Tải bản đầy đủ - 75 (trang)
Cơ sở vật chất của ngành thuế Trình độ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ lãnh đạo cán bộ thuế Phơng thức thanh toán chủ yếu trong dân c

Cơ sở vật chất của ngành thuế Trình độ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ lãnh đạo cán bộ thuế Phơng thức thanh toán chủ yếu trong dân c

Tải bản đầy đủ - 75trang

Một nhà nớc chú trọng công bằng hơn hiệu quả kinh tế sẽ có chính sách điều tiết mạnh vào ngời có thu nhập cao, mức thuế suất sẽ tăng rất nhanh theo lợng thu
nhập tăng thêm. Điều này thông thờng sẽ làm giảm nỗ lực làm việc của cá nhân có thu nhập cao. Nhìn chung, hiệu quả kinh tế sẽ giảm. Ngợc lại, nhà nớc chú trong hiệu quả
kinh tế hơn thì Thuế thu nhập sẽ điều tiết ít vào những ngời có thu nhập cao, tạo điều kiện cho họ hăng háI làm việc, tạo thêm thu nhập cho xã hội. Mặt khác, mức độ quan
tâm của tầng lớp lãnh đạo tới công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân cũng có ảnh h- ởng nhiều tới công tác này.

1.3.2 Cơ sở vật chất của ngành thuế


Nhân tố này có ảnh hởng mạnh mẽ tới công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Những quy định trong chính sách về diện thu thuế rộng hay hẹp , phơng thức kê
khai, nộp thuế, quyết toán thuế phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đáp ứng của ngành thuế. Khả năng này lại phụ thuộc rất lớn vào cơ sở vật chất của ngành thuế. Cũng nh
vậy, một hệ thống thu thuế đợc kết nối bằng mạng nội bộ sẽ là một nhân tố rất hữu ích cho cơ quan thuế trong việc quản lý thu thuế hiệu quả, chính xác, kịp thời và tiết kiệm
chi phí. Việc xây dựng mạng thông tin nội bộ để quản lý cơ sở dữ liệu sẽ đòi hỏi những chi phí bớc đầu tơng đối lớn, nhng xét về dài hạn thì điều này sẽ tiết kiệm chi
phí hơn rất nhiều so với việc quản lý dữ liệu theo kiểu thủ công.

1.3.3 Trình độ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ lãnh đạo cán bộ thuế


Trình độ đội ngũ cán bộ thuế đóng vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân. Nhân tố này tác động vào tất cả các nội dung
của công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân, từ ban hành chính sách, tổ chøc thùc hiƯn chÝnh s¸ch tíi thanh tra th, tỉ chức bộ máy quản lý thuế.
Để có thể ban hành những chính sách thuế đúng đắn, đáp ứng đợc yêu cầu của những thay đổi kinh tế xã hội và đảm bảo đợc những mục tiêu của công tác quản lý
thuế thu nhập cá nhân thì đội ngũ cán bộ thuế cấp cao- ở tầm hoạch định chính sách- cần phải có trình độ cao về vấn đề thực tế cũng nh cơ bản liên quan đến thuế.

1.3.4 Phơng thức thanh toán chủ yếu trong dân c


Phơng thức thanh toán chủ yếu trong dân c ảnh hởng lớn tới khâu quản lý thu thuế và thanh tra thuế. Quản lý thuế thu nhập cá nhân khó khăn và phức tạp chủ yếu ở
khâu quản lý thu nhập của các đối tợng. Nếu nh các khoản thu nhập đợc thanh toán qua hệ thống ngân hàng dới hình thức tài khoản séc cá nhân thì sẽ rất thuận tiện cho cơ
quan thuế trong việc giám sát. Bên cạnh đó, nếu phơng thức thanh toán trong dân c chủ yếu thông qua ngân hàng thì nhà nớc có thể áp dụng phơng pháp thu thuế thu nhập
cá nhân thông qua hệ thống ngân hàng. Điều này vừa giúp giảm bớt công việc và chi phí cho cơ quan thuế, vừa kiểm soát chặt chẽ hơn thu nhập của đối tợng nộp thuế.
Chính vì vậy, sự phát triển của hệ thống ngân hàng đi kèm với việc phát triển hình thức thanh toán qua tài khoản sẽ là một điều kiện tất yếu để có thể thực hiện tốt công tác
quản lý thuế thu nhập cá nhân.

1.3.5 Tính nghiêm minh của luật ph¸p


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ sở vật chất của ngành thuế Trình độ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ lãnh đạo cán bộ thuế Phơng thức thanh toán chủ yếu trong dân c

Tải bản đầy đủ ngay(75 tr)

×