Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Tăng cường thanh tra thuế thu nhập cá nhân Xử lý nghiêm các trường hợ vi phạm

Tăng cường thanh tra thuế thu nhập cá nhân Xử lý nghiêm các trường hợ vi phạm

Tải bản đầy đủ - 110trang

3.2.2.13 Tăng cường thanh tra thuế thu nhập cá nhân


Từ thực tế hiện nay, ngành thuế vẫn luôn thất thu thuế thu nhập cá nhân ở những con số vẫn còn q cao, đó là do hiện tương trốn thuế, hiện tượng này
ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu tạo nguồn thu cho ngân sách và đảm bảo tính cơng bằng của thuế. Thanh tra thuế sẽ làm nhiệm vụ là phát hiện những đối
tượng có hành vi trốn thuế, những sai phạm chính cơ quan thuế, của các cán bộ thuế. Đồng thời thanh tra thuế cũng giúp cơ quan thuế tìm ra những sơ hở, hạn
chế trong chính sách thuế. Những sơ hở đó sẽ tạo điều kiện cho đối tượng nộp thuế trốn thuế. Việc thanh tra thường xuyên sẽ làm giảm bớt ý định trốn thuế
của đối tượng nộp thuế, tăng tính nghiêm túc của cơ quan chi trả thu nhập trong việc khấu trừ thu nhập trước khi chi trả và cũng tránh được các trường hợp
thông đồng, cấu kết giữa cán bộ thuế với người nộp thuế. Thanh tra thuế sẽ góp phần đảm bảo việc thu đúng và đủ thuế cho nguồn thu ngân sách quốc gia.
Trong thời gian qua, công tác thanh tra thuế ở ta chưa được coi trọng. Vì vậy, trong thời gian tới cơ quan thanh tra thuế cần tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra thuế để phát hiện ra các trường hợp, cố tình khai man, trốn thuế.

3.2.2.14 Xử lý nghiêm các trường hợ vi phạm


Việc xử lý các trường hợp vi phạm cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc và dứt khoát. Cơ quan thuế nếu như phát hiện ra các trường hợp vi
phạm và có những bằng chứng cụ thể chứng minh hành vi trốn thuế thì sẽ phải có trách nhiệm nộp phạt đúng thời hạn và đúng số tiền bị phạt. Nếu như có
những hành vi chống đối thì cần có sự can thiệp ngay lập tức của cơ quan công an. Việc xử phạt thật nghiêm minh sẽ là điều kiện quan trọng để giảm bớt các
trường hợp vi phạm. Nếu các đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân khơng đóng thuế thì sẽ bị truy tố hình sự.
3.2.2.15 Tổ chức khen thưởng với những đơn vị và cán bộ thuế tích cực trong cơng tác quản lý thuế thu nhập cá nhân
102 102
Để khuyến khích các đơn vị quản lý thuế được tốt thì Tổng cục thuế cần chú trọng đến việc khen thưởng các đơn vị có thành tích cao trong cơng tác và
cả những cán bộ thu thuế hồn thành tơt nhiệm vụ. Có chế độ khen thưởng như vậy sẽ tạo ra những động lực tốt tới các đơn vị quản lý thuế .

3.2.2.16 Thiết lập hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân tự động


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tăng cường thanh tra thuế thu nhập cá nhân Xử lý nghiêm các trường hợ vi phạm

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×