Tải bản đầy đủ - 75 (trang)
Quản lý kê khai, nộp thuế

Quản lý kê khai, nộp thuế

Tải bản đầy đủ - 75trang

nhân khác định c tại Việt Nam; trên 8 triệu đồng đối với ngời nớc ngoài c trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam lao động, công tác ở nớc ngoài.

2.2.2 Công tác tổ chức thực hiện chính sách thuế


ở Việt Nam hiện nay, việc kê khai nộp thuế thu nhập đợc thực hiện theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn, đối với một số ngời hµnh nghỊ tù do vµ cã thu nhËp tõ
nhiỊu ngn khác nhau, cơ quan thuế có thể áp dụng phơng pháp tự kê khai.
Hiện nay, việc quy định mã số thuế cho từng đối tợng nộp thuế vẫn cha đợc thực hiện đầy đủ, do vậy công tác quản lý thu nhập của đối tợng nộp thuế gặp rất nhiều
khó khăn. Nhiều ngời có thu nhập trên mức khởi điểm tÝnh thuÕ, cã nép thuÕ cho c¬ quan thuÕ nhng không có mã số thuế, do đó cơ quan thuế sau này không thể xác định
đợc các thông tin cụ thể về đối tợng nộp thuế. Các đơn vị chi trả thu nhập nộp thuế lên cho cơ quan thuế bao nhiêu thì cơ quan thuế biết bấy nhiêu.
Pháp lệnh th thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao quy định hai loại thu nhập với hai biểu thuế là thu nhập thờng xuyên và thu nhập không thờng xuyên, nên trong
mỗi cách quản lý thu đối với các đối tợng nộp thuế của từng loại thu nhập cũng có những đặc điểm riêng biệt. Quy trình quản lý thu của cơ quan thuế áp dụng đối với hai
loại thu nhập này đợc nhìn nhận dới các góc độ nh sau:

2.2.2.1 Quản lý kê khai, nộp thuế


- Đối với thu nhập thờng xuyên: + Kê khai và nộp thuế thông qua cơ quan chi trả thu nhập
Đối với cơ quan chi trả thu nhập, việc kê khai, tạm nộp thuế hàng tháng đợc thực hiện nh sau:
Thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân thuộc sự quản lý của cơ quan chi trả thu nhập;
Thực hiện khấu trừ 10 trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ 500.000đồnglần trở lên mà khoản thu nhập này có đợc từ các
hoạt động đại lý hởng hoa hồng, môi giới : tiền nhuận bút;
Đối với cá nhân là công dân Việt Nam và cá nhân khác định c tại Việt Nam thuộc đối tợng đợc khấu trừ 25 thu nhập khi xác định thu nhập tính thuế thì thu nhập
làm căn cứ khấu trừ 10 là khoản thu nhập ®· trõ 25.
Thùc tÕ hiƯn nay, sè ®èi tỵng cã các khoản thu nhập dạng này ít khi đợc cơ quan chi tr¶ thu nhËp thùc hiƯn khÊu trõ. Mét phần là do cơ quan thuế cha bao quát hết
tới số đối tợng này cũng nh các hình thức thu nhập này. Do vậy, các biện pháp cụ thể
để có thể yêu cầu đối với các đơn vị chi trả thu nhËp khÊu trõ 10 lµ cha cã, viƯc khÊu trõ hÇu nh cha thùc hiƯn. VÝ dơ nh thu nhập của các ca sỹ, diễn viên, các hợp đồng dài
hạn, các hình thức dạy thêm cha đợc cơ quan quản lý thuế quản lý.
Nguyên tắc quản lý khấu trừ 10 trên các khoản thu nhập này vẫn chỉ là trên giấy tờ, còn trong thực tế vẫn cha đợc thực hiện.
+ Kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế Hàng tháng, cá nhân nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế. Tr-
ờng hợp cá nhân xác định thu nhập ổn định hàng tháng trong tờ khai thuế đầu năm thì tháng đầu tiên nộp tờ khai, các tháng tiếp sau không cần nộp tờ khai này mà nộp thuế
hàng tháng theo thời hạn quy định, trừ trờng hợp có sự thay đổi về thu nhập.
Số đối tợng nộp thuế chủ yếu là các đơn vị do Cục thuế quản lý. Các đơn vị này thờng là các doanh nghiệp liên doanh hay doanh nghiệp nớc ngoài hoặc các doanh
nghiệp Nhà nớc có quy mô lớn. Trong khoảng 400.000 ngời nộp thuế thu nhập cá nhân thì số đối tợng nộp thuế ở các doanh nghiệp chiếm một phần quan trọng. Tuy nhiên,
hiện nay thì số đối tợng lao động ở doanh nghiệp này cha đợc quản lý một cách đầy đủ. Do các đơn vị khi tuyển thêm nhân viên thì không thông báo cho cơ quan thuế nên
cơ quan thuế đã không thu đủ đối với tất cả đối tợng có mức thu nhập ®Õn møc tÝnh th.
HiƯn nay theo quy ®Þnh vỊ møc lơng hiện hành của Nhà nớc thì số đối tợng thuộc khu vực hành chính sự nghiệp gần nh không cã mét ai cã møc thu nhËp thuéc
diÖn nép thuÕ thu nhập cá nhân. Số đối tợng nộp thuế chủ yếu là các đối tợng làm việc ở các văn phòng đại diện nớc ngoài. Theo phòng quản lý xuất nhập cảnh thì hàng năm
có khoang 20.000 ngời nớc ngoài xuất nhập cảnh vào Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Điều này cũng xảy ra ở Hà Nội, việc cha quản lý
đối với đối tợng này đã làm giảm đáng kể phần nào nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân.
- Đối với thu nhập không thờng xuyên: Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập không thờng xuyên nộp cho từng lần
phát sinh thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ tiền thuế và cấp biên lai thuế khi chi trả cho ngời có thu nhập.
Tuy nhiên, do cha có các hình thức quản lý thu nhập có hiệu quả nên các khoản thu từ thu nhập không thờng xuyên chủ yếu là các lần trúng thởng xổ số, và một số tr-
ờng hợp gửi quà từ nớc ngoài về. Tóm lại, số thuế thu từ thu nhập không thờng xuyên chiếm một phần rÊt nhá trong tæng sè thu tõ thuÕ thu nhËp cá nhân.

2.2.2.2 Quản lý quá trình quyết toán


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quản lý kê khai, nộp thuế

Tải bản đầy đủ ngay(75 tr)

×