1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Tầm quan trọng của việc mở rộng thị tr ờng tiêu thụ.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (295.52 KB, 38 trang )


Các nhân tố thuộc về Chính trị- Xã hội cũng có những ảnh hởng to lớn đến
thị trờng, các nhân tố này thờng đợc thể hiện qua chính sách tiêu dùng, dân tộc, quan hệ quốc tế, chiến tranh và hoà bình... Nhân tố chính trị- xã hội tác
động trực tiếp đến kinh tế và do đó cũng tác động đến thị trờng.
Các nhân tố tâm sinh lý tác động mạnh mẽ đến ngời tiêu dùng và tác động
tới nhu cầu, mong muốn trên thị trờng.

4. Tầm quan trọng của việc mở rộng thị tr ờng tiêu thụ.


Thị trờng có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất hàng hoá và kinh doanh. Tái sản xuất hàng hoá gồm có sản xuất phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Thị trờng
nằm trong khâu lu thông. Nh vậy thị trờng là khâu tất yếu của sản xuất hàng hoá. thị truờng chỉ mất đi khi sản xuất hàng hoá không còn. Nh vậy không thể coi thị trờng
chỉ gắn với nền kinh tế t bản chủ nghĩa. Mà thị trờng là chiếc cầu nối của sản xuất và tiêu dùng.Thị trờng là mục tiêu của quá trình sản xuất hàng hoá, thị trờng là khâu
quan trọng nhất của quá trình tái sản xuất hàng hoá. Để sản xuất hàng hoá, xã hội phải chi các chi phí sản xuất, chi phí lu thông. Thị trờng là nơi kiểm nghiệm các chi
phí đó.
II
. Các nội dung cơ bản của công tác tiêu thụ 1. Khái niệm về tiêu thụ s¶n phÈm cđa doanh nghiƯp.
Tríc kia trong thêi kú bao cấp khi nói đến doanh nghiệp công nghiệp ngời ta thờng nghĩ tới các đơn vị có chức năng đơn thuần là sản xuất sản phẩm, còn vấn đề
tiêu thụ thuộc về các nhà thơng nghiệp. Ngày nay, theo quan ®iĨm míi, doanh nghiƯp lµ mét chđ thĨ kinh tế, mọi hoạt động của doanh nghiệp gắn liền với cả ba
khâu: mua, sản xuất và bán. Đặc trng lớn nhất của sản xuất hàng hoá là sản phẩm sản xuất ra để bán nhằm mục đích bù đắp chi phí và thu lợi nhuận. Do vậy, tiêu thụ sản
phẩm là khâu quan trọng của tái sản xuất xã hội
Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Trên góc độ kinh tế, tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển hoá quyền sở hữu và sử dụng hàng hoá, tiền tệ giữa các chủ thể kinh tế. Nói cách khác, tiêu thụ sản
phẩm là quá trình thực hiện giá trị của hàng hoá, qua tiêu thụ hàng hoá đợc chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và vòng chu chuyển vốn sản xuất kinh doanh
của đơn vị đợc hoàn thành. Tiêu thụ là việc bán sản phẩm do Công ty sản xuất ra. Thông qua tiêu thụ Công ty thực hiện đợc nhiệm vụ chuyển từ lĩnh vực sản xuất sang
Chuyên ngành KDTMQT Lớp - 513
lĩnh vực lu thông để thoả mãn nhu cầu xã hội, thu hồi vốn và tiếp tục quá trình sản xuất. Tiêu thụ là điểm kết thúc một vòng chu chuyển vốn.
Quá trình tiêu thụ sản phẩm chỉ kết thúc khi quá trình thanh toán giữa ngời mua và ngời bán đã hoàn thành, quyền sở hữu về hàng hoá đã thay đổi.

2. Vai trò của công tác tiêu thụ s¶n phÈm.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

×