Tải bản đầy đủ - 94 (trang)
Khái niện về sản phẩm hàng hoá Vai trò của tiêu thụ sản phẩm

Khái niện về sản phẩm hàng hoá Vai trò của tiêu thụ sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 94trang

Phần II Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài
2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1. Một số lý luận về sản phẩm hàng hoá

2.1.1.1. Khái niện về sản phẩm hàng hoá


Theo Mác: Sản phẩm hàng hoá là vật hữu hình, có đặc tính vật lý, hoá học đợc sản xuất ra chủ yếu để bán, nhằm thoả mãn nhu cầu của con ngời.
Theo quan điểm truyền thống: Sản phẩm là tổng hợp các đặc tính vật lý, hoá
học đợc tập hợp thành một hình thức đồng nhất mang giá trị sự dụng. Khi nền kinh tế thị trờng ra đời, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trờng đã
làm cho khái niệm vể hàng hoá đợc mở rộng hơn: Sản phẩm hàng hoá là tổng hợp mọi sự thoả mãn về vật chất, tâm lý, xã hội mà ng
ời mua nhận đợc từ
việc sở hữu và sử dụng. Tóm lại: Khái niện về sản phẩm hàng hoá ngày càng hoàn thiện hơn để
phù hợp với thị trờng hiện nay. Sản phẩm hàng hoá không chỉ dừng lại ở các dạng vật chất hữu hình nh các quan điểm của Các Mác và nhà kinh tế học cổ
điển đã nêu. Hiện nay sản phẩm hàng hoá đợc hiểu là bất cứ thứ gì có thể bán trên thị trờng nhằm thoả mãn nhu cầu khác nhau của ngời tiêu dùng và mang lại
lợi nhuận cho ngời bán.

2.1.1.2. Chu kỳ sống của sản phẩm


Một sản phẩm hàng hoá nào cũng vậy không bao giờ tồn tại mãi mà nó có một chu kỳ sống nhất định. Nhà sản xuất kinh doanh phải năng động, nắm
bắt thị trờng, tìm mọi cách để kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm, đảm bảo đợc lợi nhuận, bù đắp đơc chi phÝ, rđi ro trong kinh doanh.
“Chu kú sèng cđa s¶n phẩm là khoảng thời gian tính từ khi nghiên cứu tạo ra sản phẩm, tung sản phẩm ra thị trờng đến lúc sản phẩm bị lạc hậu so với
nhu cầu và bị thị trờng loại bỏ
- 3 -
Đồ thị 1: chu kỳ sống của sản phẩm
Số lợng
I II III IV V Thời gian
Giai đoạn I: giai đoạn dồn tiềm lực vào sản xuất để cho ra sản phẩm Giai đoạn II: giai đoạn tung sản phẩm ra thị trờng, trong giai đoạn này
đòi hỏi phải có thời gian, do đó mức độ tiêu thụ sản phẩm chậm, DN thờng bị thua lỗ hoặc lãi rất ít do chi phí sản xuất lớn và tiêu thụ ít.
Giai đoạn III: giai đoạn phát triển, mức độ tiêu thụ tăng nhanh, doanh thu tăng, lợi nhuận tăng, giai đoạn này có thể giảm giá chút ít để đẩy mạnh tiêu thụ.
Giai đoạn IV: giai đoạn chín muồi, mức tiêu thụ giảm dần, hàng tồn kho tăng, doanh thu giảm, lợi nhuận giảm, giai đoạn này thờng kéo dài và đòi hỏi
các DN phải dùng nhiều chiến lợc Maketing. Giai đoạn V: giai đoạn suy tàn, mức tiêu thu giảm rõ rệt, doanh thu giảm,
lợi nhuận giảm, có thể dẫn đến thua lỗ, đến giai đoạn này DN chọn một trong hai cách: một là rút khỏi cạnh tranh, hai là cải tiến cho ra sản phẩm mới. Mục
đích của việc nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm là giúp cho DN có định h- ớng, giải pháp nhằm kéo dài chu kỳ sống đặc biệt là giai đoạn III và IV để tăng
lợng tiêu thụ, khi tăng lợng tiêu thụ tăng thì lợi nhuận cũng tăng theo có nh vậy DN mới tồn tại và phát triển.
- 4 -
2.1.2. Một số lý luận về tiêu thụ sản phẩm 2.1.2.1. Quan niệm về tiêu thụ sản phẩm
Cơ chế hoá tập trung ở nớc ta đợc thực hiện trong một nền kinh tế chậm phát triển, cung nhỏ hơn cầu các DN không gặp phải khó khăn trong việc tiêu
thụ sản phẩm. Sản phẩm sản xuất ra đều theo chỉ tiêu pháp lệnh của nhà nớc và sau đó tiêu thụ theo các địa chỉ mà Nhà nớc đã quy định, hoặc nhà nớc bao
tiêu sản phẩm. Khi chuyển sang cơ chế thị trờng, quyền tự chủ của DN đợc mở rộng, DN hoạt động theo tín hiệu của thị trờng. Đồng thời tín tự chịu trách
nhiệm của DN cũng đợc đề cao. DN không chỉ chịu trách nhiệm với sự tồn tại và phát triển của một, mà đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hôi.
Trong quá trình ấy không ít DN đã tỏ rõ khả năng của mình trong việc thích ứng với điều kiện sản xuất, kinh doanh mới, nhng cũng còn nhiều DN gặp
khó khăn. Thị trờng tiêu thụ sản phẩm là một khó khăn lớn nhất đối với các DN.
Sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ đợc đã gây nên sự ách tắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN. Việc cần phải nhận thức đầy đủ hơn về vấn đề
tiêu thụ sản phẩm đợc đặt ra rất cấp thiết đối với tất cả DN. Quan điểm về tiêu thụ sản phẩm khá đa dạng nếu nhìn nhận trên các ph-
ơng diện khác nhau. Theo quan điểm của các nhà phân tích kinh doanh tiêu thụ sản phẩm là: Quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng
hoá. Qua tiêu thụ, sản phẩm từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Có tiêu thụ sản phẩm mới có vốn để tiến hành
sản xuất và mở rộng, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Theo quan điểm của các nhà quản trị: tiêu thu sản phẩm có thể đợc hiểu theo hai nghĩa sau: theo nghĩa hẹp là tiêu thụ sản phẩm còn đợc gọi là bán
hàng là quá trình chuyển giao hàng hoá cho khách hàng và nhận tiền từ họ. Theo đó ngời có cầu về một loại hàng hoá nào đó sẽ tìm đến ngời có cung tơng
- 5 -
ứng hoặc ngời có cung hàng hoá tìm ngời có cầu hàng hoá, hai bên thơng lợng và thoả thuận về nội dung và điều kiện mua bán. Khi hai bên thống nhất, ngời
bán trao hàng và ngời mua trả tiền quá trình tiêu thụ sản phẩm đợc kết thúc ở
đó. Theo nghĩa rộng: tiêu thụ sản phẩm là một quá trình tự tìm hiểu nhu cầu
của khách hàng trên thị trờng, tổ chức mạng lới bán hàng, xúc tiến bán hàng với một loại các hỗ trợ tới thực hiện các dịch vụ sau bán hàng.
Từ các quan điểm đợc trình bày ë trªn cã thĨ thÊy r»ng, néi dung kinh tÕ cơ bản của tiêu thụ sản phẩm chuyển hoá quyền sở hữu và quyền sự dụng hàng
hoá giữa các chủ thể. Khi thực hiện hoạt động tiêu thụ theo các cách nh hàng đổi lấy tiền, tiền đổi lấy hàng, hàng đổi lấy hàng Theo sự thoả thuận giữa các
chủ thể có liên quan, quyền sở hữu và quyền sử dụng tiền tệ hoặc hàng hoá
từ chủ thể này sẽ đợc chuyển giao cho chủ khác và ngợc lại. Cụ thể là khi thực
hiện tiêu thụ sản phẩm, ngời bán mất quyền sở hữu và sự dụng hàng hoá của mình, bù lại họ nhận đợc quyền sử dụng tiền tệ của ngời mua.

2.1.2.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm


Đối với mỗi DN sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm là một quy trình hết sức quan trọng.
- Tiêu thụ sản phẩm là quá trình gặp gỡ trực tiếp giữa DN với khách hàng, Do vậy tiêu thụ có vai trò rất quan trọng trong việc mở rộng thị
trờng và duy trì quan hệ chặt chẽ giữa DN và khách hàng. Khi khối l- ợng sản phẩm tiêu thụ tăng lên không chỉ có nghĩa là sản phẩm sản
xuất ra đợc ngời tiêu dùng chấp nhận mà nó còn có ý nghĩa là thị tr- ờng đã đợc mở rộng cùng với sự tăng lên của uy tín DN.
- Tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của DN thể hiện công tác nghiên cứu thị trờng, qua hoạt động tiêu thụ
không những thu hồi đợc chi phí mà còn thực hiện đợc giá trị lao
động thẳng d đây là nguồn quan trọng nhằm mở rộng quy mô sản
- 6 -
xuất và nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên. - Tiêu thụ sản phẩm giữ một vị trí quan trọng trong việc phản ánh kết
quả cuối cùng của hoạt động sản xuât kinh doanh, đánh giá đợc DN hoạt động có kết quả hay không.
Vì vậy để tăng lợi nhuận ngoài các biện pháp đổi mới công nghệ tiết kiệm nguyên vật liệu mỗi DN cần phải tăng khối l
ợng tiêu thụ.

2.1.2.3. Các chỉ tiêu đáng giá kết quả tiêu thụ sản phẩm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niện về sản phẩm hàng hoá Vai trò của tiêu thụ sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(94 tr)

×