Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Tổ chức bộ máy quản lý thuế thu nhập cá nhân.

Tổ chức bộ máy quản lý thuế thu nhập cá nhân.

Tải bản đầy đủ - 110trang

+ phương pháp phân tổ, thu nhập các thông tin về sự việc. Trên thực tế, người ta cũng có thể kết hợp cả hai phương pháp này trong
trường hợp cần thiết.

1.2.2.4 Tổ chức bộ máy quản lý thuế thu nhập cá nhân.


Nhà nước xây dựng bộ máy quản lý thuế để quản lý thuế thu nhập cá nhân cũng như các sắc thuế khác. Tùy thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế-xã
hội của từng nước, bộ máy quản lý thuế cũng được xây dựng một cách tương ứng. Nhìn tổng thể trong phạm vi nền kinh tế quốc dân, cơ quan thuế ở các
nước trên thế giới đều được tổ chức thành một hệ thống bao gồm nhiều cấp. Tại nhiều nước, hệ thống đó khơng hồn tồn phù hợp với hệ thống chính quyền
Nhà nước và bao gồm: cơ quan thuế trung ương, cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố và cơ quan thuế cấp quận, huyện như Trung Quốc, Việt Nam… Ngoài ra, ở
một số quốc gia thì hệ thống ngành thuế còn được tổ chức theo các dạng khác. Ở từng cấp, bộ máy cơ quan thuế có thể được tổ chức theo các mơ hình
sau: Mơ hình tổ chức theo sắc thuế
Trong mơ hình này, các phòng ban riêng biệt được thành lập để quản lý một số loại thuế cụ thể. Do vậy, mỗi phòng ban phải thực hiện tất cả các chức
năng, nghiệp vụ để quản lý các loại thuế được phân cơng. Có thể nói, đây là “mơ hình quản lý khép kín” đối với mỗi loại thuế.
Mơ hình tổ chức theo chức năng Theo mơ hình này, người ta tổ chức các phòng ban chức năng riêng rẽ
trong một cơ quan thuế. Mối phòng ban thực hiện một cơng việc nghiệp vụ cụ thể có liên quan đến tất cả các sắc thuế như phòng xử lý tờ khai thuế, phòng tính
thuế, phòng kiểm tra đối tượng nộp thuế… Mơ hình tổ chức theo đối tượng nộp thuế
30 30
Theo mơ hình này, đối tượng nộp thuế được chia thành các nhóm, dựa trên quy mơ hoạt động, hình thức sở hữu hoặc ngành kinh tế… Mỗi phòng ban
chịu trách nhiệm quản lý cung cấp những thông tin đầy đủ về từng nhóm đối tượng nộp thuế.
Mỗi nước sẽ lựa chọn một mơ hình cụ thể tùy theo điều kiện kinh tế-xã hội để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý thuế, đảm bảo nguồn thu kịp
thờicho ngân sách nhà nước và đảm bảo cơng bằng, bình đẳng trong xã hội. Có những nước có thể lựa chọn kiểu mơ hình pha trộn giữa các kiểu trên.

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức bộ máy quản lý thuế thu nhập cá nhân.

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×