Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Khuyến khích việc thanh tốn và chi trả thu nhập qua tài khoản séc Đăng ký mã số thuế cho tất cả các đối tượng lao động

Khuyến khích việc thanh tốn và chi trả thu nhập qua tài khoản séc Đăng ký mã số thuế cho tất cả các đối tượng lao động

Tải bản đầy đủ - 110trang

cũng chính là mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Ngoài ra, việc sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch sẽ còn mang lại
những ưu điểm như hạn chế được lạm phát, hạn chế tiền giả, kích thích phát triển hệ thống ngân hàng hiện đại…
Nếu như nhà nước muốn khuyến khích người lao động dùng tài khoản ngân hàng đê giao dịch như một thói quen thì đây là thời điểm đã chín muồi và
thích hợp nhất.

3.2.2.5 Khuyến khích việc thanh toán và chi trả thu nhập qua tài khoản séc


Sự phát triển của hệ thống ngân hàng cũng như những biện pháp của Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước nhằm giảm chi tiêu tiền mặt cũng là một nhân
tố hết sức quan trọng đối với hiệu quả của việc quản lý thuế thu nhập của cơ quan thuế. Quản lý là biện pháp có ý nghĩa nhất trong việc thu đúng, thu đủ. Bộ
tài chính và ngành ngân hàng cần tìm biện pháp nắm chắc thu nhập của gia đình và cá nhân. Hiện nay, chúng ta chi dùng, giao dịch bằng tiền mặt quá lớn, phải
có biện pháp khắc phục tình trạng này. Ngành ngân hàng cần nghiên cứu áp dụng công nghệ tin học vào quản lý thu nhập, trước hết là đối với công chức
nhà nước, phải áp dụng cơng nghệ dùng thẻ tín dụng thanh toán để từng bước hạn chế giao dịch bằng tiền mặt.
Muốn chuyển dần sang việc sử dụng tài khoản séc thay cho tiền mặt đòi hỏi phải có những cơ chế qui định cụ thể từ phía Ngân hàng Nhà nước và Kho
bạc Nhà nước. Những qui định về hình thức thanh tốn tiền lương phải qua tài khoản séc cũng nên áp dụng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng
thương mại, nơi các khác hàng sẽ mở tài khoản qua tàikhoản của dân cư. Việc thanh toán qua tài khoản séc phải hết sức thuận tiện và đơn giản thì mới có thể
khuyến khích người dân sử dụng. Giảm thanh toán bằng tiền mặt, sử dụng rộng rãi thanh toán qua tài khoản sẽ không chỉ phục vụ cho hoạt động quản lý thu
nhập của dân cư trong việc kê khai và nộp thuế thu nhập mà còn tiết kiệm rất
94 94
nhiều chi phí cho xã hội. Vì vậy, chúng ra cần cố gắng sớm có những qui định và biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích thanh tốn qua tài khoản.

3.2.2.6 Đăng ký mã số thuế cho tất cả các đối tượng lao động


Để tránh tình trạng nhiều lao động thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng lại khơng có mã số thuế như vậy sẽ gây khó khăn cho quản lý thu
thuế. Vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kê khai và nộp thuế thu nhập thì ngành thuế nên tiến hành cấp mã số thuế cho tất cả các đối tượng lao động
có thu nhập. Đồng thời với việc cấp mã số thuế, cơ quan thuế sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thu nộp thuế của từng đối
tượng nộp thuế và khiến cho một số đối tượng nộp thuế khơng thể trốn thuế được vì họ đều chịu sự quản lý của cơ quan thuế.

3.2.2.7 Thực hiện quyết toán thuế cho từng đối tượng nộp thuế


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khuyến khích việc thanh tốn và chi trả thu nhập qua tài khoản séc Đăng ký mã số thuế cho tất cả các đối tượng lao động

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×