Tải bản đầy đủ - 75 (trang)
Về miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Về miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Tải bản đầy đủ - 75trang

đảm bảo giá trị của đồng tiền nộp thuế trớc tình trạng lạm phát, đảm bảo việc chi tiêu theo kế hoạch của nhà nớc, tránh đợc việc chiếm đoạt tiền thuế.
Thông thờng, các nớc xác định mức thuế phải nộp từng năm. Ưu điểm của việc sử dụng khoảng thời gian năm là đảm bảo nguồn thu nhập thờng xuyên của chính phủ
để trang trải các chi phí vì các kế hoạch kinh tế -xã hội của chính phủ đợc đặt ra và thực hiện trong từng năm. Dự kiến nguồn thu ngân sách cũng đợc đặt ra hàng năm.
Đây là khoảng thời gian hợp lý cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên cơ sở hệ thống kế toán ở các doanh nghiệp đơn vị kinh tế hạch toán, quyết toán.

g. Về miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân


Các nớc cũng có quy định về vấn đề này tùy theo trình độ phát triển kinh tÕ – x· héi cđa tõng qc gia.
VÝ dơ nh Mỹ quy định suất miễn giảm thu nhập cho ngời nộp thuế trong trờng hợp này phải chứng minh đợc rằng mình phải cung cấp quá nửa sự hỗ trợ cho cá nhân
ăn theo thì sẽ đợc miễn thu 2350 USDnăm. Mức này đợc xác định theo tỷ lệ lạm phát từng năm có sự điều chỉnh.

1.2.2.2 Công tác tỉ chøc thùc hiƯn chÝnh s¸ch th thu nhËp c¸ nhân


Sau khi đã đợc phê chuẩn và ban hành, chính sách thuế thu nhập cá nhân đợc tổ chức thực hiện. Đây là khâu đóng vai trò quan trọng nhất quyết định hiệu quả của việc
sử dụng công cụ th. Nhê viƯc tỉ chøc thùc hiƯn chÝnh s¸ch th và quá trình tính, thu thuế mới diễn ra trong thực tế, đồng thời cá quy định về quá trình này mới đến đợc
với mọi ngời dân thông qua tuyên trun, phỉ biÕn chÝnh s¸ch th. Néi dung tỉ chøc thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
- Tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế
Ngoài những quy định trong văn bản pháp quy có đợc hoàn hảo hay không thì sự thành công trong việc thực hiện các chính sách thuế còn phụ thuộc rất lớn vào sự hiểu
biết sâu sắc và ý thức chấp hành nghiêm tóc cđa c¸n bé th còng nh ngêi nép th. Để nội dung của chính sách thuế đến với mọi ngời dân trong xã hội, cơ quan thuế cần
phải tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách thuế. Công tác này cần phải đợc thực hiện trớc hết từ cán bộ thuế, sau đó tới mọi ngời dân.
Để thành công trong tuyên truyền, phổ biến thuế thì các cơ quan thuế có thể thông qua phơng tiện thông tin đại chúng, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi, áp phích, tổ
chức các cuộc thi tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân
+ Đối với cán bộ thuế: ViƯc tËp hn nghiƯp vơ vỊ mét chÝnh s¸ch th nào đó cho các cán bộ ngành thuế, nhất là cán bộ cơ sở thờng đợc tiến hành ngay sau khi Nhà
nớc ban hành một chính sách thuế mới hoặc sửa đổi bổ sung một chính sách thuế đã có. Thông qua tập huấn, các cán bộ thuế có thể nắm chắc đợc các chính sách thuế từ
mục đích, ý nghĩa đến nội dung cụ thể, đủ khả năng chuyên môn và làm tròn nhiệm vụ một tuyên truyền viên giỏi về thuế .
+ Đối với mọi ngời dân trong xã hội: công tác tuyên truyền phổ biến về nghĩa vụ thuế và nội dung của các chính sách thuế đến mọi tầng lớp dân c cần phải đợc tiến
hành đều đặn, thờng xuyên.
- Tiến hành Tổ chức quản lý thu thuế
Đây là nội dung rất quan trọng trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Muốn thực hiện tốt công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân, cần phải xây dựng một
đội ngũ cán bộ thuế chuyên trách đợc đào tạo chuyên sâu trong công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân. Đội ngũ này cần phải đợc tổ chức một cách thống nhất, đồng
bộ và có khoa học. Nếu làm đợc điều này, chúng ta sẽ vừa tiết kiệm đợc chi phí cho công tác quản lý thu thuế đồng thời vẫn đảm bảo thực hiện tốt công tác này. Những
nội dung của công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
Quản lý đối tợng nộp thuế Đây là khâu đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý thu thuế thu nhập cá
nhân. Quản lý tốt đối tợng nộp thuế sẽ đảm bảo phần lớn hiệu quả của công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Trong công tác quản lý đối tợng nộp thuế, chúng ta cha biết
chính xác ai là những đối tợng phải nộp thuế trớc khi kê khai thu nhập của họ . Do đó, cần giám sát thu nhập của tất cả các đối tợng lao động, từ đó chúng ta có thể xác định
đợc đối tợng nào phải nộp thuế và nộp thuế bao nhiêu. Hàng năm, cơ quan thuế phải tiến hành đăng ký đối tợng nộp thuế. Phơng thức thủ công và quản lý bằng mạng vi
tính là hai phơng thức đăng ký đối tợng nộp thuế thờng đợc áp dụng. Vì đối tợng nộp thuế thu nhập cá nhân ở đây nhiều và không tập trung nên phơng thức quản lý bằng
mạng vi tính thích hợp với công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Theo phơng thức này thì cơ quan quản lý thuế cần phải tiến hành cấp mã số thuế cho các đối tợng nộp
thuế và cơ quan chi trả thu nhập thống nhất trong phạm vi cả nớc. Mỗi đối tợng nộp thuế đợc gắn với một mã số duy nhất. Mọi thông tin cần thiết về đối tợng nộp thuế đợc
nạp vào máy vi tính với một file riêng mà tên file là mã số của đối tợng nộp thuế. Khi cần kiểm tra một đối tợng nộp thuế, cơ quan quản lý chỉ cần mở file theo mã số của
đối tợng đó, nhờ đó mà tránh đợc tình trạng bỏ sót các đối tợng nộp thuế đồng thời cũng đảm bảo sự nhanh gọn cho cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế.
Các các tính thuế và nộp thuế: - Thông qua cơ quan ủy nhiệm thu hay cơ quan chi trả thu nhập tính thuế cho các đối
tợng nộp thuế làm việc trong đơn vị mình và có thu nhập do đơn vị mình chi trả. Sau khi tính thuế và khấu trừ thuế của đối tợng nộp thuế, cơ quan chi trả thu nhập sẽ tiến
hành khấu trừ phần thuế phải nộp ra khỏi thu nhập trớc thuế của đối tợng nộp thuế ®Ĩ ®em nép cho c¬ quan th. C¬ quan chi trả thu nhập sẽ đợc hởng một khoản tiền theo
tỉ lệ trên số thuế thu đợc và nộp cho cơ quan thuế.
- Đối tợng nộp thuế sẽ trực tiếp kê khai thu nhập của mình và tự tính mức thuế mình phải nộp. Sau đó, các đối tợng nộp thuế sẽ đến nộp tờ khai cho cơ quan thuế và tiến
hành nộp khoản thuế cho cơ quan thuế hay cơ quan có chức năng thu thuế. Cơ quan thuế sẽ có nhiệm vụ ghi lại tất cả các khoản thuế mà các đối tợng nộp thuế phải nộp,
để từ đó có thể giám sát và kiểm tra khi cần thiết. Đồng thời đó cũng là cơ sở để đảm bảo sự minh bạch trong công tác thu nộp thuế, cả cho đối tợng nộp thuế và cơ quan
thuế cũng nh c¬ quan đy nhiƯm thu.

1.2.2.3 Thanh tra th thu nhập cá nhân


Đây là một nội dung quan trọng của công tác quản lý thuế. Thanh tra thuế đợc thực hiện bởi cơ quan thanh tra chuyên ngành thuế. Đối tợng thanh tra thuế là các tổ
chức kinh tế và cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cho Nhà nớc và bao gồm cả các đơn vị thuộc ngành thuế. Mục tiêu thanh tra thuế là phát hiện và xử lý các tr-
ờng hợp sai trái nhằm giảm bớt những tổn thất cho Nhà nớc và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời cũng qua quá trình thanh tra, cơ quan thuế có thể phát hiện
những thiếu sót, bất cập trong văn bản pháp luật thuế và quá trình tổ chức thực hiện, từ đó tìm ra những hớng giải quyết nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân.
Thanh tra thuế đợc thực hiện dới cá hình thức và phơng pháp khác nhau.
Hình thức thanh tra :
- Các hình thức thanh tra xét theo thời gian tiến hành thanh tra: + Hình thức thanh tra thờng xuyên đợc thực hiện mang tính định kỳ, không phụ
thuộc vào việc có xảy ra vụ việc hay không trong các đối tợng nộp thuế và các cơ quan quản lý thuế.
+ Thanh tra đột xuất là hình thức thanh tra mang tính bất thờng và đối tợng thanh tra không đợc biết trớc. Hình thức này đợc tiến hành khi có những vụ việc xảy ra từ
phía các đối tợng nộp thuế hoặc trong các cơ quan thuế để có biện pháp xử lý.
- Các hình thức thanh tra xét theo phạm vi và nội dung :
+ Thanh tra toàn diện : Đợc tiến hành với tất cả các nội dung thanh tra thuế, hoặc với tất cả đối tợng thanh tra. Hình thức này thờng đợc áp dụng để phục vụ cho
những nghiên cứu cải tiến lớn về hệ thống thuế.
+ Thanh tra có trọng điểm : Đợc tiến hành chỉ với một số nội dung, một số đối tợng. Ngời ta thờng chọn ra các đối tợng điển hình và tổ chức thanh tra , từ đó rút ra
các kết luận chung cho toàn hệ thống.
Phơng pháp thanh tra thuế
Tùy theo mục đích, yêu cầu và đối tợng thanh tra mà ngời ta áp dụng phơng pháp thanh tra thuế thích hợp. Một số phơng pháp sau thờng đợc áp dụng:
- Phơng pháp kiểm tra, đối chiếu. - Phơng pháp phân tổ, thu nhập các thông tin vỊ sù viƯc.
Trªn thùc tÕ, ngêi ta còng cã thĨ kết hợp cả hai phơng pháp này trong trờng hợp cần thiết.

1.2.2.4 Tổ chức bộ máy quản lý thuế thu nhập cá nhân.


Nhà nớc xây dựng bộ máy quản lý thuế để quản lý thuế thu nhập cá nhân cũng nh các sắc thuế khác. Tùy thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của từng
nớc, bộ máy quản lý thuế cũng đợc xây dựng một cách tơng ứng. Nhìn tổng thể trong phạm vi nền kinh tế quốc dân, cơ quan thuế ở các nớc trên thế giới đều đợc tổ chức
thành một hệ thống bao gồm nhiều cấp. Tại nhiều nớc, hệ thống đó không hoàn toàn phù hợp với hệ thống chính quyền Nhà nớc và bao gåm: c¬ quan thuÕ trung ¬ng, c¬
quan thuÕ cÊp tỉnh, thành phố và cơ quan thuế cấp quận, huyện nh Trung Qc, ViƯt Nam… Ngoµi ra, ë mét sè quốc gia thì hệ thống ngành thuế còn đợc tổ chức theo các
dạng khác.
ở từng cấp, bộ máy cơ quan thuế có thể đợc tổ chức theo các mô hình sau:
Mô hình tổ chức theo sắc thuế
Trong mô hình này, các phòng ban riêng biệt đợc thành lập để quản lý một số loại thuế cụ thể. Do vậy, mỗi phòng ban phải thực hiện tất cả các chức năng, nghiệp vụ
để quản lý các loại thuế đợc phân công. Có thể nói, đây là mô hình quản lý khép kín đối với mỗi loại thuế.
Mô hình tổ chức theo chức năng
Theo mô hình này, ngời ta tổ chức các phòng ban chức năng riêng rẽ trong một cơ quan thuế. Mối phòng ban thực hiện một công việc nghiệp vụ cụ thể có liên quan
đến tất cả các sắc th nh phßng xư lý tê khai th, phßng tÝnh thuế, phòng kiểm tra đối tợng nộp thuế
Mô hình tổ chức theo đối tợng nộp thuế
Theo mô hình này, đối tợng nộp thuế đợc chia thành các nhóm, dựa trên quy mô hoạt động, hình thức sở hữu hoặc ngành kinh tế Mỗi phòng ban chịu trách
nhiệm quản lý cung cấp những thông tin đầy đủ về từng nhóm đối tợng nộp thuế.
Mỗi nớc sẽ lựa chọn một mô hình cụ thể tùy theo điều kiện kinh tế-xã hội để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý thuế, đảm bảo nguồn thu kịp thờicho ngân sách
nhà nớc và đảm bảo công bằng, bình đẳng trong xã hội. Có những nớc có thể lựa chọn kiểu mô hình pha trộn giữa các kiểu trên.

1.3 Các nhân tố ảnh hởng đến công tác quản lý thuế thu nhập cá nh©n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Tải bản đầy đủ ngay(75 tr)

×