1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Hiệu quả sử dụng lao động Một số chỉ tiêu về Vốn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (580.18 KB, 99 trang )


Chuyên đề tốt nghiệp
M
2
=
∑ ∑
DT LN
x 100 Trong đó : M
2
: mức doanh lợi trên doanh thu

DT
: Tổng doanh thu Chỉ tiêu này cho thấy trong một đồng doanh thu có bao nhiêu đồng lợi
nhuận - Ba là: Mức doanh lợi trên chi phí kinh doanh
M
3
=
∑ ∑
CP LN
x 100 Trong đó : M
3
: Mức doanh lợi trên chi phí

CP
: Tổng chi phí kinh doanh Chỉ tiêu này cho biết một đồng chi phí kinh doanh bỏ ra mang lại bao
nhiêu đồng lợi nhuận

b, Hiệu quả sử dụng lao động


Năng suất lao động bình quân của một lao động Được xác định theo hai công thức sau đây :
W =
∑ ∑
LĐ DT
hoặc W =
∑ ∑
LĐ TN
Trong đó : W : Năng suất lao động bình quân của một lao động trong kỳ

TN
: Tổng thu nhập


: Tổng lao động Chỉ tiêu này cho thấy trung bình một lao động của doanh nghiệp thực
hiện được bao nhiêu đồng doanh thu trong kỳ hoặc bao nhiêu đồng thu nhập trong kỳ.

c, Một số chỉ tiêu về Vốn


Dương Thị Hồng Anh_QTKDQT47B 25
Chuyên đề tốt nghiệp
Vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại là thể hiện bằng tiền của tòan bộ tài sản doanh nghiệp dùng trong kinh doanh. Vốn kinh doanh được
chia thành vốn cố định và vốn lưu động. Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền tài sản cố định của doanh nghiệp thương mại dùng trong kinh doanh còn vốn
lưu động là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động và vốn lưu thông. Sau đây là một số chỉ tiêu về vốn cần xem xét khi đánh giá năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp
Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định
- Sức sản xuất của vốn cố định Sức sản xuất của VCĐ =
VCĐ DT

Chỉ tiêu này cho biết bỏ ra một đồng vốn cố định đem lại bao nhiêu đồng doanh thu
- Sức sinh lợi của vốn cố định Sức sinh lợi của VCĐ =
VCĐ LN

Trong đó :

LN
: Tổng lợi nhuận VCĐ : vốn cố định
Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn cố định đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận
Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động - Tỷ suất sinh lời của vốn lưu động
Tỷ suất sinh lời của VLĐ =
VLĐ LN

Trong đó :

LN
: Tổng lợi nhuận VLĐ : vốn lưu động
Cho biết một đồng vốn lưu động bỏ ra đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận Dương Thị Hồng Anh_QTKDQT47B
26
Chuyên đề tốt nghiệp
- Số vòng quay của vốn lưu động L vòng =
VLĐ DT

Trong đó : L : Số vòng quay của VLĐ Chỉ tiêu này cho biết VLĐ quay được bao nhiêu vòng trong kỳ. Nếu số
vòng quay càng nhiều chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cao và ngược lại - Số ngày của một vòng quay của vốn lưu động
N ngày =
L T
Trong đó: N : số ngày của một vòng quay của VLĐ T : Thời gian theo lịch trong kỳ
Chỉ tiêu này thể hiện số ngày cần thiết để cho vốn lưu động quay được một vòng.Thời gian càng ngắn thì tốc độ luân chuyển vốn lưu động càng lớn
chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cao và ngược lại

d, Thị phần của doanh nghiệp trên thị trường


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (99 trang)

×