1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Nghiên cứu nhân tố giá cả. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (295.52 KB, 38 trang )


6. Nghiên cứu nhân tố giá cả.


Đối với hoạt động tiêu thụ sản phẩm thì giá cả đợc coi là vÊn ®Ị hÕt søc quan träng cđa doanh nghiƯp nh»m đạt đợc mục tiêu trong kinh doanh. Đó là mục tiêu để
bán đợc sản phẩm hàng hoá dịch vụ của doanh nghiệp trên thị trờng, từ đó kiếm doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, doanh nghiệp có nhiều mục tiêu khác nhau trong
kinh doanh tiêu thụ, do vậy mà tuỳ thuộc từng hoàn cảnh khác nhau doanh nghiệp sẽ có các chính sách giá cả linh hoạt khác nhau. Việc đa ra các chính sách giá cả khác
nhau nhằm để bán đợc nhiều hàng tuỳ theo từng đối tợng cụ thể, tránh đợc những phản ứng bất lợi từ phía đối thủ cạnh tranh và giữ đợc thị trờng tiêu thụ cho doanh
nghiệp.
Khi xây dựng chính sách giá cả doanh nghiệp phải dựa vào những căn cứ sau:
Phải căn cứ vào pháp luật, các chủ trơng, chính sách của nhà nớc
Phải dựa vào chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và giá thành đơn vị sản phẩm hàng hoá.
Phải đợc xây dựng trên cơ sở ớc lợng về tổng cầu, về lợng hàng hoá và dịch
vụ.
Phải đợc xây dựng phù hợp với đặc điểm thị trờng cạnh tranh và điều kiện
thời gian và không gian cụ thể.

7. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.


Việc các nhà sản xuất kinh doanh luôn phải nghiên cøu, ¸p dơng c¸c øng dơng khoa häc kü tht vào trong các sản phẩm hàng hoá đã trở thành một xu thế phát
triển thời đại.
Những thay đổi về thị hiếu của khách hàng, về công nghệ sản xuất, sự xuất hiện các loại vật liệu mới... đòi hỏi những cải tiến mới về sản phẩm, về cách chế tạo,
lựa chọn phơng án đầu t hợp lý nhằm giữ vững khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Từ việc nghiên cứu nhu cầu thị trờng, doanh nghiệp đa ra các chính sách phát triển sản phẩm phù hợp. Sản phẩm đợc sản xuất và đa ra thị trờng có thể là sản phẩm
cải tiến, dựa trên cơ sở các sản phẩm trớc đây, các tham số của nó đợc cải tiến và nâng cao. Sản phẩm mới nguyên mẫu là những sản phẩm mới dập theo mẫu thiết kế
của các hãng nớc ngoài hoặc doanh nghiệp bạn. Sản phẩm mới hoàn toàn là loại sản phẩm cha bao giờ đợc xuất hiện trên thị trờng. Sự thay đổi các chủng loại sản phẩm
Chuyên ngành KDTMQT Lớp - 513
phù hợp với nhu cầu thị hiếu của ngời tiêu dùng sẽ làm tăng chất lợng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp và đạt hiệu quả cao.

8. Xúc tiến và yểm trợ bán hàng.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

×