Tải bản đầy đủ - 75 (trang)
Quan điểm của tầng lớp lãnh đạo nhà nớc

Quan điểm của tầng lớp lãnh đạo nhà nớc

Tải bản đầy đủ - 75trang

đến tất cả các sắc thuế nh phòng xử lý tờ khai thuế, phòng tính thuế, phòng kiểm tra đối tợng nộp thuế
Mô hình tổ chức theo đối tợng nộp thuế
Theo mô hình này, đối tợng nộp thuế đợc chia thành các nhóm, dựa trên quy mô hoạt động, hình thức sở hữu hoặc ngành kinh tế Mỗi phòng ban chịu trách
nhiệm quản lý cung cấp những thông tin đầy đủ về từng nhóm đối tợng nộp thuế.
Mỗi nớc sẽ lựa chọn một mô hình cụ thể tùy theo ®iỊu kiƯn kinh tÕ-x· héi ®Ĩ ®¶m b¶o thùc hiƯn tốt công tác quản lý thuế, đảm bảo nguồn thu kịp thờicho ngân sách
nhà nớc và đảm bảo công bằng, bình đẳng trong xã hội. Có những nớc có thể lựa chọn kiểu mô hình pha trộn giữa các kiểu trên.

1.3 Các nhân tố ảnh hởng đến công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân


Có nhiều nhân tố ảnh hởng đến công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Mỗi nhân tố đều có thể ảnh hởng tích cực hay tiêu cực tới công tác này tùy theo tính chất
và trạng thái của nhân tố đó. Nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trong bộ máy nhà nớc là phải tìm cách hạn chế những ảnh hởng tiêu cực cũng nh phát huy những ảnh h-
ởng tích cực nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân.

1.3.1 Quan điểm của tầng lớp lãnh đạo nhà nớc


Quan điểm của tầng lớp lãnh đạo có ảnh hëng tríc hÕt tíi c¸c chÝnh s¸ch th thu nhËp cá nhân, sau đó là tới quá trình thực hiện và các công việc khác thuộc phạm
vi quản lý sắc thuế này. Pháp luật thể hiện quan điểm của giai cấp thông trị. Luật thuế nói chung và thuế thu nhập nói riêng cũng không ngoại lệ. Một ví dụ cho điều này là
sự đánh đổi giữa công bằng và hiệu quả kinh tế. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện công bằng, xã hội phải chịu sự giảm sút của những hoạt động đang đạt hiệu quả kinh
tế. Trong khi cố gắng chuyển một phần thu nhập của cá nhân X có thu nhập cao sang cho cá nhân Y có thu nhập thấp hơn, hiệu quả kinh tế sẽ giảm sút do những lý do sau:
- Cá nhân X đang tiến hành những hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế còn cá nhân Y thì không. Khi cá nhân X phải nộp thuế thu nhập với thuế suất lũy tiến, anh ta
sẽ lựa chọn giữa đi làm và nghỉ ngơi để tối đa hóa lợi ích của mình. Thuế suất lũy tiến đối với thuế thu nhập đã làm cho lợi ích do một giờ đi làm mang lại có thể đo bằng
tiền lơng đợc trả cho giờ làm đó trừ đi thuế thu nhập phải nộp ngày càng nhỏ đi còn lợi ích của một giờ nghỉ ngơi vẫn không đổi. Vô hình chung, anh ta sẽ đợc giảm giờ
làm, tăng nghỉ ngơi để tối đa hóa lợi ích của mình.
- Bên cạnh đó, với thu nhập nhận đợc tăng thêm từ cá nhân X, cá nhân Y sẽ không thực hiện đợc những hoạt động kinh tế mang lại hiệu quả cao nh vậy.
Một nhà nớc chú trọng công bằng hơn hiệu quả kinh tế sẽ có chính sách điều tiết mạnh vào ngời có thu nhập cao, mức thuế suất sẽ tăng rất nhanh theo lợng thu
nhập tăng thêm. Điều này thông thờng sẽ làm giảm nỗ lực làm việc của cá nhân có thu nhập cao. Nhìn chung, hiệu quả kinh tế sẽ giảm. Ngợc lại, nhà nớc chú trong hiệu quả
kinh tế hơn thì Thuế thu nhập sẽ điều tiết ít vào những ngời có thu nhập cao, tạo điều kiện cho họ hăng háI làm việc, tạo thêm thu nhập cho xã hội. Mặt khác, mức độ quan
tâm của tầng lớp lãnh đạo tới công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân cũng có ảnh h- ởng nhiều tới công tác này.

1.3.2 Cơ sở vật chất của ngành thuế


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quan điểm của tầng lớp lãnh đạo nhà nớc

Tải bản đầy đủ ngay(75 tr)

×