1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Kiến nghị về công tác kế toán:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (554.03 KB, 116 trang )


chức lãnh đạo và quản lý hơn nữa bằng việc chú trọng đào tạo một đội ngũ cán bộ quản lý năng động hơn, linh hoạt hơn và có trình độ cao hơn để đáp ứng nhu
cầu phát triển ngày nay. Muốn thực hiện đợc điều đó, Công ty nên áp dụng các giải pháp sau:
Thứ nhất, Công ty phải chấn chỉnh và sắp xếp lại bộ máy gián tiếp, phục vụ
trong Công ty theo hớng tinh giảm, gọn nhẹ hơn nữa, giải quyết chế độ cho số cán bộ, nhân viên có điều kiện và thâm niên công tác nhng không đáp
ứng đợc yêu cầu về sức khoẻ và trình độ năng lực. Ban lãnh đạo Công ty cần kiên quyết sàng lọc những ngời không đủ trình độ, năng lực và phẩm chất
đồng thời phải có chế độ thởng phạt phân minh nhằm khuyến khích động viên kịp thời những ngời đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thứ hai, Công ty nên bổ sung một lực lợng cán bộ khoa học kỹ thuật, nhân
viên trẻ và có những chính sách để thu hút họ. Ngoài ra, Công ty cũng nên tổ chức các lớp học ngắn hạn về pháp luật và những cải cách đổi mới của
Nhà nớc, đặc biệt là những chính sách về tiền lơng, tiền thởng để thực hiện quy chế dân chủ trong quản lý.

1.2. Kiến nghị về công tác kế toán:


Kết quả cuối cùng của công tác kế toán là đa ra đợc những báo cáo tài chính
phản ánh đúng tình hình, thực trạng tài chính của Công ty. Hiện nay, công
tác kế toán rất phù hợp với đặc điểm và quy mô kinh doanh của Công ty. Sự phân công trách nhiệm đối với từng ngời trong phòng tài vụ là tơng đối hợp
lý, hạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực pháp lý phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Để giảm bớt công sức và thời gian cho nhân viên kế toán và
để đáp ứng với nền công nghiệp hiện đại ngày nay, Công ty nên tiếp cận và áp dụng kế toán máy vào công việc thu nhận và xử lý thông tin kế toán cho
quản lý một cách kịp thời, chính xác. Có nh vậy mới có thể giảm bớt đợc việc tích trữ một lợng lớn tài liệu, sổ sách kế toán và công sức của nhân viên
kế toán. Nhng, để có những báo cáo tài chính kế toán cuối kỳ trung thực thì đòi hỏi các kế toán viên phụ trách từng phần hành kế toán trong Công ty
khoa tài chính ngân hàng
101
phải phản ánh chính xác các nghiệp vụ phát sinh. Do công tác hạch toán kế toán hàng ngày tại phòng tài vụ nhiều phức tạp nên yêu cầu đặt ra là Công
ty cần phải có một đội ngũ nhân viên kế toán có chuyên môn và nghiệp vụ đồng đều. Từ nhiều năm trở lại đây, Công ty đã chú trọng công tác đào tạo
và nâng cao trình độ chuyên môn, trang bị thêm các phơng tiện hỗ trợ cho các cán bộ, nhân viên phòng tài vụ và các nhân viên hạch toán ban đầu tại
các phân xởng. Tuy nhiên, trớc những biến động và sù hoµ nhËp cđa nỊn kinh tÕ trong níc víi khu vực và thế giới, Công ty vẫn cần phải trang bị
thêm những kiến thức về hệ thống kế toán qc tÕ còng nh c¸c chn mùc kiĨm to¸n trong nớc và quốc tế cho đội ngũ nhân viên kế toán.
Kỳ lập Báo cáo tài chính: Để nắm bắt đợc tình hình tài chính của Công ty
kịp thời thông qua việc phân tích tình hình tài chính của Công ty thì Công ty phải tiến hành lập Báo cáo tài chính đúng kỳ kế toán. Để thực hiện đợc điều
này, Công ty cần có biện pháp đốc thúc các đơn vị lập báo cáo đúng kỳ, đồng thời có biện pháp xử phạt cụ thể đối với các đối tợng nộp sai kỳ hạn
gây cản trở cho công tác phân tích tài chính của Công ty và định hớng cho sự phát triển trong năm tới.

1.3. Kiến nghị về công tác phân tích tài chính:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (116 trang)

×