1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Kết quả kinh doanh xuất nhập khẩu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (457.47 KB, 110 trang )


II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY.


1. Kết quả kinh doanh xuất nhập khẩu


Từ năm 2005-2007 hoạt động kinh doanh XNK của nước ta đang ngày càng trở nên sôi động và phát triển mạnh mẽ. Điều đó chứng tỏ là lĩnh
vực XNK đã được chú trọng đầu tư và phát triển có chiều sâu. Trong những năm qua, tồn thể cán bộ công nhân viên của công ty Intimex đã nỗ lực phấn
đấu và đạt được những thành tích khả quan. Công ty phát huy lợi được lợi thế của một công ty nhà nước đồng thời tranh thủ nhanh chóng mở rộng thị
trường, đa dạng hóa ngành hàngi, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mặt hàngi XNK, mở rộng khai thác thị trường mới, thị trường tiềm năng. Có thể
phân tích kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty qua một số ch tiờu sau. Bng 2
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
Bảng 2: Kết quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty trong 3 năm gần đây
Chỉ tiêu ĐVT
2005 2006
2007 So sánh
20062005 So sánh
20072006 Cty
mẹnăm 2007
Tổng kim ngạch
XNK
Tr.USD 159,83
180 254
112,6 141,1
75,5
Xuất khẩu
Tr.USD 117,46
155 227
132 146,4
68,4
Nhập khẩu
Tr.USD 42,37
25 27
59 108
7,1
Doanh thu
Tỷ đồng 3.100
3.900 4.970
125,8 127,4
1.500
- Doanh thu XK
Tỷ đồng 1.900
2.600 3.449
136,8 132,6
1.000
Nộp ngân sách
Tr.USD 210
232 260
110,5 112
Lợi nhuận sau thuế
Triệu đồng
348 923
3.750 265,2
4.062,8
Nguồn: Phòng kinh doanh tổng hợp Từ các số liệu ở bảng trên, ta có thể thấy tình hình thực hiện kinh
doanh và lợi nhuận của công ty là tốt. Kết quả kinh doanh năm sau cao hơn năm trước. Trong những năm gần đây cơng ty đã tập trung tồn lực để phát
triển kinh doanh XNK và lấy việc tăng trưởng xuất khẩu là nhiệm vụ chính của hoạt động kinh doanh.
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
Kim ngạch xuất nhập khẩu:
Kim ngạch xuất nhập khẩu trong tổng kim ngạch XNK trong những năm gần đây tăng vọt đáng kể. Năm 2006 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 180
triệu USD bằng 112,6 so với năm 2005. Trong đó cơ cấu mặt hàng nơng sản vẫn vị trí quan trọng cà phê chiếm 108.000 tấn, hạt tiêu 9.858 tấn, tinh
bột sắn 4.725 tấn…. Trong năm 2007, kim ngạch xuất khẩu đạt 227 triệu USD bằng 108 so với năm 2006. Trong năm 2007, giá cả một số mặt hàng
nông sản đã nhích lên nên nó ảnh hưởng lớn đến kim ngạch xuất khẩu của công ty. Hoạt động nhập khẩu là hoạt động không thể thiếu nhằm tạo ra sự
cân đối trong hoạt động của cơng ty, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Năm 2005, kim ngạch nhập khẩu của công ty là 42,37 triệu USD
chiếm 26,5 trong cơ cấu XNK. Năm 2006, kim ngạch nhập khẩu đạt 25 triệu USD bằng 59 so với năm 2005. Năm 2007, kim ngạch nhập khẩu đạt
27 triệu USD bằng 108 so với năm 2006. Trong 3 năm kim ngạch nhập khẩu của công ty đã có xu hướng giảm một cách rõ rệt, cơ cấu hàng nhập
khẩu vẫn thực hiện định hướng phát triển mạnh nhập khẩu nhóm hàng vật tư, nguyên liệu và trang thiết bị. Việc giảm dần kim ngạch nhập khẩu chứng tỏ
Công ty đã chú trọng hơn về xuất khẩu, giảm bớt nhập khẩu nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của mình.
Doanh thu:
Tổng doanh thu năm 2005 đạt 3.100 tỷ đồng, cơ cấu doanh thu của cơng ty đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực và đúng hướng của cơng
ty. Tổng doanh thu năm 2006 đạt 3.900 tỷ đồng bằng 125,8 so với năm 2005. Tổng doanh thu của năm 2007 đạt 4.970 tỷ đồng bằng 132,6 so với
năm 2006. Có được sự tăng vọt về doanh thu này chủ yếu do hoạt động kinh doanh XNK của công ty đã tăng mạnh, kèm theo việc đẩy mạnh hoạt động
kinh doanh trực tiếp. Nhìn vào số liệu trên ta thấy trong nm 2007 Cụng ty
Trần Thị Quỳnh Nga Líp: TMQT 46
đã rất chú trọng vào hoạt động xuất khẩu, điều đó được thể hiện qua sự tăng doanh thu xuất khẩu là 3.4494.970 tỷ đồng. Ngồi ra thì việc giải quyết tốt
các khó khăn về thị trường tiêu thụ hàng nông sản, mở rộng quan hệ với nhiều khách hàng mới ở khu vực Tây Âu cộng với việc đầu tư phát triển mặt
hàng mới là những nhân tố chủ yếu góp phần tăng doanh thu.
Nộp ngân sách:
Về nộp ngân sách, tổng nộp ngân sách năm 2006 đạt 232 tỷ đồng bằng 110,5 so với năm 2005. Các chỉ tiêu về nghĩa vụ ngân sách năm 2006
đều đảm bảo cao hơn năm trước. Năm 2007 tổng mức nộp ngân sách đạt 260 tỷ đồng bằng 112 so với năm 2006. Như vậy ta có thể thấy rằng các khoản
nộp ngân sách nhà nước, cơng ty đã thực hiện đầy đủ và có chiều hướng tăng qua các năm.
Lợi nhuận sau thuế:
Năm 2006, lợi nhuận của công ty đạt 923 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sơ hữu cao hơn năm trước do giá cả mặt hàng xuất
khẩu nông sản đã tăng. Năm 2007, lợi nhuận thực hiện được đạt 3.750 triệu đồng. Công ty đã trở thành công ty đứng đầu trong xuất khẩu hàng nông sản
đặc biệt là xuất khẩu cà phê và hạt tiêu. Hàng năm công ty đóng góp vào ngân sách nhà nước một khoản không nhỏ vào công cuộc phát triển đất
nước.

2. Kết quả xuất khẩu cà phê trong 3 năm gần đây


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (110 trang)

×