1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Nâng cao chất l ợng sản phẩm, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (295.52 KB, 38 trang )


2. Nâng cao chất l ợng sản phẩm, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản


phẩm và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở đổi mới, cải tiến máy móc trang thiết bị công nghệ.
Trong sản xuất, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt động chuyển giao công nghệ đợc thực hiện chủ yếu qua đổi mới công nghệ với các
hình thức cơ bản là: tạo sản phẩm mới, sản xuất áp dụng các máy móc thiết bị mới, vật liệu, phơng pháp công nghệ mới... Điều này ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm
trên các phơng diện: chất lợng mẫu mã, chủng loại sản phẩm... Thực hiện kế hoạch đổi mới, tu sửa máy móc thiết bị từ năm 1986 cho tới nay số lợng máy móc thiết bị
mới đã đợc Công ty mua sắm khá nhiều nh hai máy búa đời 94 của Ba Lan, 6 máy dập và một dây chuyền mạ đời 96 của Nhật... Những máy móc thiết bị này đã góp
phần to lớn cho Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là việc nâng cao chất lợng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giúp Công ty cải tiến đợc một số
mặt hàng mới bằng INOX. Tuy nhiên, số máy móc thiết bị cũ lạc hậu nh các máy tiện, máy khoan... nhập khẩu từ những năm 70 đến nay đã quá cũ, ảnh hởng lớn đến
quá trình sản suất kinh doanh của Công ty, nh giảm chất lợng sản phẩm, giảm năng suất lao động... Để có thể hoàn chỉnh việc đổi mới trang thiết bị công nghệ, Công ty
cần giải quyết những vấn đề sau:
Tăng nguồn vốn cho việc sửa chữa những trang thiết bị máy móc cũ khi những máy móc này vẫn còn giá trị sử dụng hoặc chạy quá công suất và mua mới khi
yêu cầu sản xuất đòi hỏi phải có dây chuyền công nghệ hiện đại để thích ứng trong điều kiện đòi hỏi sản phẩm cần sự chính xác và chất lợng nh ngày nay. Việc tăng
nguồn vốn này có thể lấy từ các quỹ phát triển, quỹ dự phòng sản xuất của doanh nghiệp hoặc huy động nguồn vốn từ các CBCNV trong Công ty.
Sử dụng có hiệu quả đồng vốn cho đầu t đổi mới máy móc thiết bị công nghệ. Công ty phải dựa trên cơ sở điều tra nghiên cứu thị trờng về chất lợng sản
phẩm với giá cả thích hợp để lựa chọn mục tiêu phơng hớng, trình độ, phơng thức đầu t đổi mới trang thiết bị cho thích hợp.
Ngoài việc cải tiến máy móc thiết bị sản xuất Công ty cần hoàn thiện cơ sở vật chất của bộ phận văn phòng để làm việc có hiệu quả cao. Hiện nay ở Công ty cơ sở
vật chất ở bộ phận này còn cha đợc tốt, chỉ có một vài phòng nh phòng kế toán, phòng giám đốc, phòng hành chính, phòng tổ chức mới có máy vi tính còn lại hầu
Chuyên ngành KDTMQT Lớp - 513
hết các phòng khác không có, điều này cũng gây khó khăn cho việc quản lý các giấy tờ, số liệu... của các phòng ban.

3. Một số giải pháp về tiêu thụ.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (38 trang)

×