Tải bản đầy đủ - 75 (trang)
Đơn vị tính thuế Thời gian tính thuế

Đơn vị tính thuế Thời gian tính thuế

Tải bản đầy đủ - 75trang

Số lợng thuế suất trong biểu thuế của các nớc còng rÊt kh¸c nhau. Cã níc chØ ¸p dơng hai thuế suất nh Thủy Điển. Tuy nhiên, phần lớn c¸c níc ¸p dơng ba hay s¸u
møc th st nh Nhật Bản 5 mức thuế suất, Hàn Quốc 6 mức thuế suất
Bên cạnh đó, cũng có một số nớc ¸p dơng nhiỊu th st nh Ai CËp 23 møc th st.
HiƯn nay, trong viƯc tÝnh th thu nhËp c¸ nhân thờng có hai dạng quy định: + Dạng 1: áp dụng mức khởi điểm tính thuế.
+ Dạng 2: Không ¸p dơng møc khëi ®iĨm tÝnh th. Theo c¸ch tÝnh thuế này, hầu hết các cá nhân có thu nhập đều phải nộp thuế. Nhìn
chung, những nớc không áp dụng mức khởi điểm lại áp dụng cơ chế suất miễn thu.

d. Đơn vị tính thuế


Cá nhân có thu nhập hoặc là hộ gia đình thờng là đơn vị tính thuế. Vì thuế thu nhập cá nhân ảnh hởng đến hoàn cảnh gia đình của ngời nộp thuế nên cần phân biệt cá
nhân có gia đình với cá nhân độc thân khi tính thuế. Với cá nhân độc thân, nhiều ngời cho rằng cần phải tính thuế cao hơn cá nhân có gia đình vì họ chỉ phải chi phí cho bản
thân họ. Nhng có ngời lại cho rằng nên tính thuế thấp hơn đối với những ngời này vì họ đã chịu thiệt thòi do không đợc hởng hạnh phúc gia đình. Nói tóm lại, mỗi đơn vị
tính thuế đều có những u nhợc điểm khác nhau.
Tính thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập thực tế của từng cá nhân có u điểm là đơn giản, dễ làm, thu kịp thời cho ngân sách nhng lại có nhợc điểm là cha đảm bảo đ-
ợc yêu cầu phân phối lại thu nhập quốc dân qua thuế, cha đáp ứng đợc tính công bằng xã hội.
Các nớc nh: Anh, Nhật, Thụy Điển, áo, Đan Mạch đã tính thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập của từng cá nhân. Ngợc lại, ở các nớc Mỹ, Pháp, Hà Lan lại sử
dụng thu nhập của các hộ gia đình để tính thuế thu nhập cá nhân. Cách tính thuế này sẽ đảm bảo công bằng hơn về đạo đức xã hội nhng mất tính kịp thời trong động viên
thuế cho nhà nớc vì trong một gia đình, mỗi cá nhân thờng có việc làm và nguồn thu nhập khác nhau, do đó viƯc thèng kª theo dâi tõng ngn thu nhËp råi đối chiếu với
nơi phát sinh là rất phức tạp.

e.Thời gian tính thuế


Việc xác định thời gian tính thuế là vấn đề hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng và thực hiện luật thuế bởi vì thời điểm tính thuế phỉ là thời điểm thuận lợi
cho công tác quản lý thu cũng nh việc kê khai và nộp thuế của ngời dân và phải chịu
đảm bảo giá trị của đồng tiền nộp thuế trớc tình trạng lạm phát, đảm bảo việc chi tiêu theo kế hoạch của nhà nớc, tránh đợc việc chiếm đoạt tiền thuế.
Thông thờng, các nớc xác định mức thuế phải nộp từng năm. Ưu điểm của việc sử dụng khoảng thời gian năm là đảm bảo nguồn thu nhập thờng xuyên của chính phủ
để trang trải các chi phí vì các kế hoạch kinh tế -xã hội của chính phủ đợc đặt ra và thực hiện trong từng năm. Dự kiến nguồn thu ngân sách cũng đợc đặt ra hàng năm.
Đây là khoảng thời gian hợp lý cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên cơ sở hệ thống kế toán ở các doanh nghiệp đơn vị kinh tế hạch toán, quyết toán.

g. Về miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đơn vị tính thuế Thời gian tính thuế

Tải bản đầy đủ ngay(75 tr)

×