1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Phơng hớng nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (554.03 KB, 116 trang )


hiện phân tích tình hình tài chính có cơ hội học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn.

1.4. Phơng hớng nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty:


Qua việc phân tích tình hình tài chính của Công ty XNK thiết bị điện ảnh - truyền hình, em xin trình bày ý kiến cá nhân về một số biện pháp nhằm có thể
cải thiện tình hình tài chính của Công ty:
Một là, vốn bằng tiền của Công ty rất quan trọng, nó đóng vai trò nh một
phơng tiện chuyên chở các yếu tố đầu vào tham gia quá trình lu thông, tiêu thụ, đến lợt mình nó lại là kết quả của chu kỳ kinh doanh này và chuẩn bị
cho một chu kỳ kinh doanh mới. Vốn bằng tiền là một phơng tiện thanh toán có tốc độ chu chuyển nhanh. Tuy nhiên, nếu dự trữ vốn bằng tiền quá ít
sẽ làm giảm khả năng thanh toán, đặc biệt là khả năng thanh toán nhanh của Công ty, do đó sẽ làm cho hiệu quả sử dụng vốn không cao. Công ty cần
tăng mức dự trữ vốn bằng tiền với mức hợp lý nhất để đáp ứng tình hình thanh toán và không gây ứ đọng vốn. Biện pháp hữu hiệu nhất là Công ty
phải tăng cờng thu hồi các khoản nợ phải thu, đặc biệt là đối với khách mua hàng hay là giảm bớt mức dự trữ hàng tồn kho.
Hai là, Công ty cần tích cực hơn trong công tác thu hồi nợ, mặc dù khách
hàng chiếm dụng của Công ty không nhiều nhng nếu không thu hồi đợc sẽ gây ảnh hởng đến tình hình kế hoạch tài chính của Công ty. Muốn vậy,
Công ty phải có các chính sách tín dụng thơng mại thích hợp trong đó đề ra những chính sách khuyến khích, thởng phạt trong việc thanh toán các khoản
tín dụng hàng ngày. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trờng việc mua bán chịu là không thể thiếu, nó có thể làm cho Công ty đứng vững trên thị trờng
và trở nên giàu có nhng cũng có thể đem đến cho Công ty những rủi ro kinh doanh. Vì thế để phát huy mặt tích cực của công việc này, Công ty cần phải
nắm bắt đợc năng lực trả nợ của bạn hàng, tinh thần trách nhiệm trả nợ của bạn hàng, các tài sản riêng có thể dùng để đảm bảo cho các khoản nợ, khả
năng phát triển và xu thế phát triển của ngành nghề kinh doanh của bạn
khoa tài chính ngân hàng
104
hàng. Làm tốt công tác này sẽ giúp cho Công ty thu hồi đợc vốn và nâng cao đợc hiệu quả sử dụng VLĐ.
Ba là, hiện nay Công ty cha lập các khoản dự phòng, đặc biệt là các khoản
dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Vì thế trong thực tế mặc dù Công ty thực hiện giám sát nợ của khách hàng rất chặt chẽ
nhng còn các khoản phải thu khác thì Công ty không thể giám sát đợc. Còn đối với hàng tồn kho dùng để bán có thể bị giảm giá do biến động của thị tr-
ờng, vì thế Công ty nên lập các khoản dự phòng này. Thực tế, dự phòng này chỉ làm tăng tính thận trọng trong kinh doanh giúp Công ty tránh đợc rủi ro
đáng tiếc. Về phơng diện kinh tế, nhờ các khoản dự phòng giảm giá sẽ làm cho BCĐKT của Công ty phản ánh chính xác hơn giá trị thực tế của tài sản.
Về phơng diện tài chính của Công ty, các khoản dự phòng là nguồn tài chính của Công ty tạm thời nằm trong các TSLĐ khác trớc khi sử dụng thật
sự.
Bốn là, thực hiện thanh toán bớt các khoản phải trả khác nh BHXH, BHYT, KPCĐ Tính đến cuối năm 2002, các khoản này tăng lên đến 724.356.873
VNĐ chiếm 4,06 trong tổng nguồn vốn. Mặt khác các khoản nợ nhà cung
cấp cũng phải chú ý thanh toán đúng hạn để giữ vững uy tín với bạn hàng,
tạo điều kiện làm ăn lâu dài.
Năm là, nâng cao hơn nữa một số chỉ tiêu: + Tỷ suất tự tài trợ của Công ty còn thấp gây khó khăn nhiều cho hoạt
động kinh doanh. Nhà nớc nên xem xét cấp thêm VLĐ cho Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng cần phải tăng cờng thêm các nguồn vốn bổ sung, nâng cao lợi
nhuận để có điều kiện tăng thêm vốn hoạt động và tìm đối tác liên doanh , liên kết góp vốn. Thực hiện đợc điều này sẽ làm tăng khả năng độc lập về mặt tài
chính của Công ty.
khoa tài chính ngân hàng
105
+ Hệ số thanh toán nhanh của Công ty quá thấp cha đáp ứng đợc nhu cầu thanh toán nhanh các khoản vay nợ ngắn hạn. Để giải quyết vấn đề này
nh phân tích ở trên, Công ty nên tăng thêm vốn bằng tiền.

1.5. Phơng hớng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của Công ty:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (116 trang)

×