1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Yếu tố văn hóa – xã hội. Yếu tố tự nhiên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (526.08 KB, 66 trang )


5.1.2. Mục tiêu từ 2008 đến năm 2010 của khách sạn Hòa Bình


- Cơng suất phòng bình qn đạt từ 95 – 98 mỗi năm. - Tuyển 3 nhân lao động đại học chuyên ngành marketing
- Doanh thu tăng bình quân 14 năm - Lương bình quân tăng 8năm.
- Lợi nhuận chiếm 12 doanh thu đạt 1,68 tỉ đồng .
5.2. HÌNH THÀNH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 5.2.1. Ma trận SWOT
Bảng 25: Ma trận SWOT
S
W
O
T

1.2 Điểm mạnh S


1.3 Điểm yếu W


1. Chất lượng phục vụ tốt
và uy tín 2.
Sử dụng lao động hiệu quả
3. Bộ phận lãnh đạo có
trình độ cao 4.
Cơ cấu tổ chức phù hợp
5. Định giá linh hoạt
6. Vị trí kinh doanh thuận
lợi 7. Kinh nghiệm kinh doanh
1. Chưa có bộ phận tiếp
thị hiệu quả 2.
Chỉ số sinh lợi còn thấp
3. Khơng có bãi đậu xe
phù hợp 4.
Cơ sở vật chất đã sử dụng lâu
5. Chậm đổi mới phương
thức và phong cách phục vụ

2.1 Cơ hội O


2.2 Chiến lược SO


2.3 Chiến lựơc WO


1. Kinh tế tăng trưởng
nhanh 2.
Ngành du lịch, và khách sạn – nhà
hàng phát triển

1. S


1,
S
2,
S
3,
S
4,
S
5,
S
6,
S
7
+ O
1,
O
2,
O
3,
O
5,
O
6 :
Xâm nhập thị trường

2.S


2,
S
3,
S
5,
S
6
,S
7
+ O
2,
O
3
,O
4
, O
5 :
Phát triển sản phẩm
1.W
1,
W
2,
W
3 ,
W
4,
W
5
+ O
1,
O
2,
O
3,
O
4,
O
5,
O
6
: Kết hợp về
phía sau
nhanh chóng 3.
Chính trị ổn định - khách quốc tế đến
Việt Nam tăng
4. Cần Thơ là trọng
điểm du lịch của ĐBCL
5. Xu hướng sống
hưởng thụ và tiêu dùng nhiều
6. Tiềm năng phát
triển du lịch ĐBSCL

3. S


2,
S
3,
S
6
+ O
2,
O
4,
O
5
: Đa dạng hoá đồng tâm

3.1 Đe doạ T


3.2 Chiến lược ST


3.3 Chiến lược WT


1. Giá cả dịch vụ ăn uống tăng cao
2. Mức độ nhập ngành cao - cạnh tranh ngày càng
gay gắt 3. Các sản phẩm thay thế
phát triển 4. Khách hàng ngày càng
khó tính

1. S


1
,S
3
,S
6
S
7
+ T
1
,T
2
: thâm nhập thị trường

2. S


1
S
2,
S
3,
S
6
+T
1,
T
4
: Đa dạng
hoa hoạt động theo chiều ngang

3. S


1
S
2,
S
3,
S
4,
S
5
S
6
S
7
+ T
3,
T
4 :
Phát triển sản phẩm
1.W
1,
W
2,
W
3,
W
4,
W
5
+ T
1,
T
2,
T
3
: Liên doanh
Nguồn: Tác giả tự thực hiện

5.2.2. Ma trận chiến lược chính


Là cơng cụ phổ biến để hình thành các chiến lược có khả năng lựa chọn. Dựa vào ma trận đánh giá sự hấp dẫn của thị trường và ma trận vị trí chiến lược ta tổng
hợp lại hình thành ma trận chính với độ hấp dẫn các khả năng chiến lược lựa chọn. Qua phân tích ở phần trên và tổng kết lại cho thấy khách sạn hồ bình nằm ở góc
phần tư thứ nhất.

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×