Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
I Những vấn đề cơ bản về cơng tác quản lý Thuế thu nhập II Thực trạng cơng tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt III Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập cá

I Những vấn đề cơ bản về cơng tác quản lý Thuế thu nhập II Thực trạng cơng tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt III Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập cá

Tải bản đầy đủ - 110trang

Số TT
Nội dung Trang
Lời mở đầu 1

Chương I Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý Thuế thu nhập


cá nhân 3
1.1 Vai trò của thuế thu nhập cá nhân
3 1.1.1
Khái niệm về thuế thu nhập cá nhân 3
1.1.2 Đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân
4 1.1.3
vai trò thuế thu nhập cá nhân 5

1.2 Nội dung công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân


6 1.2.1
Khái niệm công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân 6

1.2.2 Nội dung công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân


7 1.2.2.
1 Ban hành chính sách thuế thu nhập cá nhân
8 1.2.2.
2 Cơng tác tổ chức thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân
17
1.2.2. 3
Thanh tra thuế thu nhập cá nhân 19
1.2.2. 4
Tổ chức bộ máy quản lý thuế thu nhập cá nhân 20
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thuế thu nhập cá nhân
21 1.3.1
Quan điểm của tầng lớp lãnh đạo Nhà nước 21
1.3.2 Cơ sở vật chất của các ngành nghề
21 1.3.3
Trình độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ lãnh đạo cán bộ thuế
22

1.3.4 Phương thức thanh tốn chủ yếu trong dân cư


22 1.3.5
Tính nghiêm minh của pháp luật 22

1.3.6 Tình hình kinh tế và mức sống của người dân


22
108 108
1.3.7 Ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng nộp thuế
23

Chương II Thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt


Nam hiên nay 24
2.1 Khái niêm về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiên nay
24 2.1.1
Quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về thuế thu nhập cá nhân
24 2.1.2
Sự hình thành và phát triển của thuế thu nhập cá nhân ở nước ta trong những năm qua
27
2.2 Thực trạng công tavs quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt
Nam hiện nay 29

2.2.1 Ban hành chính sách thuế


29 2.2.2
Cơng tác tổ chức thực hiện chính thuế 38
2.2.3 Xử lý trường hợp vi pham kê khai và nộp thuế
41 2.2.4
Tổ chức bộ máy quản lý 41
2.3 Đánh giá thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt
Nam hiện nay 43

2.3.1 Những thành tựu đạt được


43 2.3.2
Những hạn chế và nguyên nhân 48
2.3.2. 1
Những hạn chế 48
2.3.2. 2
Nguyên nhân 53

Chương III Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá


nhân ở nước ta hiện nay 55
3.1 Định hướng và hoàn thiên công tác quản lý thuế thu nhập cá
nhân ở Việt Nam hiện nay 55
3.2 Giải pháp hoàn thiện luật thuế thu nhập cá nhân
57
109 109

3.2.1 Ban hành luật và hoàn thiện luật thuế thu nhập cá nhân


57 3.2.2
Công tác tổ chức thực hiên và chính sách thuế 58
Kết luận 69
Danh mục tham khảo 70
110 110

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I Những vấn đề cơ bản về cơng tác quản lý Thuế thu nhập II Thực trạng cơng tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt III Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập cá

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×