Tải bản đầy đủ - 75 (trang)
Tính cấp thiết của đề tài

Tính cấp thiết của đề tài

Tải bản đầy đủ - 75trang

Lời Mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài


Trong báo cáo chiến lợc phát triển kinh tế- xã hội 2001- 2010 của Ban chấp hành Trung ơng khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng
sản Việt Nam viết tiếp tục cải cách hệ thống thuế phù hợp với tình hình đất nớc và cam kết quốc tế. Bổ sung hoàn thiện, đơn giản hóa các sắc thuế, từng bớc áp dụng hệ
thống thuế thống nhất, không phân biệt doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác
nhau, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài. áp dụng thuế thu nhập cá nhân thống nhất và thuận lợi cho mọi đối tợng chịu thuế, bảo đảm công bằng
xã hội và tạo động lực phát triển. Hiện đại hóa công tác thu thuế và tăng cờng quản lý của nhà nớc.
Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu tính trên phần thu nhập thực tế mà các cá nhân nhận đợc trong từng năm, từng tháng, từng lần phát sinh thu nhập.
Tiến tới Việt Nam gia nhập vào WTO, do vậy tất cả các chính sách thuế hiện hành đều đã đợc thay đổi theo hớng giảm nghĩa vụ thuế. Chẳng hạn từ năm 2000 đến
nay, thuế chuyển quyền sử dụng đất đợc giảm tới 25 lần, thuế trớc bạ giảm 50. Hiện nay ngành thuế cũng đã xóa bỏ trên 300 loại phí không cần thiết, một số loại nh phí đ-
ờng bộ, hàng hải.. giảm tới 30-40. Theo tính toán ban đầu, khi cắt giảm các loại thuế và chi phí này, Nhà nớc bị thất thu trên 1.000 tỷ đồng. Hiện ngân sách Nhà nớc
phụ thuộc vào 3 khoản thu chủ yếu gồm xuất nhập khẩu chiếm 25 ngân sách, tơng đ- ơng khoảng 60.000 tỷ đồng mỗi năm. Số thu từ xuất khẩu dầu thô cũng vào khoảng
25. Nh vậy còn khoảng 50 ngân sách Nhà nớc là các khoản thu nội địa, nhng khoản thu nội địa này cũng đang một ngày giảm do chính sách thuế liên tục đợc thay
®ỉi ®Ĩ thùc hiƯn theo cam kÕt. TÝnh ®Õn thêi điểm này đã có tớ trên 1.000 dòng thuế đ- ợc cắt giảm. Chính vì thế để bù đắp cho sự giảm sút này Chính phủ cần quan tâm hơn
đến thuÕ trùc thu. Tuy nhiªn, thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiệp cũng nên giảm dần tới mức tơng ứng với các nớc trong khu vực nhằm khuyến khích hoạt động sản xuất kinh
doanh. Vì vậy, chính phủ cần phải sớm có những biện pháp đối với thuế thu nhập cá nhân nhằm tận thu cho ngân sách từ loại thuế này.
ở nớc ta hiện nay, quản lý thuế nói chung và quản lý thuế thu nhập cá nhân nói riêng còn nhiều hạn chế kể từ việc ban hành pháp lệnh thuế đến tổ chức thực hiện cũng
nh thanh tra thuế. Nếu nh chúng ta không sớm khắc phục những hạn chế này thì khi Việt Nam gia nhập vào WTO sẽ gặp phải rât nhiều bất lợi. Chính vì thế, công tác quản
lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam cần phải đợc hoàn thiện để đáp ứng những yêu cầu trong xu thế hội nhập và phát triển nhanh chóng hiện nay.

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính cấp thiết của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(75 tr)

×