Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Quan điểm của tầng lớp lãnh đạo nhà nước

Quan điểm của tầng lớp lãnh đạo nhà nước

Tải bản đầy đủ - 110trang

Theo mơ hình này, đối tượng nộp thuế được chia thành các nhóm, dựa trên quy mơ hoạt động, hình thức sở hữu hoặc ngành kinh tế… Mỗi phòng ban
chịu trách nhiệm quản lý cung cấp những thông tin đầy đủ về từng nhóm đối tượng nộp thuế.
Mỗi nước sẽ lựa chọn một mơ hình cụ thể tùy theo điều kiện kinh tế-xã hội để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý thuế, đảm bảo nguồn thu kịp
thờicho ngân sách nhà nước và đảm bảo cơng bằng, bình đẳng trong xã hội. Có những nước có thể lựa chọn kiểu mơ hình pha trộn giữa các kiểu trên.

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân


Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Mỗi nhân tố đều có thể ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực tới cơng tác này
tùy theo tính chất và trạng thái của nhân tố đó. Nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trong bộ máy nhà nước là phải tìm cách hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực
cũng như phát huy những ảnh hưởng tích cực nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập cá nhân.

1.3.1 Quan điểm của tầng lớp lãnh đạo nhà nước


Quan điểm của tầng lớp lãnh đạo có ảnh hưởng trước hết tới các chính sách thuế thu nhập cá nhân, sau đó là tới q trình thực hiện và các công việc
khác thuộc phạm vi quản lý sắc thuế này. Pháp luật thể hiện quan điểm của giai cấp thông trị. Luật thuế nói chung và thuế thu nhập nói riêng cũng khơng ngoại
lệ. Một ví dụ cho điều này là sự đánh đổi giữa công bằng và hiệu quả kinh tế. Nhìn chung, trong q trình thực hiện cơng bằng, xã hội phải chịu sự giảm sút
của những hoạt động đang đạt hiệu quả kinh tế. Trong khi cố gắng chuyển một phần thu nhập của cá nhân X có thu nhập cao sang cho cá nhân Y có thu nhập
thấp hơn, hiệu quả kinh tế sẽ giảm sút do những lý do sau:
31 31
- Cá nhân X đang tiến hành những hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế còn cá nhân Y thì khơng. Khi cá nhân X phải nộp thuế thu nhập với thuế suất
lũy tiến, anh ta sẽ lựa chọn giữa đi làm và nghỉ ngơi để tối đa hóa lợi ích của mình. Thuế suất lũy tiến đối với thuế thu nhập đã làm cho lợi ích do một giờ đi
làm mang lại có thể đo bằng tiền lương được trả cho giờ làm đó trừ đi thuế thu nhập phải nộp ngày càng nhỏ đi còn lợi ích của một giờ nghỉ ngơi vẫn khơng
đổi. Vơ hình chung, anh ta sẽ được giảm giờ làm, tăng nghỉ ngơi để tối đa hóa lợi ích của mình.
- Bên cạnh đó, với thu nhập nhận được tăng thêm từ cá nhân X, cá nhân Y sẽ không thực hiện được những hoạt động kinh tế mang lại hiệu quả cao như
vậy. Một nhà nước chú trọng cơng bằng hơn hiệu quả kinh tế sẽ có chính sách
điều tiết mạnh vào người có thu nhậpcao, mức thuế suất sẽ tăng rất nhanh theo lượng thu nhập tăng thêm. Điều này thông thường sẽ làm giảm nỗ lực làm việc
của cá nhân có thu nhập cao. Nhìn chung, hiệu quả kinh tế sẽ giảm. Ngược lại, nhà nước chú trong hiệu quả kinh tế hơn thì Thuế thu nhập sẽ điều tiết ít vào
những người có thu nhập cao, tạo điều kiện cho họ hăng háI làm việc, tạo thêm thu nhập cho xã hội.Mặt khác, mức độ quan tâm của tầng lớp lãnh đạo tới công
tác quản lý thuế thu nhập cá nhân cũng có ảnh hưởng nhiều tới công tác này.

1.3.2 Cơ sở vật chất của ngành thuế


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quan điểm của tầng lớp lãnh đạo nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×