1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Các chỉ tiêu về đất đai: Chỉ tiêu cây xanh: Chỉ tiêu kho tàng phục vụ đô thị: Giao thông: Chuẩn bị kỹ thuật đô thị: Cấp n ớc: Thoát n ớc bẩn và vệ sinh môi tr Cấp điện: Thông tin liên lạc:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (247.12 KB, 47 trang )


2.3.1. Các chỉ tiêu về đất đai:


-
Đất đô thị tính đến năm 2005 là 120 m
2
ngời.
-
Đất đô thị tính đến năm 2020 là 150 m
2
ngời.
-
Đất dân dụng tính đến năm 2005 là 65 m
2
ngời.
-
Đất dân dụng tính đến năm 2020 là 70 m
2
ngời.
-
Chỉ tiêu 2 m
2
đất trung tâm ngời. - Trong toàn khu đô thị sẽ tổ chức cắc trung tâm dịch vụ của 3 cấp phục
vụ: cấp hàng ngày, cấp định kỳ và cấp không thờng xuyên. - Cơ cấu phân bổ đất đai cho các khu chức năng chính trong trung tâm đợc
xác đinh nh sau: + Đất thơng nghiệp:
17-19 + Đất văn hoá, TDTT, cây xanh:
11-15 + Đất giải trí ăn uống:
4-5 + Đất dịch vụ:
3-5 + Đất hành chính chính trị:
7-8 + Đất nhà ở trong khu trung tâm:
10-20 + Đất sân, đờng:
20-23

2.3.2. Chỉ tiêu cây xanh:


-
Chỉ tiêu diện tích chung toàn đô thị đạt 12-15 m
2
ngời

2.3.3. Chỉ tiêu kho tàng phục vụ đô thị:


-
Chỉ tiêu diện tích khu kho tàng công cộng là 3 m
2
ngời

2.3.4. Giao thông:


-
Chỉ tiêu đất giao thông trong khu dân dụng là 10-20 m
2
ngời với tỉ lệ chiếm đất 20-25.
- Giao thông tĩnh chiếm 4-5 diện tích đất giao thông.

2.3.5. Chuẩn bị kỹ thuật đô thị:


- Cao độ san nền trung bình tại vùng đô thị là 4,3 m - Tách riêng 2 hệ thống thoát nớc ma và nớc thải.

2.3.6. Cấp n ớc:


- Nớc dùng cho sinh hoạt: Đến năm 2010 là 150 lítngày đêm, đảm bảo cho 85 dân số đô thị.
Đến năm 2020 là 180 lítngày đêm, đảm bảo cho 100 dân số đô thị - Nớc dïng cho c«ng céng = 10 QSH
- Níc dïng cho thơng mại = 18QSH - Nớc thất thoát rò rỉ = 20 QSH
- Nớc phục vụ bản thân nhà máy = 6 QSH

2.3.7. Thoát n ớc bẩn và vệ sinh môi tr


ờng:
- Tiêu chuẩn thoát nớc thải sinh hoạt tính bằng 80 chỉ tiêu cấp nớc. - Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt:
Đến năm 2010 là 0,8 kgngờingày. Đến năm 2020 là 1,2 kgngờingày.

2.3.8. Cấp điện:


- Chỉ tiêu cấp điện dân dụng: 670Wngời. - Chỉ tiêu cấp điện công cộng: 70-80Wngời.

2.3.9. Thông tin liên lạc:


Đến năm 2005: 12-15 máy100 dân. Đến năm 2010: 18-20 máy100 dân.
Đến năm 2020: 22-25 máy100 dân.

2.3.10. Xác định quy mô dân số đô thị:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (47 trang)

×