042.858.000
Hệ số LNDT = 244.865.119.000 = 0,33 Năm 2009 720.682.400.000
Chỉ tiêu hệ số lợi nhuận trên doanh thu năm 2009 tăng so với năm 2008 là 0,284.Chứng tỏ xu hướng phát triển ngành hàng và chiến lược kinh doanh của Công
ty trong năm là rất tốt.
Trịnh Tuấn Nam _ CQ491866_QTKDTH49B
11

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

×