Tải bản đầy đủ - 75 (trang)
Quản lý quá trình quyết toán

Quản lý quá trình quyết toán

Tải bản đầy đủ - 75trang

2.2.2.2 Quản lý quá trình quyết toán


Quyết toán thuế đối với thu nhập thờng xuyên đợc thực hiện theo năm dơng lịch. Cuối năm hoặc sau khi hết hạn hợp đồng, cơ quan chi trả thu nhập, cá nhân tổng
hợp tất cả các nguồn thu nhập, t hu nhập chịu thuế trong năm thực hiện kê khai thuế thu nhập và nộp tờ khai quyết toán.
Quyết toán thuế tại cơ quan thuế áp dụng đối với cá nhân trong năm có thu nhập từ hai nơi trở lên, cá nhân đăng ký nộp thuế tại cơ quan thuế và các trờng hợp
khác. Thủ tục quyết toán thuế nh sau:
- Quyết toán tại cơ quan chi trả thu nhập + Cá nhân thuộc đối tợng quyết toán thuế tại cơ quan chi trả thu nhập lập giấy
ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nộp cho cơ quan chi trả thu nhập vào tháng 1 của năm sau quyết toán hoặc trớc khi kết thúc hợp đồng.
+ Trên cơ sở tờ khai quyết toán thuế, cơ quan chi trả thu nhập phải nộp số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nớc chậm nhất không quá ngày 10 tháng 3 năm dơng
lịch.
- Quyết toán tại cơ quan thuế Cá nhân thuộc đối tợng quyết toán thuế tại cơ quan thuế phải nộp tờ khai quyết
toán thuế năm cho cơ quan thuế nh sau: + Cá nhân có thu nhập phát sinh ở nơi khác thì đợc lựa chọn nộp tờ khai quyết
toán thuế năm cho cơ quan thuế địa phơng hoặc nơi thu nhập phát sinh nhiều nhất. + Cá nhân không làm việc tiếp ở cơ quan nào thì nộp tờ khai quyết toán thuế
năm tại cơ quan thuế nơi làm việc cuối cùng của năm quyết toán. Trờng hợp có số thuế nộp thừa thì sẽ đợc thoái trả tiền thuế theo hớng dẫn nh
sau: + Cá nhân lập hồ sơ xin thoái trả thuế
+ Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế kiểm tra số liệu, xác định số thuế đợc thoái trả và ra quyết định thoái trả tiền thuế cho đối tợng, đồng thời gửi cơ quan Kho
bạc làm thủ tục thoái trả cho cá nhân.
Mặc dù có những quy định về quyết toán thuế, nhng trên thực tế thì cơ quan thuế vẫn cha thực hiện việc quyết toán cho từng đối tợng nộp thuế. Chính vì vậy, công
tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam còn khá nhiều hạn chế.
2.2.3 Xử lý các trờng hợp vi phạm về kê khai và nộp thuế 2.2.3.1 Thanh tra thuế Thu nhập cá nhân

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quản lý quá trình quyết toán

Tải bản đầy đủ ngay(75 tr)

×