Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Cơ sở vật chất của ngành thuế Trình độ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ lãnh đạo cán bộ thuế . Phương thức thanh tốn chủ yếu trong dân cư

Cơ sở vật chất của ngành thuế Trình độ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ lãnh đạo cán bộ thuế . Phương thức thanh tốn chủ yếu trong dân cư

Tải bản đầy đủ - 110trang

- Cá nhân X đang tiến hành những hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế còn cá nhân Y thì khơng. Khi cá nhân X phải nộp thuế thu nhập với thuế suất
lũy tiến, anh ta sẽ lựa chọn giữa đi làm và nghỉ ngơi để tối đa hóa lợi ích của mình. Thuế suất lũy tiến đối với thuế thu nhập đã làm cho lợi ích do một giờ đi
làm mang lại có thể đo bằng tiền lương được trả cho giờ làm đó trừ đi thuế thu nhập phải nộp ngày càng nhỏ đi còn lợi ích của một giờ nghỉ ngơi vẫn khơng
đổi. Vơ hình chung, anh ta sẽ được giảm giờ làm, tăng nghỉ ngơi để tối đa hóa lợi ích của mình.
- Bên cạnh đó, với thu nhập nhận được tăng thêm từ cá nhân X, cá nhân Y sẽ không thực hiện được những hoạt động kinh tế mang lại hiệu quả cao như
vậy. Một nhà nước chú trọng công bằng hơn hiệu quả kinh tế sẽ có chính sách
điều tiết mạnh vào người có thu nhậpcao, mức thuế suất sẽ tăng rất nhanh theo lượng thu nhập tăng thêm. Điều này thông thường sẽ làm giảm nỗ lực làm việc
của cá nhân có thu nhập cao. Nhìn chung, hiệu quả kinh tế sẽ giảm. Ngược lại, nhà nước chú trong hiệu quả kinh tế hơn thì Thuế thu nhập sẽ điều tiết ít vào
những người có thu nhập cao, tạo điều kiện cho họ hăng háI làm việc, tạo thêm thu nhập cho xã hội.Mặt khác, mức độ quan tâm của tầng lớp lãnh đạo tới công
tác quản lý thuế thu nhập cá nhân cũng có ảnh hưởng nhiều tới cơng tác này.

1.3.2 Cơ sở vật chất của ngành thuế


Nhân tố này có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cơng tác quản lý thuế thu nhập cá nhân. Những quy định trong chính sách về diện thu thuế rộng hay hẹp ,
phương thức kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế… phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đáp ứng của ngành thuế. Khả năng này lại phụ thuộc rất lớn vào cơ sở vật
chất của ngành thuế. Cũng như vậy, một hệ thống thu thuế được kết nối bằng mạng nội bộ sẽ là một nhân tố rất hữu ích cho cơ quan thuế trong việc quản lý
thu thuế hiệu quả, chính xác, kịp thời và tiết kiệm chi phí. Việc xây dựng mạng thông tin nội bộ để quản lý cơ sở dữ liệu sẽ đòi hỏi những chi phí bước đầu
32 32
tương đối lớn, nhưng xét về dài hạn thì điều này sẽ tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với việc quản lý dữ liệu theo kiểu thủ cơng.

1.3.3 Trình độ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ lãnh đạo cán bộ thuế .


Trình độ đội ngũ cán bộ thuế đóng vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân. Nhân tố này tác động vào tất cả
các nội dung của công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân, từ ban hành chính sách, tổ chức thực hiện chính sách tới thanh tra thuế, tổ chức bộ máy quản lý
thuế. Để có thể ban hành những chính sách thuế đúng đắn, đáp ứng được yêu
cầu của những thay đổi kinh tế xã hội và đảm bảo được những mục tiêu của công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân thì đội ngũ cán bộ thuế cấp cao- ở tầm
hoạch định chính sách- cần phải có trình độ cao về vấn đề thực tế cũng như cơ bản liên quan đến thuế.

1.3.4 Phương thức thanh toán chủ yếu trong dân cư


Phương thức thanh toán chủ yếu trong dân cư ảnh hưởng lớn tới khâu quản lý thu thuế và thanh tra thuế. Quản lý thuế thu nhập cá nhân khó khăn và
phức tạp chủ yếu ở khâu quản lý thu nhập của các đối tượng. Nếu như các khoản thu nhập được thanh toán qua hệ thống ngân hàng dưới hình thức tài
khoản séc cá nhân thì sẽ rất thuận tiện cho cơ quan thuế trong việc giám sát. Bên cạnh đó, nếu phương thức thanh tốn trong dân cư chủ yếu thơng qua ngân
hàng thì nhà nước có thể áp dụng phương pháp thu thuế thu nhập cá nhân thông qua hệ thống ngân hàng. Điều này vừa giúp giảm bớt công việc và chi phí cho
cơ quan thuế, vừa kiểm sốt chặt chẽ hơn thu nhập của đối tượng nộp thuế. Chính vì vậy, sự phát triển của hệ thống ngân hàng đi kèm với việc phát triển
hình thức thanh tốn qua tài khoản sẽ là một điều kiện tất yếu để có thể thực hiện tốt công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân.

1.3.5 Tính nghiêm minh của luật pháp .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ sở vật chất của ngành thuế Trình độ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ lãnh đạo cán bộ thuế . Phương thức thanh tốn chủ yếu trong dân cư

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×