1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Khái niệm về tài chính doanh nghiệp : ý nghĩa:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (554.03 KB, 116 trang )


Phần I
Lý luận chung về phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế
toán trong doanh nghiƯp ------------------------------
I. Tµi chÝnh doanh nghiƯp vµ sù cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và các mèi quan hƯ tµi chÝnh chđ u cđa doanh nghiƯp.

1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp :


Tài chính doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng không chỉ trong bản thân doanh nghiệp mà cả trong nền kinh tế, nó là động lực thúc đẩy sự phát triển của
mỗi quốc gia mà tại đây diễn ra quá trình sản xuất kinh doanh : Đầu t, tiêu thụ và phân phối, trong đó sự tru chuyển của vốn luôn gắn liền với sự vận động của
vật t hàng hoá. Hoạt động tài chính là một trong những nội dung cơ bản thuộc hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh đợc biểu hiện dới hình thái tiền
tệ. Nói cách khác, trên giác độ kinh doanh vốn, hoạt động tài chính là những
khoa tài chính ngân hàng
3
quan hệ tiền tệ gắn trực tiếp với việc tổ chức, huy động, phân phối, sử dụng và quản lý vốn một cách có hiệu quả.
Để nắm đợc tình hình tài chính của doanh nghiệp mình cũng nh tình hình tài chính của các đối tợng quan tâm thì việc phân tích tài chính là rất quan
trọng. Thông qua việc phân tích tình hình tài chính, ngời ta có thể sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng nh rủi ro trong tơng lai
và triển vọng của doanh nghiệp. Bởi vậy, việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là mối quan tâm của nhiều nhóm đối tợng khác nhau nh Ban
giám đốc Hội đồng quản trị các nhà đầu t, các cổ đông, các chủ nợ, các nhà cho vay tín dụng, nhân viên ngân hàng, các nhà bảo hiểm và kể cả cơ quan Nhà
nớc cũng nh ngời lao động. Mỗi nhóm ngời này có nhu cầu thông tin khác nhau, do vậy mỗi nhóm có những xu hớng tập trung vào các khía cạnh riêng
trong bức tranh tài chính của một doanh nghiệp.

1.2: Các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp:


Hoạt đônag tài chính của doanh nghiệp rất phức tạp, phong phú và đa dạng, muốn phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thì trớc hết phải hiểu rõ đ-
ợc các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp: 1.2.1: Quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nớc:
Quan hệ này phát sinh dới hình thái tiền tệ, theo hai chiều vận động ngợc nhau. Đó là: Ngân sách Nhà nớc góp phần hình thành vốn sản xuất kinh doanh
tuỳ theo mức độ và loại hình sở hữu doanh nghiệp; Ngợc lại doanh nghiệp phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định để hình thành Ngân sách
Nhà nớc. 1.2.2: Quan hệ giữa doanh nghiệp với các tổ chức trung gian tài chính:
Các trung gian tài chính chủ yếu là ngân hàng là cầu nối giữa ngời có vốn tạm thời nhàn rỗi với ngời cần vốn để đầu t kinh tế. Quan hệ này phát sinh khi
doanh nghiệp đi vay vốn của các tổ chức tín dụng đồng thời trả chi phí cho việc sử dụng vốn đi vay đó .
khoa tài chính ngân hàng
4
1.2.3: Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trờng: Với t cách là một chủ thể kinh doanh, doanh nghiệp có quan hệ với thị trờng
cung cấp các yếu tố đầu vào và thị trờng phân phối đầu ra.Thông qua thị trờng, doanh nghiệp có thể xác định nhu cầu sản phẩm và dịch vụ cung ứng, từ đó
doanh nghiệp xác định số tiền đầu t cho kế hoạch sản xuất và tiêu thụ nhằm thoả mãn nhu cầu xã hội và thu đợc lợi nhuận tối đa với lợng chi phí bỏ ra thấp
nhất , đứng vững và liên tục mở rộng thị trờng trong môi trờng cạnh tranh khốc liệt.
Trong nền kinh tế thị trờng, ngoài các yếu tố nêu trên, các doanh nghiệp còn phải tiếp cận với thị trờng vốn. Doanh nghiệp có thể tạo ra đợc nguồn vốn dài
hạn bằng việc phát hành chứng khoán nh kỳ phiếu, cổ phiếu, đồng thời có thể kinh doanh chứng khoán để kiếm lời trên thị trờng này.
1.2.4: Quan hệ phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp: Biểu hiện của quan hệ này là sự luân chuyển vốn trong doanh nghiệp. Đó là
các quan hệ tài chính giữa các bộ phận sản xuất kinh doanh với nhau, giữa các đơn vị thành viên với nhau, giữa quyền sử dụng vốn và sở hữu vốn. Các quan hệ
này đợc biểu hiện thông qua các chính sách tài chính của doanh nghiệp nh chính sách phân phối thu nhập, chính sách về cơ cấu vốn, về đầu t và cơ cấu
đầu t. 1.2.5: Quan hệ giữa doanh nghiệp với hộ gia đình:
Quan hệ này phát sinh khi doanh nghiệp thu hút sức lao động, tiền vốn của các thành viên hộ gia đình để phục vụ cho mục tiêu kinh doanh, đồng thời
doanh nghiệp phải trả tiền lơng, l·i st cho hä. 1.2.6: Quan hƯ gi÷a doanh nghiƯp với các đối tác nớc ngoài:
Quan hệ này phát sinh khi doanh nghiệp vay, cho vay, trả nợ và đầu t với các tổ chức kinh tế nớc ngoài.
Tóm lại, thông qua các mối quan hệ trên cho thấy tài chính doanh nghiệp đã góp phần hình thành nên nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, các doanh nghiệp
khoa tài chính ngân hàng
5
phải sử dụng đúng đắn và có hiệu quả các công cụ tài chính nhằm thúc đấy doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện các phơng thức kinh doanh để đạt hiệu
quả cao hơn, nếu không sẽ kìm hãm sự phát triển của toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia
.

2. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.


Trong môi trờng cạnh tranh gay gắt trên nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế thị trờng hiện nay, các doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triển đợc
thì phải bảo đảm một tình hình tài chính vững chắc và ổn định. Muốn vậy phải phân tích đợc tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích tài chính là
nghiên cứu khám phá hoạt động tài chính đã đợc biểu hiện bằng con số. Cụ thể hơn , phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và
so sánh số liệu về tài chính hiện hành với quá khứ mà nếu không phân tích thì các con số đó cha có ý nghĩa lớn đối với những ngời quan tâm đến tình hình tài
chính của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là sử dụng các công cụ, phơng pháp và kỹ thuật để làm các con số nói
lên thực chất của tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các quyết định của ngời quan tâm sẽ chính xác hơn nếu nh họ nắm bắt đợc cơ chế hoạt động tài chính
thông qua việc sử dụng thông tin của phân tích tài chính. Mặc dù việc sử dụng thông tin tài chính của một nhóm ngời trên những góc độ khác nhau, song phân
tích tình hình tài chính cũng nhằm thoả mãn một cách duy nhất cho các đối t- ơng quan tâm, cụ thể là:
Đối với bản thân doanh nghiệp: Việc phân tích tình hình tài chính sẽ giúp
cho các nhà lãnh đạo và bộ phận tài chính doanh nghiệp thấy đợc tình hình tài chính của đơn vị mình và chuẩn bị lập kế hoạch cho tơng lai cũng nh đa
ra các kết quả đúng đắn kịp thời phục vụ quản lý. Qua phân tích, nhà lãnh đạo doanh nghiệp thấy đợc một cách toàn diện tình hình tài chính trong
doanh nghiệp trong mối quan hệ nội bộ với mục đích lợi nhuận và khả năng thanh toán để trên cơ sở đó dẫn dắt doanh nghiệp theo một chiều hớng sao
khoa tài chính ngân hàng
6
cho chỉ số của chỉ tiêu tài chính thoả mãn yêu cầu của chủ nợ cũng nh của các chủ sở hữu.
Đối với các chủ Ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng: Phân tích tình hình
tài chính cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp về các khoản nợ và lãi. Đồng thời, họ quan tâm đến số lợng vốn của chủ sở hữu, khả năng
sinh lời của doanh nghiệp để đánh giá đơn vị có trả nợ đợc hay không trớc khi quyết định cho vay.
Đối với nhà cung cấp: Doanh nghiệp là khách hàng của họ trong hiện tại và
tơng lai. Họ cần biết khả năng thanh toán có đúng hạn và đầy đủ của doanh nghiệp đối với món nợ hay không. Từ đó họ đặt ra vấn đề quan hệ lâu dài
đối với doanh nghiệp hay từ chối quan hệ kinh doanh .
Đối với các nhà đầu t : Phân tích tình hình tài chính giúp cho họ thấy khả năng sinh lợi, mức độ rủi ro hiện tại cũng nh trong tơng lai của doanh
nghiệp để quyết định xem có nên đầu t hay không.
Đối với công nhân viên trong doanh nghiệp: Nhóm ngời này cũng muốn biết về thu nhập của mình có ổn định không và khả năng sinh lời của doanh
nghiệp.
Đối với Nhà nớc: Cần thông tin cho việc áp dụng các chính sách quản lý vĩ mô, để điều tiết nền kinh tế.
Nh vậy, hoạt động tài chính tập trung vào việc mô tả mối quan hệ mật thiết giữa các khoản mục và nhóm các khoản mục nhằm đạt đợc mục tiêu cần thiết
phục vụ cho chủ doanh nghiệp và các đối tợng quan tâm khác nhằm đa ra quyết định hợp lý, hiệu quả phù hợp với mục tiêu của đối tợng này. Mục đích tối cao
và quan trọng nhất của phân tích tình hình tài chính là giúp cho nhà quản trị lựa chọn đợc phơng án kinh doanh tối u và đánh giá chính xác tiềm năng của
doanh nghiệp. Để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thì hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp chính là cơ sở tài liệu hết sức quan
trọng .
khoa tài chính ngân hàng
7
II. Hệ Thống báo cáo tài chính kế toán trong phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
1. Khái niệm và ý nghĩa. 1.1. Khái niệm:
Báo cáo tài chính kế toán là những báo cáo tổng hợp đợc lập dựa vào phơng pháp kế toán tổng hợp số liệu từ các sổ sách kế toán, theo các chỉ tiêu tài chính
phát sinh tại những thời điểm hoặc thời kỳ nhất định. Các báo cáo tài chính kế
toán phản ánh một cách có hệ thống tình hình tài sản, công nợ, tình hình sử dụng vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong những thời
kỳ nhất định, đồng thời chúng đợc giải trình giúp cho các đối tợng sử dụng thông tin tài chính nhận biết đợc thực trạng tài chính và tình hình sản xuất kinh
doanh của đơn vị để đề ra các quyết định cho phù hợp .

1.2. ý nghĩa:


Báo cáo tài chính kế toán là căn cứ quan trọng cho việc đề ra quyết định quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách thích hợp, giúp cho
chủ doanh nghiệp sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả vốn và các nguồn
lực, nhà đầu t có đợc quyết định đúng đắn đối với sự đầu t của mình, các chủ nợ đợc bảo đảm về khả năng thanh toán của doanh nghiệp về các khoản cho vay,
Nhà cung cấp và khách hàng đảm bảo đợc việc doanh nghiệp thực hiện các cam kết, các cơ quan Nhà nớc có đợc các chính sách phù hợp để hỗ trợ và tạo điều
kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng nh kiểm soát đợc doanh nghiệp bằng pháp luật
2. Vai trò mục đích và các yêu cầu đối với các thông tin trình bày trên hệ thống báo cáo tài chính kế toán

2.1. Vai trò:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (116 trang)

×