Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Cải cách chính sách tiền lương

Cải cách chính sách tiền lương

Tải bản đầy đủ - 110trang

trong 1 đêm diễn nhưng tuyệt nhiên họ không phải đóng thuế. Song khơng chỉ có ca sĩ, từ khi đổi mới có họa sĩ bán tranh và thu được tiền tỉ thậm chí cả triệu
đơla mà họ cũng chẳng phải đóng thuế. Thực ra lỗi khơng hồn tồn thuộc về họa sĩ vì họ chỉ chuyên tâm vào sáng tác nghệ thuật thì lấy đâu thời gian để ý
đến việc đóng thuế thu nhập cá nhân mà lỗi ở đây là ngành thuế khơng đả động gì đến họ. Ngành thuế cũng có những giải pháp đối với các công ty tổ chức biểu
diễn để hạn chế ca sĩ trốn thuế. Tuy nhiên với họa sĩ thì việc thu thuế khơng hề dễ dàng vì họ hoạt động độc lập và khơng phải họa sĩ nào cũng có tranh bán với
giá cao, cũng có những họa sĩ cả đời sáng tác nhưng vẫn không thể bán được tranh nhưng có những họa sĩ họ tạo ra những bức tranh có giá trị cao. Do vậy
ngành thuế cũng nên lưu ý đến việc thu thuế thu nhập cá nhân của giới họa sĩ mà nhất là họa sĩ mà tranh của họ bán luôn với giá rất cao. Ngành thuế nên huy
động tính tự giác của các họa sĩ.

3.2.2.11 Cải cách chính sách tiền lương


Thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 9, Nghị quyết của Quốc hội về việc cải cách chế độ tiền lương đối với cán bộ, công
chức, viên chức nhà nước và người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước. Ngày 14122004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 2052004NĐ-CP quy
định chế độ tiền lương áp dụng trong các doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 2042004NĐ-CP, quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên
chức làm công việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Nhà nước và lực lượng vũ trang, thời hiệu thực hiện từ ngày 01102004.
Việc thực hiện cải cách chế độ tiền lương năm 2004 đã đạt được một số kết quả tích cực như bội số tiền lương nâng từ 10 lần lên 13 lần, hệ số tiền
lương của từng mức lương tăng từ 18- 25, chủ yếu tăng ở nhóm có mức lương thấp, quy định cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập áp dung riêng cho từng
nhóm đối tượng ở mỗi lĩnh vực khác nhau, những kết quả của việc cải cách tiền lương đã góp phần nâng cao thu nhập về mặt danh nghĩa đối với lao động, cán
98 98
bộ, công chức và viên chức. Nhưng thực tế sau hơn một năm thực hiện, dưới sự tác động bởi các quy luật của nền kinh tế thị trường những kỳ vọng của việc cải
cách tiền lương không được như mong muốn, đời sống của người làm công ăn lương chưa được cải thiện nhiều so với mặt bằng chung của xã hội. Điều đó đã
dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực trong cơ quan nhà nước. Các hiên tượng tham nhũng, sách nhiễu người dân đã trở thành quốc nạn. Chảy máu chất xám cũng là
hậu quả tất yếu. Quan điểm trên thực tế đời sống kinh tế xã hội minh họa một cách rất phong phú và cụ thể, sự lý giải biện chứng về mối quan hệ giữa thu
nhập hợp pháp thu nhập danh nghĩa với tài sản hiện có thu nhập thực tế của mỗi cá nhân trong các thành phần kinh tế, đặc biệt là đối với khu vực nhà nước
là một việc rất khó khăn nhưng khơng có nghĩa là chúng ta khơng tháo gỡ khó khăn đó. Vậy để khắc phục thực tế trên trong lộ trình cải cách tiền lương và thu
nhập của mỗi thành viên trong xã hội, đặc biệt là đối với các cá nhân trong khu vực nhà nước, làm được như vậy thì luật thuế thu nhập cá nhân sắp tới ra đời sẽ
có ý nghĩa kinh tế- xã hội thiết thực hơn, giúp cho việc thực hiện vai trò điều tiết về thuế thu nhập của nhà nước được thực hiện một cách triệt để và có ý
nghĩa thiết thực.

3.2.2.12 Đào tạo năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ thuế


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cải cách chính sách tiền lương

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×