Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Thiết lập hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân tự động Xây dựng hành lang pháp lý cho dịch vụ tư vấn thuế Cải thiện cơ sở vật chất của ngành thuế

Thiết lập hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân tự động Xây dựng hành lang pháp lý cho dịch vụ tư vấn thuế Cải thiện cơ sở vật chất của ngành thuế

Tải bản đầy đủ - 110trang

Để khuyến khích các đơn vị quản lý thuế được tốt thì Tổng cục thuế cần chú trọng đến việc khen thưởng các đơn vị có thành tích cao trong cơng tác và
cả những cán bộ thu thuế hồn thành tơt nhiệm vụ. Có chế độ khen thưởng như vậy sẽ tạo ra những động lực tốt tới các đơn vị quản lý thuế .

3.2.2.16 Thiết lập hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân tự động


Đó là tin học hóa nhằm kết nối thơng tin trong hệ thống thuế; giữa thuế và kho bạc; xây dựng hệ thống “tự tính, tự khai và tự nộp thuế” theo dự án IMF;
xây dựng chương trình đối chiếu hóa đơn; đăng ký thuế thu nhập và xây dựng hệ thống xử lý tính thuế thu nhập cá nhân…
Đối với hải quan, các ưu tiên sẽ là: tự động hóa thơng quan và quảnlý hàng hóa xuất nhập khẩu; hệ thống khai báo hải quan điện tử; thuế điện tử; hệ
thống thơng tin phcụ vụ dự báo, phân tích và đánh giá nguồn thu nhằm tuân thủ các chuẩn mực của một tổ chức hải quan hiện đại, thực hiện các cam kết quốc tế
liên quan đến lĩnh vực hải quan như: Công ước Kyoto, Hiệp định GATTWTO, Công ước quốc tế HS hệ thống hài hòa về mơ tả và mã hóa hàng hóa…

3.2.2.17 Xây dựng hành lang pháp lý cho dịch vụ tư vấn thuế


Một loạt dịch vụ như hướng dẫn luật thuế trong nước, tư vấn về luật thuế quốc tế, hoạch định kế hoạch tiết kiệm thúe, giải đáp thắc mắc về thuế…đang
được doanh nghiệp rất quan tâm. Hiện nay, trên thị trường Việt Nam mới chỉ có vài doanh nghiệp kiểm tốn như cơng ty kiểm tốn Quốc tế, Cơng ty kiểm tốn
Việt Nam, cơng ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện dịch vụ tư vấn thuế nhưng mới hoạt động như một dịch vụ phụ trợ.
Dịch vụ tư vấn thuế ra đời sẽ hỗ trợ người nộp thuế hiểu biết, thành thạo hơn về thuế, tiết kiệm được chi phí và thời gian. Vì vậy, Tổng cục Thuế cần
nghiên cứu để trình Bộ Tài chính và Chính phủ ban hành Nghị định quy định hoạt động dịch vụ tư vấn thuế, tạo điều kiện khuyến khích và phát triển hoạt
động này một cách rơng rãi, độc lập và khách quan.
103 103

3.2.2.18 Cải thiện cơ sở vật chất của ngành thuế


Cùng với sự phát triển liên tục của nền kinh tế và nhiều vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý thuế, cơ sở vật chất, kỹ thuật của ngành thuế cần được
hiện đại hóa hơn nữa. Ngành thuế cần sớm có một hệ thống quản lý thuế bằng mạng vi tính nội bộ. Xét tại thời điểm ban đầu điều này có thể đòi hỏi chi phí
cao, nhưng xét về lâu dài thì sẽ tiết kiệm về thời gian và chi phí rất nhiều. Hệ thống này sẽ không chỉ phục vụ riêng cho công tác quản lý thuế thu nhập cá
nhân mà còn cho tất cả các sắc thuế khác. Trong điều kiện mới, nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, hoạt động buôn bán ngày càng đa dạng và tăng
mạnh về quy mô, các thủ đoạn trốn thuế ngày càng tinh vi thì việc quản lý thu thuế một cách thơ sơ là khơng còn thích hợp.
KẾT LUẬN
Trong nội dung đề tài này, một số vấn đề cơ bản về thuế thu nhập cá nhân và công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân đã đợc hệ thống hốn trên các
khía cạnh lý luận và liên hệ thực tiễn ở Việt Nam. ở Việt Nam hiện nay, công tác quản lý thuế nói chung và thuế thu nhập
cá nhân nói riêng đang gặp phải rất nhiều những bất cập mà ngành thuế nớc ta cần sớm khác phục bởi lẽ để chuẩn bị gia nhập WTO thì tất cả các chính sách
thuế hiện hành đều đã đợc thay đổi theo hớng giảm nghĩa vụ thuế. Khi cắt giảm các loại thuế và chi phí, Nhà nớc bị thất thu trên 1.000 tỷ đồng. Hiện
ngân sách Nhà nớc phụ thuộc vào 3 khoản thu chủ yếu gồm xuất nhập khẩu, số thu từ xuất khẩu dầu thơ, còn lại là khoản thu nội địa trong đó có thu từ thuế
104 104
thu nhập cá nhân. Nh vậy, để ngân sách nhà nớc đợc tận thu thì cơng tác quản lý thuế cần phải hoàn thiện hơn nữa và tránh những hiện tợng trốn thuế.
Để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân, những giải pháp đồng bộ cần đợc đề ra trên cả phơng diện văn bản pháp
luật, tuyên truyền tổ chức thu thuế thu nhập cá nhân cũng nh thanh thuế nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.
105 105
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
-
Giáo trình luật thuế Việt Nam của trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Tư Pháp.
-
Giáo trình Lý thuyết tài chính, Nhà xuất bản Tài Chính.
-
Dự tốn thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2004, năm 2005, năm 2006, Bộ Tài Chính.
-
Quyết tốn thu cân đối ngân sách nhà nước từ năm 1990 đến năm 2003, Bộ Tài Chính.
-
Pháp lệnh số 352001PL-UBTVQH10 ngày 1952001.
-
Pháp lệnh số 142004PL-UBTVQH11 ngày 2432004 sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh số 352001PL-UBTVQH10 ngày 1952001
-
Thông tư số 812004TT-BTC ngày 1382004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 1472004NĐ-CP ngày 2372004 của Chính
phủ.
-
Thơng tư số 122005TT-BTC ngày 0422005 của Bộ Tài Chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 812004TT-BTC ngày 1382004
của Bộ Tài chính.
-
Hệ thống các văn bản pháp lệnh thuế thu nhâp từ năm 1990 đến năm 2005, Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế.
-
Các báo điện tử: VN economy, VN express, VietNam net, BBC Việt Nam,…
-
Trang thông tin điện tử ngành thuế, http: www.gdt.gov.vn
.
-
Tạp Chí Thuế Nhà Nước.
-
Báo cáo thu thuế thu nhập cá nhân của Cục Thuế Hà Nội.
106 106
Và một số các tài liệu có liên quan khác.
107 107
Số TT
Nội dung Trang
Lời mở đầu 1

Chương I Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý Thuế thu nhập


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết lập hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân tự động Xây dựng hành lang pháp lý cho dịch vụ tư vấn thuế Cải thiện cơ sở vật chất của ngành thuế

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×