1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Cơ cấu tổ chức Các chủng loại sản phẩm: Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp qua các năm:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 86 trang )


2.3 Cơ cấu tổ chức


2.4 Các chủng loại sản phẩm:


Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng thuốc
trị bệnh cho người. Các sản phẩm rất đa dạng về mặt hàng bao gồm thuốc thông thường và thuốc đặc trị với nhiều chủng loại và cấp độ khác nhau. Các sản phẩm này
được cung ứng từ 02 nguồn chính là nhập khẩu trực tiếp các loại thuốc đặc trị từ nước ngoài và nguồn cung ứng thuốc trong nước.

2.6 Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp qua các năm:


Trong năm 2008, lợi nhuận gộp của Công ty đạt 75 tỷ 293 triệu đồng, tăng 33,30 so với năm 2007. Về cơ cấu lợi nhuận theo nhóm sản phẩm tân dược trong nước
chiếm 53,34tổng lợi nhuận tăng 117,18 so với năm 2007, xét về giá trị lợi nhuận nhóm hàng trong nước tăng hơn 26 tỷ đồng so với năm 2007 do Công ty chủ
trương giảm cơ cấu hàng nhập khẩu, đẩy mạnh phân phối kinh doanh các nhóm hàng cung ứng từ các công ty trong nước và Meyer-BPC sản xuất làm cho doanh thu
tăng dẫn đến lợi nhuận tăng.
Danh mục tài liệu tham khảo
1. Bộ phận phân tích ngành-Cơng ty Cổ phần chứng khống Bảo Việt. Báo cáo
phân tích ngành dược. 62009. 2.
Bộ phận phân tích nghiên cứu-Cơng ty cổ phần chứng khống MHB. Báo cáo phân tích ngành dược.32010.
3. Chỉ thị số 012008CT-BYT ngày 25012008 của Bộ trưởng Bộ Y tế vè việc
đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - GPP tại các cơ sở bán lẻ thuốc
4. Công ty cổ phẩn Dược Hậu Giang. Bản cáo bạch công ty Cổ phần Dược hậu
Giang 5.
Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre- Bản cáo bạch công ty Cổ phần dược phẩm Bến Tre. 2008
6. Cục quản lí dược- Bộ y tế. Báo cáo cơng tác dược năm 2008, triền khai kế
hoạch năm 2009. Tài liệu phục vụ hội nghị ngành dược toàn quốc. 2362009. Hà Nội 7.
http:www.dav.gov.vn 8.
http:www.duocviendong.com.vnClientuploadNewsUser_12010529Vai 20tro20phan20phoi20trong20nganh20duoc.pdf
9.
http:www.pharmaceutical-drug-manufacturers.compharmaceutical-industry
10.
http:www.phrma.orgabout_phrmaceo_voicesfrontier_within_advancing_am erican_medical_innovation
11. Luật dược của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số
342005QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 12.
Nguyễn Thị Thái hằng, Lê Viết Hùng. Quàn lí và kinh tế dược. NXB Y học 2007
13.
Niên giám thống kê 2008. NXB thống kê,2009
14. Phòng phân tích-Cơng ty chứng khống ngân hàng ngoại thương Việt Nam.
Ngành dược Việt Nam.2008 15.
Quyết định số 152008QĐ-BYT ngày 2142008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định tạm thời nguyên tắc cơ bản để sản xuất thuốc từ dược liệu giai
đoạn tới 31122010 16.
TS Nguyễn Văn Yên. Luận án Nghiên cứu thực trạng, đề xuất một số giải pháp quản lý sản xuất và cung ứng thuốc nhằm phục vụ tốt sức khỏe nhân dân trong cơ chế
thị trường hiện nay. Luận án tiến sĩ dược học 2003 17.
TS trần Công Kỷ. Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển ngành công nghiệp dược Việt Nam đến năm 2010. Luận án tiến sĩ Kinh tế 2004 .

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

×