Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Tính cấp thiết của đề tài

Tính cấp thiết của đề tài

Tải bản đầy đủ - 110trang

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài


Trong báo cáo chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2001- 2010 của Ban chấp hành Trung ương khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của
Đảng Cộng sản Việt Nam viết “tiếp tục cải cách hệ thống thuế phù hợp với tình hình đất nước và cam kết quốc tế. Bổ sung hoàn thiện, đơn giản hóa các sắc
thuế, từng bước áp dụng hệ thống thuế thống nhất, không phân biệt doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác nhau, doanh nghiệp Việt Nam và doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi. Áp dụng thuế thu nhập cá nhân thống nhất và thuận lợi cho mọi đối tượng chịu thuế, bảo đảm công bằng xã hội và tạo động
lực phát triển. Hiện đại hóa cơng tác thu thuế và tăng cường quản lý của nhà nước”.
Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu tính trên phần thu nhập thực tế mà các cá nhân nhận được trong từng năm, từng tháng, từng lần phát
sinh thu nhập. Trong tương lai, Việt Nam sẽ trở thành thành viên của WTO thì việc cắt
giảm thuế quan đối với các hàng hóa nhập khẩu của các nước trong WTO sẽ có nguy cơ làm giảm nguồn thu thuế từ thuế xuất nhập khẩu- một nguồn thu chiếm
tới 20 tổng thu ngân sách hàng năm của chính phủ, như vậy để khỏi tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thì Chính phủ cần khai thác từ nguồn thu
thuế trực thu. Với một nước có số dân đơng như nước ta thì việc thu thuế thu nhập cá nhân nhất định sẽ giúp cho ngân sách nhà nước được thêm nguồn thu,
tuy nhiên Chính phủ cũng phải sớm có những biện pháp đối với thuế thu nhập cá nhân để làm sao đảm bảo tính cơng bằng trong xã hội và tạo lập nguồn thu
ngân sách nhà nước từ sắc thuế này. Ở nước ta hiện nay, quản lý thuế nói chung và quản lý thuế thu nhập cá
nhân nói riêng còn nhiều hạn chế kể từ việc ban hành pháp lệnh thuế đến tổ
1 1
chức thực hiện cũng như thanh tra thuế. Nếu như chúng ta khơng sớm khắc phục những hạn chế này thì khi Việt Nam gia nhập vào WTO sẽ gặp phải rât
nhiều bất lợi. Chính vì thế, cơng tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam cần phải được hoàn thiện để đáp ứng những yêu cầu trong xu thế hội nhập và
phát triển nhanh chóng hiện nay.

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính cấp thiết của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×