1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (295.52 KB, 38 trang )


lĩnh vực lu thông để thoả mãn nhu cầu xã hội, thu hồi vốn và tiếp tục quá trình sản xuất. Tiêu thụ là điểm kết thúc một vòng chu chuyển vốn.
Quá trình tiêu thụ sản phẩm chỉ kết thúc khi quá trình thanh toán giữa ngời mua và ngời bán đã hoàn thành, quyền sở hữu về hàng hoá đã thay đổi.

2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm.


Quá trình tiêu thụ sản phẩm trong từng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không những ảnh hởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp mà nó còn có vai trò quan trọng đối với quá trình tái sản xuất xã hội. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lu thông trao đổi hàng hoá là khâu
không thể thiếu đợc trong quá trình tái sản xuất xã hội. Lu thông trao đổi hàng hoá là khâu trung gian quan trọng và cần thiết để nối liền sản xuất với tiêu dùng làm cho
hàng hoá có giá trị và giá trị sử dụng, giúp cho doanh nghiệp tiêu thụ đợc sản phẩm và tiếp tục chu kỳ sản xuất mới. Nhờ đó đảm bảo cho quá trình tái sản xuất xã hội đ-
ợc diễn ra một cách liên tục và đều đặn góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hoá, thúc đẩy quan hệ hàng hoá tiền tệ trở thành quan hệ thống trị trong nền kinh tế quốc dân.
Nh vậy, quá trình tiêu thụ sản phẩm đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động một cách liên tục, nhịp nhàng, nó quyết định sự sống còn, khả năng tồn tại và phát triển
của doanh nghiệp. 3.Duy trì và mở rộng thị tr
ờng tiêu thụ sản phẩm là một yêu cầu khách quan cần thiết hàng đầu của mọi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị tr
ờng.
Mở rộng thị trờng tiêu thụ là gì?
Doanh nghiệp nào tồn tại và phát triển đều phải có một lợng khách hàng tiêu thụ một lợng hàng hoá nhất định mà doanh nghiệp sản xuất ra. Tập hợp những khách
hàng đó là phần thị trờng của doanh nghiệp. Trong điều kiện cạnh tranh khắc nghiệt phần thị trờng của doanh nghiệp chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ thị trờng. Mở rộng
thị trờng là bằng phơng pháp nào đó mà doanh nghiệp lôi kéo đợc khách hàng của đối thủ cạnh tranh và những đối thủ mạnh chuyển sang tiêu thụ sản phẩm của mình.
Sự cần thiết phải duy trì và mở rộng thị tr
ờng tiêu thụ sản phẩm .
Quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp bao gồm hoạt động thơng mại đầu vào sản xuất và hoạt động tiêu thụ. Trong đó tiêu thụ là khâu lu thông là cầu nối trung
gian giữa một bên là ngời sản xuất, phân phối và một bên là ngời tiêu dùng. Tiêu thụ sản phẩm là một bớc nhảy vọt quan trọng để tiến hành quá trình tiếp theo. Nó tạo
điều kiện làm cơ sở cho doanh nghiệp xây dựng phơng án sản xuất kinh doanh doanh
Chuyên ngành KDTMQT Lớp - 513
nghiệp mới thu hồi đợc vốn sản xuất kinh doanh, mới có điều kiện bù đắp chi phí bỏ ra và đảm bảo quá trình tái sản xuất đợc liên tục. Mặt khác thông qua tiêu thụ, doanh
nghiệp mới có điều kiện thực hiện mục tiêu lợi nhuận. Việc tiêu thụ sản phẩm trên một thị trờng nhất định thờng gặp phải một số khó khăn nh: khó khăn do tính tồn tại
theo chu kỳ của sản phẩm; khó khăn từ các đối thủ cạnh tranh; khó khăn do sức ép của yêu cầu giảm giá thành tăng lợi nhuận; khó khăn do yêu cầu phải đảm bảo an
toàn kinh doanh.
Nh vậy, trong nền kinh tế thị trờng, duy trì và mở rộng thị trờng là một yêu cầu thờng xuyên và quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Từ sự phân tích các
khó khăn trên doanh nghiệp thấy đợc công tác mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm cũng nh việc duy trì thị trờng là một việc làm cần thiết, một yêu cầu tất yếu khách
quan, nó đòi hỏi các doanh nghiệp hoạt động trên thị trờng phải đặc biệt quan tâm giải quyết. Không có thị trờng, không có nhu cầu thì doanh nghiệp không thể tồn tại
và phát triển đợc. Mặt khác, muốn duy trì và mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm cần phải hiểu rõ nội dung cũng nh các giải pháp cơ bản để thực hiện.
III. Các giải pháp và phơng hớng nh»m n©ng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp.

1. Nghiên cứu thị tr ờng.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

×