Tải bản đầy đủ - 94 (trang)
Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Giầy Thợng Đình Đặc điểm lao động của công ty

Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Giầy Thợng Đình Đặc điểm lao động của công ty

Tải bản đầy đủ - 94trang

Năm 1996 sản phẩm của công ty đã đoạt giải TOPTEN, là một mặt hàng đợc ngời tiêu dùng a thích nhất do báo Đại đoàn kết đứng ra tổ chức. Đầu năm
1999 đợc cấp chứng chỉ ISO 9002 và 2000 cđa tỉ chøc QUAVERT c¬ quan
chøng nhËn cđa tỉng cục tiêu chuẩn đo lờng chất lợng Việt Nam và tổ chức PSD Sigapore thành viên chính thức của tập đoàn chứng nhận quốc tế IQNET, ngoài
ra công ty còn có nhiều giải thởng khác nữa. Hiện nay công ty Giầy Thợng Đình chuyên sản xuất các loại giầy xuất
khẩu với chất lợng cao sản phẩm chính của công ty là: giầy Bata, Giầy Bakes, giầy cao cổ, giầy thể thao phục vụ nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nớc.
Công ty có thị trờng xuất khẩu chủ yếu là: Đức, Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha, Anh và còn tiÕp tơc më réng thÞ tr
… êng trong níc còng nh ngoài nớc. Cuối năm
2002 công ty đã lắp mới đồng bộ và đa vào sự dụng 2 dây chuyền sản xuất giầy thể thao với công suất hơn 2 triệu đôi giầynăm. áp dụng công nghệ và trang bị
của Hàn Quốc với sản phẩm mới này công ty đợc đánh giá là một DN phát triển mạnh, năng động, sáng tạo thích nghi với cơ chế thị trờng có sự quản lý của
Nhà nớc.

3.1.2. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Giầy Thợng Đình


Công ty giầy Thợng Đình có bộ máy quản lý bao gồm những cán bộ có năng lực có trình độ chuyên môn, có trình độ kỹ thuật thích ứng với công việc
quản lý công ty bằng phơng pháp vận dụng sáng tạo những quy định kinh tế, đ-
ờng lối chủ trơng, chính sách của đảng và Nhà nớc trong việc lựa chọn và xác nhận các biện pháp sản xuất kinh doanh.
Bộ máy quản lý của công ty, đứng đầu là Giám đốc chịu sự giám sát của hội đồng công ty. Giám đốc là ngời đại diện cho Nhà nớc và cán bộ công nhân
viên quản lý công ty theo chế độ một thủ trởng có quyền quyết định việc điều hành công ty theo kế hoạch chính sách pháp luật của Nhà nớc và đại hội công
nhân viên chức công ty.
- 25 -
Bộ máy của công ty bố trí thành 11 phòng ban. - Phòng kinh doanh-xuất nhập khẩu
- Phòng kế toán tài chính - Phòng hàng chính tổ chức
- Phòng kỷ thuật công nghệ - Phòng chế thử mẫu
- Phòng kế hoạch- vật t - Phòng thống kê gia công
- Phòng quản lý chất lợng - Phòng cơ năng
- Phòng tiêu thụ - Phòng bảo vệ
- Trạm y tế
- 26 -
- 27 -

3.1.3. Đặc điểm lao động của công ty


Trong DN động là yếu tố quan trọng đợc sự quan tâm nhiều của lãnh đạo DN, lao động luôn đợc coi là một trong ba yếu tố quan trọng của quy trình sản
xuất kinh doanh. Công ty giầy Thợng Đình có đội ngũ cán bộ công nhân viên đông đảo, tính đến
ngày 31122004 là 1980 ngời, trong đó 1683 công nhân sản xuất chiếm 85 va 297 nhân viên hành chính chiếm 15.
Đặc điểm sản xuất của công ty là sản xuất mùa vụ, lúc giáp vụ công nhân phải tăng cờng lao động tập trung hoàn thành đơn đặt hàng đúng thời hạn, hết
vụ phải nghỉ việc
Biểu 3: Tình hình lao động của công ty
ĐVT: ngời
Chỉ tiêu 2002
2003 2004
So sánh SL CC
SL CC SL CC
0302 0403 BQ
Tỉng L§ 1720 100 1975 100 1980 100
114.8 100.3 107.3 I. Ph©n theo chøc năng
1. LĐ trực tiếp 1431 83..20 1678 84.96 1683 85.00 117.3 100.3 101.4
2. LĐ gián tiếp 289 16.8
297 15.04 297 15.00 102.8 100
101.4 II. Ph©n Theo giíi tÝnh
1. Nam 733 42.62 746 37.77 7.46
37.8 101.8
100 100.8
2. N÷ 987 57.38 1229 62.23 1234 62.32 124.5 100.4 111.8
III. Theo trình độ 1.Trên §H
4 0.23
6 0.30
6 0.30
150.0 100
122.5 2. §H C§
274 15.93 285 9.37 285 14.39 104.0 100
101.9 3. Trung cÊp
11 0.64
16 0.81
16 0.81
145.5 100
120.6 4. LĐ phổ thông
1431 83..20 1668 84.45 1673 84.50 116.6 100.3 108.1 Nguồn: phòng tổ chức của công ty
- 28 -
Qua biĨu3 cho thÊy thÊy tỉng sè lao động của công ty tăng không đáng kể, bình quân qua 3 năm tăng 7,3. Năm 2003 tăng so với năm 2002 là 14,8
225 ngời và năm 2004 tăng so với năm2003 là 0,3 hay 5 ngời. Năm 2003
tăng mạnh hơn năm 2004 là do công ty đầu t mới hai dây chuyền sản xuất giầy thể thao đa vào hoạt động. Số lợng lao động trực tiếp của công ty chiếm 85
và tăng khá mạnh, bình quân tăng 8,5. Năm 2003 tăng so với năm 2002 là 17,3 hay 247 ngời và năm 2004 so với năm 2003 tăng chậm với tốc độ bình
quân là 0,3. Số lợng lao động gián tiếp tăng chậm bình với tốc độ tăng bình quân tăng
1,4 do công ty bố trí sắp xếp hợp lý tránh bộ máy quản lý cồng kềnh. Do đặc điểm sản xuất theo dây chuyền nhẹ nhàng nên số lợng lao động
nữ năm 2004 chiếm 62,32 và số lợng lao động nam chiếm 37,68. Lao động của công ty không những tăng về số lợng mà còn tăng cả về chất lợng. Số lợng
lao động trên đại học tăng bình quân qua 3 năm là 22,5 và số lợng lao động có trình độ đại học và cao đẳng tăng bình quân là 1,9, trung cấp tăng 20,6
lao động phổ thông tăng 8,1, điều đó cho thấy có đội ngũ lao động của công ty có trình độ quản lý khá cao.
Công ty giầy Thợng Đình luôn đề cao vai trò của ngời quản lý và sản xuất, luôn quan tâm đến việc hoạch định nguồn nhân lực cho từng phòng ban, phân xởng
sản xuất cũng nh kế hạch nguồn nhân lực trong toàn công ty. Ban lãnh đạo công ty rất chú trọng vào việc đào tạo lại cán bộ công nhân viên đang làm việc để đảm bảo
phù hợp với nhu cầu đặt ra, chú trọng vào công tác tuyển nhân công, khích lệ tinh thần làm việc công ty cùng ng
ời lao ®éng kÝ kÕt “ tháa íc lao ®éng tËp thĨ bảo
vệ quyền lợi và trách nhiệm giữa ngời lao ®éng vµ ngêi sư dơng lao ®éng, ban hµnh néi quy lao ®éng, chÕ ®é khen thëng, khÝch lƯ mét cách công khai và nghiêm
minh, các quy định xử phạt, kỉ luật, chấm dứt hợp đồng lao động, tạo ra cho ngời lao
động ý thức kỉ luật tốt và đảm bảo đúng tinh thần của hệ thống ISO 9002 mà công ty
đang áp dụng .
- 29 -
Biểu 4: Bố trí lao động của công ty 31122004
ĐVT: ngời
Stt Đơn vị
Số LĐ STT Đơn vị
Số LĐ
1 Lãnh đạo công ty
10 13 Phân xởng cơ năng
80 2
P kỹ tht – c«ng nghiƯp
8 14 Phân xởng bồi cắt
86
3 P Mẫu
32 15 Phân xởng giầy vảI
292 4
P kế toán-tài chính 16
16 Phân xởng giầy thể thao 435
5 P KDXNK
14 17 Phân xởng cán
129 6
P quản lý chất lợng 31
18 Phân xởng gò 611
7 P kế hoạch vật t
38 Tổng Lao ®éng trùc tiÐp
1683 8
P hµnh chÝnh tỉ chøc 57
9 P tiêu thụ
34 10 P thống kê gia công
19 11 P bảo vệ
32 12 Trạm y tế
6 Tổng Lao động hành chính
197 Nguồn: Phòng tổ chức của công ty
Tổng 1980 lao động, trong đó tỷ lệ lao động hành chính = 2971980 = 15 Thợng Đình là một công ty có uy tín trên thị trờng, có lực lợng cán bộ
công nhân viên đông đảo có trình độ đại học và công nhân có trình độ tay nghề cao. Đây là một lợi thế trong hoạt động tiêu thụ của công ty đồng thời đó cũng
là nhân tố chủ yếu dẫn đến sự thành công của công ty. Hoạt động tiêu thụ sản
phẩm sẽ đợc thực hiện khoa học, hợp lý và có hiệu quả cao khi đợc thực hiện bởi những công nhân có trình độ, có tinh thần trách nhiệm cao, tuy nhiên với
một lực lợng cán bộ công nhân viên đòi hỏi công ty phải có chính sách đãi ngộ,
- 30 -
trả lơng phù hợp. Bên cạnh đó hàng năm công ty cần phải có chính sách đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao chuyên môn tay nghề cho cán bộ công nhân viên.

3.1.4. Tình hình tài sản và nguồn vốn của c«ng ty


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Giầy Thợng Đình Đặc điểm lao động của công ty

Tải bản đầy đủ ngay(94 tr)

×