1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Hiện trạng thoát n ớc bẩn và vệ sinh môi tr Hiện trạng cấp điện: Ưu điểm: Nh ợc điểm:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (247.12 KB, 47 trang )


- Khu vực quân đội gần bến Bính nớc sinh hoạt dùng từ dùng giếng khoan hoặc mua nớc của công ty cấp nớc.
Nhìn chung nguồn nớc cấp sinh hoạt rất hạn chế, chất lợng nớc không đảm bảo vệ sinh. Phần lớn các giếng khơi là nớc mặt và bị ô nhiễm do đó đã gây ảnh h-
ởng xấu đến sức khoẻ của dân sinh trong vùng.

1.6.4. Hiện trạng thoát n ớc bẩn và vệ sinh môi tr


ờng:
Nớc thải sinh hoạt đợc sử dụng cho trồng hoa màu, hoặc tự thấm; rác thải sinh hoạt cha có hệ thống thu gom.

1.6.5. Hiện trạng cấp điện:


a. Nguồn điện:
Nguồn ®iÖn cÊp cho khu vực Bắc sông Cấm đợc lấy từ trạm biến áp 11035KV-20MPA Thủ Nguyªn 1 th«ng qua hai trạm biến áp trung gian
3510KV Thuỷ Nguyên và Thuỷ Sơn với tổng công suất 2 trạm là 11400KVA. b.
L ới ®iÖn: Trong khu vùc chØ dïng 1 cÊp ®iÖn trung áp 10KV với tổng chiều dài đờng
dây là : 15km vµ 21 tr¹m biÕn ¸p phơ t¶i 100,4KV víi tỉng dung lợng là 3055KVA.
Tóm lại về nguồn điện, các trạm biến áp nguồn hiện có không thể đáp ứng nhu cầu điện của một đô thị mới nên cần bổ sung thêm nguồn mới. Về lới điện cần
thay lới điện áp 10KV bằng lới điện áp 22KV, đây là việc cần thiết để đáp ứng yêu
cầu điện sinh hoạt cho khu đô thị mới.
1.7.
Đánh giá tổng hợp hiện trạng và tự nhiên: 1.7.1. Đánh giá chung:
Khu đô thị Bắc sông Cấm đợc nghiên cứu đầu t phát triển trong vùng thuần nông nghiệp với cơ cấu hành chính là các xã thuộc huyện Thuỷ Nguyên.
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trong vùng cha hình thành. - Giao thông có tuyến QL10 và các đờng liên xã, liên thôn.
- Thoát nớc ma và nớc bẩn trong khu dân chủ yếu là tự thấm hoặc chảy ra ao hồ kênh mơng thuỷ lợi.
- Hệ thống cấp nớc cha cã, chđ u dïng níc giÕng vµ níc ao hồ. - Cấp điện chủ yếu dùng cho sản xuất nông nghiệp.

1.7.2. Ưu điểm:


- Địa hình khu đất bằng phẳng, hầu nh không có đặc điểm đặc biệt liên quan tới địa hình, đất đai, hệ thống sông ngòi hoặc sinh thái.
- Quỹ đất xây dựng dồi dào là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển một đô thị mới hiện đại.
- Đợc xác định là vùng đô thị trung tâm thành phố nên sẽ đợc u tiên sử dụng các nguồn cấp điện, thoát nớc và xử lý rác thải.

1.7.3. Nh ợc điểm:


- Vùng quy hoạch cách đô thị hiện có bởi dòng sông Cấm, mối quan hệ giao lu bị hạn chế do vậy việc hình thành một đô thị trung tâm thành phố mới phải đi
đôi với việc đầu t xây dựng các cầu qua sông Cấm. - Bờ Bắc sông Cấm là vùng bồi do vậy hạn chế tới việc phát triển hệ thống
cảng. - Chi phí ban đầu phải lu ý tới việc rà phá bom mìn.
- Về địa giới hành chính: khu đô thị cắt qua nhiều xã hiện có của huyện Thuỷ Nguyên dẫn đến phức tạp trong khâu điều chỉnh địa giới hành chính.
Ch ơng II
: cơ sở hình thành và phát triển khu đô thị Bắc sông Cấm
2.1. Những yếu tố tiền đề hình thành và phát triển đô thị của vùng:
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2020 đã khẳng định việc hình thành và phát triển một đô thị mới tại khu vực Bắc sông
Cấm có chức năng là khu trung tâm của nhóm đô thị Hải Phòng với các u thế lựa chọn sau:
- Có vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ra vào giao lu liên vùng và quốc té bằng đ- ờng biển.
- Có quỹ đất phát triển dồi dào và không gian cảnh quan mở rộng. - Có vị thế phong thuỷ.
- Mật độ xây dựng hiện nay không cao nên phần nào tiết kiệm đợc chi phí di chuyển, đền bù giải phóng mặt bằng, là điều kiện thuận lợi để xây dựng mới một
đô thị trung tâm hiện đại. - Có khă năng phục vụ cho nhân dân ngoại thị và các khu vực khác trong
vùng Duyên hải Bắc Bộ bởi hệ thống giao thông đờng bộ, đờng thuỷ, đờng không thuận lợi.
- Trung tâm thành phố Hải Phòng còn là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, do vậy phải có đủ quy mô, có đủ khả năng lan toả tác động trực tiếp
đến quá trình phát triển đối với vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ. - Theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố vùng nghiên cứu còn là đầu
mối giao thông quan trọng nh đờng bộ cầu Bính 1, cầu Bính 2 và cầu Vũ Yên, tuynen đi Đình Vũ, đờng thuỷ qua sông Cấm.
2.2. Tính chất đô thị:
Khu đô thị Bắc sông Cấm là một khu đô thị mới chứa đựng quận trung tâm của thành phố Hải Phòng. Tại đây có các chức năng là trung tâm hành chính, chính
trị và các trung tâm tiện ích công cộng của thành phố và của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Ngoài ra địa bàn quận còn có đảo Vũ Yên thuận lợi cho việc tổ chức
các chức năng công viên vui chơi, giải trí, TDTT và nghỉ dỡng Do vậy tính chất đô thị khu đô thị Bắc sông Cấm là:
- Trung tâm hành chính, chính trị và tiện ích công cộng thành phố Hải Phòng.
- Trung tâm văn hoá TDTT, cây xanh, vui chơi giải trí kết hợp nghỉ dỡng của thành phố Hải Phòng và vùng Duyên hải Bắc Bộ công viên Vũ Yên.
- Là khu ở đô thị. 2.3.
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đ ợc ¸p dơng:
ChØ tiªu kinh tÕ kü tht ¸p dơng trong đồ án đợc sử dụng theo tiêu chuẩn đô thị loại I nh điều chỉnh quy hoạch tổng thể đô thị Hải Phòng đến năm 2020 đã quy
định.

2.3.1. Các chỉ tiêu về đất đai:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

×