Tải bản đầy đủ - 75 (trang)
Nội dung sửa đổi chính sách Thuế thu nhập cá nhân năm 1997

Nội dung sửa đổi chính sách Thuế thu nhập cá nhân năm 1997

Tải bản đầy đủ - 75trang

2 Trên 2.000 đến 4.000
5 3
Trên 4.000 đến 10.000 10
4 Trên 10.000 đến 20.000
15 5
Trên 20.000 đến 30.000 20
6 Trên 30.000
30 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với ngời có thu nhập cao năm 1994
Riêng đối với thu nhập về chuyển giao công nghệ trên 2.000.000 đồnglần đợc tính theo tû lƯ thèng nhÊt 5 trªn tỉng sè thu nhËp, thu nhập về trúng xổ số trên
12.500.000 đồnglần đợc tính theo tû lƯ thèng nhÊt 10 trªn tỉng thu nhËp, thu nhập từ quà biếu, quà tặng từ nớc ngoài chuyển về trên 2.000.000 đồnglần đợc tính theo tỷ
lệ thống nhÊt 5 trªn tỉng sè thu nhËp.

2.2.1.4 Néi dung sưa đổi chính sách Thuế thu nhập cá nhân năm 1997


Năm 1997, pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân lại đợc sửa đổi một lần nữa để phù hợp với sự tăng lên về thu nhập bình quân của dân c cũng nh khắc phục một số
điểm bất lợi trong pháp lệnh năm 1994. Ngày 621997 ủy ban thờng vụ Quốc hội thông qua pháp lệnh thuế thu nhập đối với ngêi cã thu nhËp cao ®· sưa ®ỉi mét sè ®iỊu
cđa ph¸p lƯnh th thu nhËp cđa ngêi cã thu nhập cao ra ngày 15 tháng 9 năm 1994 có một số điểm mới nh sau:
- Thu nhập không thờng xuyên dới các hình thức: + Quà biếu, quà tặng b»ng hiƯn vËt tõ níc ngoµi chun vỊ;
+ Chun giao công nghệ, bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, bÝ quyÕt kü thuËt, thiÕt kÕ kü thuËt x©y dùng, thiết kế công nghiệp và dịch vụ khác; trừ trờng
hợp biếu, tặng.
+ Trúng thởng xổ số. -
Thu nhập thờng xuyên chịu thuế: Quy định tại pháp lệnh này là tổng số tiền thu đợc của từng cá nhân bình quân
tháng trong năm trên 2.000.000 đồng đối với công dân Việt Nam và cá nhân khác định c tại Việt Nam; trên 5.000.000 đồng đối với ngời nớc ngoài c trú tại Việt Nam và công
dân Việt Nam lao động, công tác ở nớc ngoài. Riêng ngời nớc ngoài đợc coi là không c trú tại Việt Nam, thu nhập thờng xuyên chịu thuế là tổng số thu nhập do làm việc tại
Việt Nam.
Ngời nớc ngoài đợc coi là c trú t¹i ViƯt Nam nÕu ë t¹i ViƯt Nam tõ 183 ngày trở lên tính cho 12 tháng kể từ khi đến Việt Nam; đợc coi là không c trú nêu ở tại Việt
Nam dới 183 ngày.
- Biểu thuế Biểu 2.5 Biểu thuế đối với công dân Việt Nam và cá nhân khác định c tại Việt Nam
Đơn vị tính: 1000 đồng Bậc
Thu nhập bình quân thángngời Thuế suất
1 Đến 2000
2 Trên 2000 đến 3000
10 3
Trên 3000 đến 4000 20
4 Trên 4000 đến 6000
30 5
Trên 6000 đến 8000 40
6 Trên 8000 đến 10.000
50 7
Trên 10.000 60
Pháp lệnh thuế thu nhập đối với ngời có thu nhập cao năm 1997 Đối với các cá nhân, sau khi đã nộp thuế thu nhập theo quy định tại Biểu thuế
này, nếu phần thu nhập còn lại bình quân trên 8.000.000 đồngtháng thì thu bổ sung 30 số vợt trên 8.000.000 đồng.

2.2.1.5 Nội dung sửa đổi chính sách Thuế thu nhập cá nhân năm 1999


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung sửa đổi chính sách Thuế thu nhập cá nhân năm 1997

Tải bản đầy đủ ngay(75 tr)

×