Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Thanh tra thuế thu nhập cá nhân

Thanh tra thuế thu nhập cá nhân

Tải bản đầy đủ - 110trang

thuế cho các đối tượng nộp thuế và cơ quan chi trả thu nhập thống nhất trong phạm vi cả nước. Mỗi đối tượng nộp thuế được gắn với một mã số duy nhất.
Mọi thông tin cần thiết về đối tượng nộp thuế được nạp vào máy vi tính với một file riêng mà tên file là mã số của đối tượng nộp thuế. Khi cần kiểm tra một đối
tượng nộp thuế, cơ quan quản lý chỉ cần mở file theo mã số của đối tượng đó, nhờ đó mà tránh được tình trạng bỏ sót các đối tượng nộp thuế đồng thời cũng
đảm bảo sự nhanh gọn cho cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế. Các các tính thuế và nộp thuế:
Cách thứ nhất: Thơng qua cơ quan ủy nhiệm thu hay cơ quan chi trả thu nhập tính thuế cho các đối tượng nộp thuế làm việc trong đơn vị mình và có thu
nhập do đơn vị mình chi trả. Sau khi tính thuế và khấu trừ thuế của đối tượng nộp thuế, cơ quan chi trả thu nhập sẽ tiến hành khấu trừ phần thuế phải nộp ra
khỏi thu nhập trước thuế của đối tượng nộp thuế để đem nộp cho cơ quan thuế. Cơ quan chi trả thu nhập sẽ được hưởng một khoản tiền theo tỉ lệ trên số thuế
thu được và nộp cho cơ quan thuế. Cách thứ hai : Đối tượng nộp thuế sẽ trực tiếp kê khai thu nhập của mình
và tự tính mức thuế mình phải nộp. Sau đó, các đối tượng nộp thuế sẽ đến nộp tờ khai cho cơ quan thuế và tiến hành nộp khoản thuế cho cơ quan thuế hay cơ
quan có chức năng thu thuế. Cơ quan thuế sẽ có nhiệm vụ ghi lại tất cả các khoản thuế mà các đối tượng nộp thuế phải nộp, để từ đó có thể giám sát và
kiểm tra khi cần thiết. Đồng thời đó cũng là cơ sở để đảm bảo sự minh bạch trong công tác thu nộp thuế, cả cho đối tượng nộp thuế và cơ quan thuế cũng
như cơ quan ủy nhiệm thu.

1.2.2.3 Thanh tra thuế thu nhập cá nhân


Đây là một nội dung quan trọng của công tác quản lý thuế. Thanh tra thuế được thực hiện bởi cơ quan thanh tra chuyên ngành thuế. Đối tượng thanh tra
thuế là các tổ chức kinh tế và cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cho Nhà nước và bao gồm cả các đơn vị thuộc ngành thuế. Mục tiêu thanh tra
28 28
thuế là phát hiện và xử lý các trường hợp sai trái nhằm giảm bớt những tổn thất cho Nhà nước và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời cũng qua
quá trình thanh tra, cơ quan thuế có thể phát hiện những thiếu sót, bất cập trong văn bản pháp luật thuế và q trình tổ chức thực hiện, từ đó tìm ra những hướng
giải quyết nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Thanh tra thuế được thực hiện dưới cá hình thức và phương pháp khác nhau.
Hình thức thanh tra :
- Các hình thức thanh tra xét theo thời gian tiến hành thanh tra: + Hình thức thanh tra thường xuyên được thực hiện mang tính định kỳ,
khơng phụ thuộc vào việc có xảy ra vụ việc hay không trong các đối tượng nộp thuế và các cơ quan quản lý thuế.
+ Thanh tra đột xuất là hình thức thanh tra mang tính bất thường và đối tượng thanh tra khơng được biết trước. Hình thức này được tiến hành khi có
những vụ việc xảy ra từ phía các đối tượng nộp thuế hoặc trong các cơ quan thuế để có biện pháp xử lý.
- Các hình thức thanh tra xét theo phạm vi và nội dung : + Thanh tra toàn diện : Được tiến hành với tất cả các nội dung thanh tra
thuế, hoặc với tất cả đối tượng thanh tra. Hình thức này thường được áp dụng để phục vụ cho những nghiên cứu cải tiến lớn về hệ thống thuế.
+ Thanh tra có trọng điểm : Được tiến hành chỉ với một số nội dung, một số đối tượng. Người ta thường chọn ra các đối tượng điển hình và tổ chức thanh
tra , từ đó rút ra các kết luận chung cho toàn hệ thống. - Phương pháp thanh tra thuế
Tùy theo mục đích, yêu cầu và đối tượng thanh tra mà người ta áp dụng phương pháp thanh tra thuế thích hợp. Một số phương pháp sau thường được áp
dung: + phương pháp kiểm tra, đối chiếu.
29 29
+ phương pháp phân tổ, thu nhập các thông tin về sự việc. Trên thực tế, người ta cũng có thể kết hợp cả hai phương pháp này trong
trường hợp cần thiết.

1.2.2.4 Tổ chức bộ máy quản lý thuế thu nhập cá nhân.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thanh tra thuế thu nhập cá nhân

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×