Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Nguyên nhân

Nguyên nhân

Tải bản đầy đủ - 110trang

nhập từ các hoạt động giảng dạy, luyện thi… vẫn chưa được các cơ quan thuế quản lý.
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế chưa thực sự phát huy được hiệu quả.
Ngành thuế Việt Nam hiện nay cũng đã xác định được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục thuế sâu rộng. Tuy nhiên, việc đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, phổ biến vẫn chưa thực hiện thường xuyên mà vẫn chỉ mang tính chất phong trào.
Công tác thanh tra thuế thu nhập cá nhân Ở Việt Nam hiện nay, cơng tác thanh tra thuế nói chung và thuế thu nhập
cá nhân nói riêng vẫn chưa được thực hiện thường xuyên và hiệu quả còn thấp. Trình độ cán bộ thanh tra còn hạn chế khơng kịp thời với những hành vi trốn
thuế tinh vi như hiện nay.

2.3.2.2 Nguyên nhân


Những hạn chế trên xuất phát từ nhứng nguyên nhân chủ yếu sau đây: Thứ nhất, là do hệ thống pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn còn chưa
hồn thiện, có những nội dung còn chưa sát với thực tế quản lý thu thuế tại Việt Nam nên còn gây ra những hạn chế trong việc tận thu vào ngân sách nhà nước.
Thứ hai, do trình độ đội ngũ cán bộ thuế thấp sẽ dẫn tới sự yếu kém trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế đến mọi người dân. Lâu nay
Nhà nước buộc người dân phải thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng chưa chỉ ra cho họ thấy quyền lợi được hưởng, rằng mỗi con đường, mỗi ngôi trường, bệnh
viện, sự an ninh của khu phố… đều từ tiền thuế của dân mà ra. Trình độ đội ngũ cán bộ thuế thấp cũng dẫn đến những sai phạm trong quá trình quản lý thu thuế:
tính thuế, quyết tốn thuế… Thứ ba, đặc biệt trong công tác thanh tra thuế, điều này càng thể hiện rõ
ràng hơn. Thủ đoạn trốn thuế hiện nay ngày càng tinh vi, phức tạp. Trình độ cán
80 80
bộ thuế còn nhiều hạn chế thì khơng thể phát hiện ra những sai phạm của đối tượng bị thanh tra.
Trong những năm gần đây ngành thuế đã tập trung đào tạo kiến thức cơ bản cho cán bộ của ngành nhưng mới chỉ dừng lại ở việc gửi cán bộ đi học tại
các trường đại học và trung học chứ chưa chuyên sâu về nghiệp vụ thuế và các kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch công chức nhà nước quy định.
Ngành thuế đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhưng mới chỉ tập trung vào một số cán bộ chủ chốt, chưa làm được nhiều và thường xuyên
đối với đội ngũ đông đảo cán bộ trực tiếp quản lý ở các địa phương. Đối với thuế thu nhập cá nhân thì ln có chỉnh sửa thì việc đào tạo nghiệp vụ cho cán
bộ thuế lại càng trở nên quan trọng. Vì vậy, trình độ chun mơn của cán bộ thuế ở cấp cơ sở còn thấp. Nhiều cán bộ chưa nắm được kiến thức cơ bản về
luật thuế ngay trong lĩnh vực chun mơn mình đảm nhận. Mặc dù đã được quan tâm đầu tư, điều kiện vật chất của ngành thuế còn
lạc hậu. Cơ sở làm việc còn chật chội, hệ thống thơng tin phục vụ công tác quản lý chưa được nâng cấp. Trong thời gian tới, hệ thống thông tin cần được trang bị
lại để đáp ứng được tiến độ và khối lượng công việc. Việc trao đổi thông tin giữa các ngành thuế với các ngành liên quan chưa chặt chẽ, không đầy đủ làm
giảm tính khả thi, chính xác và hiệu quả trong công tác quản lý thu thuế. Thứ tư, ở Việt Nam hiện nay, q trình thanh tốn tiền bằng tiền mặt vẫn
là chủ yếu nên đã gây khó khăn cho cán bộ thuế trong công tác kiểm tra thu nhập của đối tượng lao động. Cơ quan thuế khó có thể xác minh và thẩm tra
những kê khai về thu nhâp của đối tượng nộp thuế một khi thu nhập người lao động dưới hình thức tiền mặt, khơng có một chứng từ nào xác nhận việc thanh
tốn. Trong khi đó các khoản thu nhập lại rất khơng ổn định. Thứ năm, do những bất cập trong chế độ kê khai thuế và cấp mã số thuế
hiện nay đối với những đối tượng hành nghề tự do như ca sĩ, nghệ sĩ , cầu thủ bóng đá…Các hình thức kê khai vẫn còn hạn chế chưa đa dạng nên gây ra tình
81 81
trạng nhiều loại thu nhập chưa được tính đến và làm giảm hiệu quả quản lý thu thuế thu nhập cá nhân.
Thứ sáu, do ý thức người dân về thuế thu nhập cá nhân còn thấp. Rất nhiều người dân chưa hiểu biết đầy đủ về thuế thu nhập cá nhân,sự tự giác còn
chưa cao, chưa có sự hiểu biết cặn kẽ về quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế nên còn có những biểu hiện trốn tránh, thoái thác việc thực hiện Pháp luật
thuế. Bản thân những người hiểu biết cũng cố tình làm sai và không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Ngay cả các cơ quan chi trả thu nhập, vì lợi ích của bản thân
các đơn vị đó nên đã không tiến hành khấu trừ thu nhập. Nhà nước vẫn chưa thực sự chú trọng vào thuế thu nhập cá nhân, những
chương trình tuyên truyền và giáo dục về thuế thu nhập cá nhân gần như khơng có. Điều này đã khiến cho thuế thu nhập cá nhân vẫn còn là một sắc thuế xa lạ
đối với rất nhiều người. Để hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập cá nhân, huy động nhiều
hơn và hợp lý hơn nữa thu nhập của cánhân cho nhà nước, góp phần thực hiện công bằng xã hội, ngành thuế và các cơ quan liên quan phải tìm các giải pháp
thích hợp để giải quyết những hạn chế.
82 82

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ


THU NHẬP CÁ NHÂN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
3.1 Định hướng hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay
Hiện nay, pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của Việt Nam khơng phổ biến trên thế giới và khác xa với bản chất của thuế thu nhập cá
nhân. Việt Nam ta hiện nay cũng đang dự thảo Luật thuế TNCN nhằm xây dựng hướng đến một mơ hình thu thuế cá nhân hiện đại, đảm bảo nhiều mục tiêu: thu
ngân sách, kiểm soat thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Tuy nhiên, Luật thuế TNCN sẽ có sự tính tốn khấu trừ hợp lý để những người thu nhập thấp
không phải nộp thuế như mọi người vẫn lo ngại. Theo dự thảo Luật thuế TNCN sẽ có cách tính thuế hồn tồn khác và thu nhập chịu thuế cũng được tính rất
khác so với trước đây, diện chịu thuế cũng được mở rộng hơn so với trước. Đó là những điểm khác biệt như sau:
Thứ nhất, thuế TNCN sẽ được áp dụng thống nhất để điều chỉnh các loại thu nhập cá nhân thay vì mỗi loại thu nhập được điều chỉnh bởi một sắc thuế
như hiện nay. Luật sẽ xác định rõ các loại thu nhập để có mức điều tiết phù hợp. Thứ hai, thu nhập chịu thuế đối với cá nhân sẽ khơng phải là tồn bộ thu
nhập mà cá nhân đó nhận được như hiện nay mà dự kiến thu nhập sẽ được trừ đi một số khoản chi phí.
Ví dụ, thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập của chủ hộ kinh doanh sau khi trừ chi phí dự kiến được chiết trừ gồm : thứ nhất, một phần chi phí để
83 83

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên nhân

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×