1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hóa:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (418.03 KB, 69 trang )


+ Phơng pháp qui định giá. + Phơng thức thanh toán.
Những điều khoản về điều kiện giao hàng: + Thời hạn giao hàng: qui định ngời bán phải giao hàng vào một ngày cụ
thể hoặc giao hàng trong một khoảng thời gian nhất định nh giao theo quí, theo năm ...
+ Điều kiện giao hàng: đây là điều khoản chủ yếu của hợp đồng mua bán ngoại thơng. Điều khoản giao hàng thờng chỉ rõ ràng hàng sẽ đợc giao ở đâu, ai
thuê tàu, ai mua bảo hiểm ... Nó có thể đợc hai bên qui định rõ trong hợp đồng hoặc có thể đợc dẫn chiếu đến các điều kiện thơng mại quốc tế nh FOB, CIF,
CIP, CF ...

c. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hóa:


Khi hợp đồng nhập khẩu đợc ký kết tức là các bên đã gắn quyền lợi và trách nhiệm của mình vào hợp đồng. Dới góc độ của doanh nghiệp nhập khẩu, sau khi
ký kết thì phải tiến hành nhập khẩu hàng hóa. Đây là công việc rất phức tạp vì nó không chỉ liên quan đến luật pháp quốc gia mà còn liên quan đến quốc tế, nhng
lại có ý nghĩa hết sức lớn đối với doanh nghiệp. Nhìn chung để thực hiện một hợp đồng nhập khẩu thì đơn vị kinh doanh nhập khẩu phải tiến hành các khâu
công việc sau đây:
Xin giấy phép nhập khẩu: Đây là tiền đề quan trọng nhất về mặt pháp lý để tiến hành các khâu khác
trong mỗi chuyến hàng nhập khẩu. Muốn đợc cấp giấy phép nhập khẩu đơn vị kinh doanh nhập khẩu phải làm theo một mẫu in sẵn kèm với bản sao hợp đồng
mua bán ngoại thơng và bản sao cđa th tÝn dơng LC nÕu cã mét phiếu hạn ngạch nếu mặt hàng nhập khẩu đợc quản lý bằng hạn ngạch hoặc bản trích
sao kế hoạch nhập khẩu đã đợc đăng ký và gửi đến bộ phận cấp giấy phép của BộThợng Mại.
Mở LC: Nếu hợp đồng nhập khẩu quy định thanh toán tiền bằng LC, thì việc đầu
tiên bên mua nhập khẩu phải mở LC. Về mặt thời gian, nếu hợp đồng không quy định gì thì phụ thuộc vào thời gian giao hàng, thông thờng LC đợc mở vào
khoảng 15 đến 20 ngày trớc thời hạn giao hàng.
Thuê tàu lu cớc nếu nhập giá FOB:
Lớp thơng mại quốc tế 40B Bouasone Sengsourivong 20
ở đây cần lu ý khi lựa chọn phơng tiện vận tải. Phơng tiện vận tải phải phù hợp với hàng hóa nhập khẩu. Thông thờng, đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu uỷ
thác việc thuê tàu cho một công ty vận tải chuyên nghiệp. Trong điều kiện nớc ta hiện nay thì các doanh nghiệp trong nớc thờng nhập khẩu theo điều kiện CIF.
Mua bảo hiểm: Trong kinh doanh thơng mại quốc tế, bảo hiểm đờng biển là loại bảo hiểm
quan trọng nhất và phổ biến vì chuyên chở hàng bằng đờng biển có xác suất rủi ro cao.
Làm thđ tơc h¶i quan: gåm cã 3 bíc sau: + Khai báo hải quan: Chủ hàng phải khai báo chi tiết về hàng hóa trên tờ
khai hải quan để cơ quan hải quan kiểm tra các thủ tục giấy tờ. + Xuất trình hàng hóa: Hàng hóa phải đợc sắp xếp, thuận tiện cho việc kiểm
tra. Hải quan đối chiếu hàng hóa trong tờ khai với thực tế để quyết định có cho hàng hóa qua biên giới hay không.
+ Thực hiện các quy định của hải quan: Sau khi kiểm tra giấy tờ hàng hóa, hải quan quyết định có cho hàng hóa qua biên giới hay không hoặc qua với điều
kiện chủ hàng phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của hải quan. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Giao nhận hàng hóa với tầu: Theo nghị định 200CP ngày 31121993, một việc giao nhận hàng hóa đều
phải uỷ thác qua cảng. Các cơ quan vận tải, ga cảng phải có trách nhiệm tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu từ các phơng tiện vận tải vào ra cảng, xếp dỡ, bảo
quản, lu kho, lu bãi và giao hàng cho đơn vị kinh doanh nhập khẩu hoặc giao cho đơn vị đặt hàng theo lệnh của đơn vị kinh doanh nhập khẩu đã nhập hàng đó.
Đơn vị kinh doanh nhập khẩu phải ký kết hợp đồng uỷ thác cho cơ quan vận tải, ga cảng về giao nhận hàng.
Kiểm tra hàng hóa. Theo quy định cđa Nhµ níc, hµng nhËp khÈu khi vỊ cưa khÈu phải đợc các
cơ quan chức năng kiểm tra kỹ lỡng. Đây là bớc quan trọng, nó góp phần đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia.
Làm thủ tục thanh toán: Đây là khâu trọng tâm và là kết quả cuối cùng của tất cả các giao dịch th-
ơng mại quốc tế. Thủ tục thanh toán tuỳ thuộc vào hình thức thanh toán quy định trong hợp đồng.
Lớp thơng mại quèc tÕ 40B Bouasone Sengsourivong 21
Khiếu nại trọng tài nếu có : Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu hàng hóa có tổn thất hoặc việc
thanh toán có nhầm lẫn và tranh chấp xảy ra thì các bên có quyền khiếu nại. Hồi sơ khiếu nại phải kèm theo bằng chứng về tổn thất, hoá đơn, vận đơn, chứng từ
hải quan và chứng từ khác.

d. Vận chuyển hàng hóa về nơi tiêu thụ và tổ chức tiêu thụ hàng nhËp khÈu:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

×